Search result for

durchmachen

(57 entries)
(0.0218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -durchmachen-, *durchmachen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา durchmachen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *durchmachen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Considering the pressure you were under, you came through like a trooper.Sie haben sich toll gehalten, wenn man bedenkt, was sie durchmachen mussten. The Super Scouts: Part 1 (1980)
I remember how incredibly sad you can get about things and I thought that, you know, you shouldn't have to go through all that alone.Ich weiß, wie traurig du werden kannst, und ich dachte du solltest das nicht alleine durchmachenFoxes (1980)
You have no idea what we've gone through to get this to you.Was mußten wir alles durchmachen, um Ihnen das zu bringen! Herbie Goes Bananas (1980)
I hope we never have to live through anything like that again.Ich hoffe, wir müssen nie wieder so etwas durchmachenThe Hostage (1981)
Things have been going so badly for Kenny lately.Kenny hat in letzter Zeit so viel durchmachen müssen. The Victims (1981)
In the course of its 300-year history, the Romanov dynasty had survived many upheavals:In ihrer 300-järigen Geschichte mußte die Zarendynastie Romanow vieles durchmachenRasputin (1981)
- You'd have me out till breakfast.- Ich könnte eigentlich durchmachenFriday the 13th Part 2 (1981)
I couldn't stand losing you once again, Joss!Noch mal könnte ich so eine Zeit nicht durchmachen Joss, ich liebe dich. The Professional (1981)
You have to go on the road and I have to go through what I'm going through.Du musst wegfahren, und ich muss durchmachen, was ich durchmachen muss. The Entity (1982)
What the hell are you going through?Was zum Teufel musst du durchmachenThe Entity (1982)
That's really what I'm going through.Das muss ich durchmachenThe Entity (1982)
How many times more will I have to support it?Wie oft muss ich das denn noch durchmachenThe State of Things (1982)
And no one wants to go through that, or so my friend said.Das will keiner durchmachen, sagte mein Freund. The Dresser (1983)
Though some things did fall on my head.Obwohl ich viel durchmachen musste. Blue Mountains, or Unbelievable Story (1983)
I just hope he appreciates what we're going through for him.Ich hoffe nur, er weiß zu schätzen, was wir für ihn durchmachenHarder Than It Looks (1984)
Oh, I know what you're going through, absolutely know what you're going through.Ich weiß, was Sie durchmachen. Ich weiß es wirklich. Steele Your Heart Away (1984)
I know how you feel.Ich weiß, was Sie durchmachenRemembrance of Things Past (1984)
I'm gonna cha-cha-cha.Ich werde jede Nacht durchmachenAll of Me (1984)
The things you put me through.Was ich deinetwegen alles durchmachen muss. Birdy (1984)
Remember our boys on the Malabar front. Just think what they have to put up with.Denken Sie daran, was unsere tapferen Jungs an der Malabar-Front durchmachen1984 (1984)
Vulcan males must endure it every seventh year of their adult life.Erwachsene Männer müssen es alle 7 Jahre durchmachenStar Trek III: The Search for Spock (1984)
Look, Gary, I know what you're going through.Gary, ich weiß, was Sie durchmachenA Song for Jason: Part 1 (1985)
Just remember there's a place where you can go and be with a bunch of kids that know exactly what you're going through.Vergessen Sie einfach nicht, es gibt einen Ort, an dem Sie andere Jugendliche treffen, die wissen, was Sie durchmachenA Song for Jason: Part 1 (1985)
Because they're going through it too.Weil sie das alle durchmachenA Song for Jason: Part 1 (1985)
I've seen the kind of trouble you've put Miss Holt through... and I have watched her defend you... when 99 out of a hundred women wouldn't.Ich habe gesehen, was Miss Holt Ihretwegen durchmachen musste, und sie hat Sie auch dann verteidigt, wenn 99% der Frauen das nicht getan hätten. Forged Steele (1985)
You'll never believe what I've been through, Mildred. - Come on.Sie glauben nicht, was ich gerade durchmachen musste, Mildred. Steele Searching: Part 2 (1985)
- He seems to be in the mood to burn some more midnight oil. - Be quiet.Er will wohl weitere Nächte durchmachenSteele in the Chips (1985)
I just wanna get her out of that hell.Ich will nicht, dass sie das durchmachen muss. Flight to Freedom (1985)
It's a hard war, ma'am.Ich weiß, was Sie durchmachenMay 1864 - Late Autumn 1864 (1986)
