ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dullard

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dullard-, *dullard*, dullar
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dullardJust look! The potatoes are all rolling out! You're a real dullard aren't you?

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dullard (n) dˈʌləd (d uh1 l @ d)
dullards (n) dˈʌlədz (d uh1 l @ d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿木林[ā mù lín, ㄚ ㄇㄨˋ ㄌㄧㄣˊ, ] dullard; stupid person #344,895 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dummkopf { m } | Dummköpfe { pl }dullard | dullards [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
愚図(ateji)[ぐず, guzu] (adj-na, n) dullard; indecisive person [Add to Longdo]
頭の弱い[あたまのよわい, atamanoyowai] (exp, adj-i) dim witted; bird-brained; dullard [Add to Longdo]
頭の鈍い[あたまのにぶい, atamanonibui] (exp, adj-i) dim-witted; airheaded; bird-brained; dim; dullard; blockheaded [Add to Longdo]
豚犬[とんけん, tonken] (n) (1) (arch) (obsc) pig and dog; (2) dullard; halfwit; (3) (hum) my child [Add to Longdo]
鈍い男[にぶいおとこ, nibuiotoko] (n) dullard; dolt [Add to Longdo]
鈍ちん;鈍チン[にぶちん(鈍ちん);にぶチン(鈍チン), nibuchin ( don chin ); nibu chin ( don chin )] (n) (uk) (See 鈍い・にぶい・2) dullard (gen. from not picking up on other people's feelings) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dullard \Dull"ard\, n. [Dull + -ard.]
   A stupid person; a dunce. --Shak. -- a. Stupid. --Bp. Hall.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dullard
   n 1: a person who is not very bright; "The economy, stupid!"
      [syn: {stupid}, {stupid person}, {stupe}, {dullard},
      {dolt}, {pudding head}, {pudden-head}, {poor fish},
      {pillock}]
   2: a person who evokes boredom [syn: {bore}, {dullard}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top