ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

east-northeast

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -east-northeast-, *east-northeast*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
east-northeast[N] ตำแหน่งบนเข็มทิศที่อยู่กึ่งกลางตะวันออกกับตะวันออกเฉียงเหนือ (คำย่อคือ ENE)
east-northeast[ADJ] ไปทางทิศกึ่งกลางตะวันออกกับตะวันออกเฉียงเหนือ, See also: จากทิศกึ่งกลางตะวันออกกับตะวันออกเฉียงเหนือ
east-northeast[ADV] ไปยังทิศกึ่งกลางตะวันออกกับตะวันออกเฉียงเหนือ

Japanese-English: EDICT Dictionary
東北東[とうほくとう, touhokutou] (n) east-northeast; ENE [Add to Longdo]
[とら, tora] (n) third sign of Chinese zodiac (The Tiger, 3am-5am, east-northeast, January); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 East \East\ ([=e]st), n. [OE. est, east, AS. e['a]st; akin to D.
   oost, oosten, OHG. [=o]stan, G. ost, osten, Icel. austr, Sw.
   ost, Dan. ["o]st, ["o]sten, Lith. auszra dawn, L. aurora (for
   ausosa), Gr. 'hw`s, "e`os, 'a`yws, Skr. ushas; cf. Skr. ush
   to burn, L. urere. [root]149, 288. Cf. {Aurora}, {Easter},
   {Sterling}.]
   1. The point in the heavens where the sun is seen to rise at
    the equinox, or the corresponding point on the earth; that
    one of the four cardinal points of the compass which is in
    a direction at right angles to that of north and south,
    and which is toward the right hand of one who faces the
    north; the point directly opposite to the west.
    [1913 Webster]
 
       The east began kindle.        --E. Everett.
    [1913 Webster]
 
   2. The eastern parts of the earth; the regions or countries
    which lie east of Europe; the orient. In this indefinite
    sense, the word is applied to Asia Minor, Syria, Chaldea,
    Persia, India, China, etc.; as, the riches of the East;
    the diamonds and pearls of the East; the kings of the
    East.
    [1913 Webster]
 
       The gorgeous East, with richest hand,
       Showers on her kings barbaric pearl and gold.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. (U. S. Hist. and Geog.) Formerly, the part of the United
    States east of the Alleghany Mountains, esp. the Eastern,
    or New England, States; now, commonly, the whole region
    east of the Mississippi River, esp. that which is north of
    Maryland and the Ohio River; -- usually with the definite
    article; as, the commerce of the East is not independent
    of the agriculture of the West.
    [1913 Webster]
 
   {East by north}, {East by south}, according to the notation
    of the mariner's compass, that point which lies 111/4[deg]
    to the north or south, respectively, of the point due
    east.
 
   {East-northeast}, {East-southeast}, that which lies
    221/2[deg] to the north or south of east, or half way
    between east and northeast or southeast, respectively. See
    Illust. of {Compass}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top