ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

duvet

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -duvet-, *duvet*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you know what a duvet is?ไม่ใช่โศกนาฏกรรมหรอก, แต่ก็-- แต่นายก็สูญเสีย Fight Club (1999)
Why do guys like you and I know what a duvet is?ไม่, ผมไม่สูบบุหรี่ Fight Club (1999)
Sometimes, we'd really like to go under the warm duvet.บางทีเราก็ เราก็พร้อมที่ ไปอยู่ใต้ขนนุ่ม ๆ อันอุ่น ๆ March of the Penguins (2005)
Would it be the Chihuahua on the duvet?เร็วสิ คุณจะหยิบอะไร หมาน้อยชิวว่าที่อยู่บนโซฟาหรอ Leap Year (2010)
I'll wash my duvet cover.ผมจะซักผ้านวมให้สะอาด One Day (2011)
Be careful with the duvet, please.ระวังด้วยละ The Landlord (2012)
A full set of silverware, ottoman, something called a duvet.เครื่องเงินเต็มชุดของออโตมัน บางอย่างที่เรียกว่าดูเวต์ The Tiger in the Tale (2012)
I would love to spend the day with you under the duvet, but you're exhausted.ผมยินดีอยู่กับคุณทั้งวันใต้ผ้าห่มนุ่มๆ แต่คุณเหนื่อยมาก Dirty Rotten Scandals (2012)
And serious investigative pieces, about how much ejaculate is on hotel duvets.และชิ้นส่วนการตรวจสอบอย่างจริงจัง เกี่ยวกับวิธีการมากอุทาน อยู่บนผ้านวมโรงแรม Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
I'm on my mobile. I'm under the duvet.ฉันอยู่บนมือถือของฉัน ฉันภายใต้ผ้านวม Locke (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟู[adj.] (fū) EN: spongy ; fluffy   FR: duveteux ; spongieux
ขนอ่อน[n. exp.] (khon øn) EN: down ; new hair ; soft hair ; sprouting hair   FR: duvet [m]
ปุย[n.] (pui) EN: fluff ; puff   FR: duvet [m] ; peluche [f] ; pulpe [f]
ปุย[adj.] (pui) EN: fluffy ; puffy ; hairy ; fuzzy ; shaggy ; downy   FR: duveteux ; crépu ; hirsute

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
duvet    (n) djˈuːvɛɪ (d y uu1 v ei)
duvets    (n) djˈuːvɛɪz (d y uu1 v ei z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 duvet
   n 1: a soft quilt usually filled with the down of the eider
      [syn: {eiderdown}, {duvet}, {continental quilt}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 duvet /dyvɛ/ 
  down; fluff

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top