หรือคุณหมายถึง edelweiß?
Search result for

edelweiss

(9 entries)
(0.099 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -edelweiss-, *edelweiss*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
edelweiss    [N] ดอกไม้สีขาวใบขาวจำพวก Leontopodium alpinum พบบนภูเขาแอลป์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
edelweiss(เอด'ดัลไวสฺ) n. ต้นไม้ดอกสีขาวใบขาว พบบนภูเขาแอลป์

CMU English Pronouncing Dictionary
EDELWEISS    EY1 D AH0 L V AY2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
edelweiss    (n) (ei1 d l v ai s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
薄雪草[うすゆきそう;ウスユキソウ, usuyukisou ; usuyukisou] (n) (uk) Leontopodium japonicum (species of perennial closely related to edelweiss) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Edelweiss \E"del*weiss\, n. [G., fr. edel noble + weiss white.]
   (Bot.)
   A little, perennial, white, woolly plant ({Leontopodium
   alpinum}), growing at high elevations in the Alps. It is the
   national flower of Austria.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 edelweiss
   n 1: alpine perennial plant native to Europe having leaves
      covered with whitish down and small flower heads held in
      stars of glistening whitish bracts [syn: {edelweiss},
      {Leontopodium alpinum}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 edelweiss [ədəlwɛjis]
   edelweiss
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 edelweiss [edəlwɑjs]
   edelweiss
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top