You don't have to go through this again.Du musst das nicht noch einmal durchmachenA Special Love: Part 2 (1986)
But the stone didn't have anything to do with it.Kaum zu glauben, was Frauen durchmachen, um gut auszusehen. Change of Life (1986)
I mean, it's no secret about what we go through.Hey, es ist kein Geheimnis, was wir durchmachenCode Name: FREAK (1986)
But there's gotta be a lot of families out there going through the same thing you are.Aber es muss viele Familien geben, die dasselbe durchmachen wie ihr. Jonathan Smith Goes to Washington (1986)
Listen, we've got the Normans organising all kinds of families who are going through the same thing.Die Normans trommeln jede Menge Familien zusammen, die dasselbe durchmachenJonathan Smith Goes to Washington (1986)
She's been through enough already.Sie hat schon genug durchmachen müssen. Summit (1986)
When I heard about it, that's when I did the rest.Wissen Sie, was Sie mir angetan haben? Wissen Sie, was ich durchmachen musste? Payback (1986)
Look, I appreciate your concern, but I've been through this before.Ich schätze Ihre Besorgnis sehr, aber ich habe es schon mal durchmachen müssen. Playing for Keeps (1986)
I didn't think we'd have to go through anything like this to find out we've got it.Ich hätte nicht gedacht, dass wir das durchmachen müssen, um es zu erkennen. Stemwinder: Part 2 (1986)
God! What a fellow has to go through.Gott, was man nicht alles durchmachen muss. Children of a Lesser God (1986)
I cain't go throulgh that again. I cain't.Ich kann das nicht noch mal durchmachenGothic (1986)
Girls must go through that stuff, too.Mädchen müssen das genauso durchmachen wie wir. Peggy Sue Got Married (1986)
Yeah. But I've put her through a lot.- Sie hat viel durchmachen müssen. Raw Deal (1986)
A baby trapped inside a percolator. I guess you don't want any coffee.ALF, es tut mir leid, dass du das durchmachen musst, aber ich hoffe, dass dein Schluckauf vor der Hochzeit morgen verschwunden ist. Something's Wrong with Me (1987)
That $100,000 advance on the book isn't going to begin to make up for what I've been through.Die $100.000 Vorschuss auf das Buch sind nicht mal im Ansatz ein Ausgleich dafür, was ich durchmachen musste. A Mother and a Daughter (1987)
I mean, we all fly, but do any of us really know what these young ladies go through to become stewardesses?Alle Welt fliegt, aber keiner weiß wirklich... was die jungen Dinger durchmachen, um Stewardess zu werden. Thinnergy (1987)
You've been more than kind... after what you've been through.Das ist sehr freundlich von Ihnen... nach dem, was Sie durchmachen mussten. Black Widow (1987)
I don't wanna go through that.Das möchte ich nicht durchmachen. Ich kann nicht. Barfly (1987)
I'm so sorry you had to go through that, Julie but we had to disappear.Es tut mir so leid‚ dass du das alles durchmachen musstest, Julie... aber wir mussten untertauchen. Masters of the Universe (1987)
Well, from what you've both been through... you obviously didn't have any time for any small talk.Bei dem, was ihr durchmachen musstet, fehlte natürlich die Zeit für Small Talk. The Steele That Wouldn't Die: Part 1 (1987)
It feels great to know that what we went through wasn't in vain.Insofern war es nicht ganz umsonst, was wir alles durchmachen mussten. Hello and Farewell: Part 2 (1988)

German-Thai: Longdo Dictionary
durchmachen(vt) |machte durch, hat durchgemacht| ผ่านประสบการณ์(ที่มักไม่ค่อยดี), ผ่านความยากลำบาก เช่น Unsere Vorfahren stammten aus China. Sie haben damals viel durchmachen müssen. บรรพบุรุษของพวกเรามาจากเมืองจีน สมัยนั้นพวกเขาต้องผ่านอะไรมามากมาย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wandel {m}; Wechsel {m}; Wandlung {f} | dem Wandel unterliegen | Wandlung zum Guten | eine Wandlung durchmachenchange | to be subject to change | change for the better | to undergo a change [Add to Longdo]
durchmachen; ertragen; erdulden | durchmachend; ertragend; erduldend | durchgemacht; ertragen; erduldetto undergo {underwent; undergone} | undergoing | undergone [Add to Longdo]
erleben; erfahren; Erfahrung machen; durchmachen | erlebend; erfahrend; Erfahrung machend; durchmachend | erlebt; erfahren; Erfahrung gemacht; durchgemachtto experience | experiencing | experienced [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  durchmachen [durçmaxən]
     to undergo {underwent; undergone}
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top