Search result for

duking

(314 entries)
(0.0448 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -duking-, *duking*, duk
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา duking มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *duking*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
duke[N] ท่านดยุค, See also: ขุนนางชั้นสูงของอังกฤษ, Syn. aristocrat, nobleman, peer, Ant. citizen, commoner
grand duke[N] ผู้ปกครองเมืองรองจากพระมหากษัตริย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
archduke(อาร์ค'ดูค) n. ตำแหน่งเจ้าชายออสเตรีย (chief duke)
duke(ดิวคฺ) n. ท่านดยุค

English-Thai: Nontri Dictionary
duke(n) ท่านดยุก,ขุนนางชั้นสูงของอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- No. - He's sick, Duke.- เขาป่วย Harmony (2010)
Duke.-ดุค The Boost Job (2010)
Duke.ดุ๊ก Lockdown (2011)
Duke.ดุ๊ก Business as Usual (2011)
Duke!Duke! This Is Spinal Tap (1984)
Dukat.Dukat. The Maquis: Part I (1994)
- Dukat?- Dukat? When It Rains... (1999)
- Duke.- Duke. Duplicity (2009)
Duke?Duke? Reunion (2012)
Duke!- Duke! The Lighthouse (2013)
Marmaduke Scarlet...chef of all chefs...มาร์เมดุค สการ์เลต.. หัวหน้าพ่อครัว แห่งหัวหน้าพ่อครัว.. The Secret of Moonacre (2008)
Marmaduke...the house...the valley...it's all...มาร์เมดุค.. คฤหาสน์.. หุบเขา.. The Secret of Moonacre (2008)
Marmaduke?มาร์เมดุ๊ค ? The Secret of Moonacre (2008)
Marmaduke, you blithering ex-hunter, what are you doing?มาร์เมดุ๊ค, ท่านเคยเป็นนักล่าแบบไหนเนี่ย ? ทำอะไรอยู่ ? The Secret of Moonacre (2008)
Marmaduke?มาร์เมดุ๊ค ? The Secret of Moonacre (2008)
Under such circumstances, when the time came to find you a husband, it would be a marquis or a duke at least.ภายใต้สถานการณ์เช่นนั้น เมื่อเวลานั้นมาถึง เราจะหาสามีให้เจ้า มาควิส หรืออย่างน้อยก็ดยุค The Other Boleyn Girl (2008)
If he liked me, I'd be married off to a duke.หากพระองค์โปรดข้าขึ้นมา ข้าอาจได้สมรสกับดยุคสักคนก็ได้ The Other Boleyn Girl (2008)
These rooms once belonged to the duke of Buckingham the king's closest friend.ห้องเหล่านี้เคยเป็นของ ดยุ๊คแห่งบัคกิ้งแฮม.. The Other Boleyn Girl (2008)
At first it was Capricorn a thuggish bandit working for an evil duke.โจรล่าสังหารที่ทำงานให้กับราชวงศ์ผู้โหดเหี้ยม Inkheart (2008)
Is he like a King? - No.. No, he's a Duke.เขาเป็นกษัตริย์ \ ไม่ เขาเป็น ดุ๊ค น่ะ Made of Honor (2008)
A Duke?เจ้าเมือง Made of Honor (2008)
My mother's third cousin was the Duke of Ethel.ญาตทางแม่ไป 3 ขั้นที่แล้ว เคยเป็นเจ้าเมือง อีเธล Made of Honor (2008)
- Hey, Duke, I've been thinking.เฮ้.. ดุ๊ค ฉันกำลังคิดนะ นายรู้.. G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Hey, Duke, weren't we supposed to meet up with the recon team at 40 klicks?นี่ดุ๊ก เราต้องไปเจอพวก เรคคอนทีมที่กิโล 40 ไม่ใช่เหรอ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Duke, you gotta go get those warheads!ดุ๊ก นายต้องไปเอาหัวรบพวกนั้น ! G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
- Hello, Duke.- หวัดดี ดุ๊ก G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
My name is General Clayton Abernathy. Perhaps you've heard of me, Duke.ชื่อฉันคือ นายพล เคลย์ตัน อเบอร์นัทติ้ง นายเคยอาจจะได้ยินนะ ดุ๊ก G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Duke wasn't born. He was government-issued.ดุ๊ก ไม่มีแหล่งกำเนิด เขาเป็นคนของรัฐบาล G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Welcome to the Pit, Duke. I've read a lot about you two.ขอตอนรับสู่ เดอะ พิท ดุ๊ก ฉันได้อ่านเรื่องพวกนายทั้งสองแล้ว G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Looks like your mission is complete here, Duke.ถ้าทางภารกิจนาย จะเสร็จสิ้นแล้ว ดุ๊ก G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Duke, it's beautiful. It's too beautiful.ดุ๊กมันสวยมาก สวยจริงๆเลย G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Promise me, Duke.สัญญากับฉันสิ ดุ๊ก G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Duke, you scored in the top half percent of all people we've ever tested.ดุ๊ค นายทำคะแนนสอบได้สูงกว่าทุกคน\ ที่เราทำการทดสอบมา ครึ่งเปอร์เซ็นต์ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Rip, if we average your scores with Duke's, you pass, too.ริป, ถ้าเราเฉลี่ยคะแนนของนายกับดุ๊ค\ นายก็ผ่านด้วย G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
- What could have been. Right, Duke?- คุณยิงลงเหรอ ดุ๊ก G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Duke, watch out!ดุ๊ก ระวัง G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
See you, Duke.แล้วเจอกัน ดุ๊ก G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Hey, Duke, I gotta level with you.นี่,ดุ๊ค, ขอบอกตามตรงนะ. G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
- Duke!-ดุ๊ค! G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Duke!ดุ๊ค! G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Rip, Duke, take the back. Breaker will be our eyes and ears.ริป ดุ๊ก เข้าด้านหลัง ส่วน เบรกเกอร์จะเป็นหูเป็นตาให้ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Duke! Duke, it's on the Baroness!ดุ๊ก ดุ๊ก มันอยู่ที่บารอนเนส ! G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Duke, you have to hit that kill switch!ดุ๊ก นายต้องไปแย่งสวิทซ์ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Congratulations, Duke. You just saved Paris.ยินดีด้วยคุ๊ก คุณเพิ่งช่วยปารีสไว้ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
- They got Duke.- พวกมันจับดุ๊กไป G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
- Well, can we find Duke?- ดี แล้วเราจะเจอดุ๊กไหม ? G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
What about Duke?แล้วดุ๊กล่ะ ? G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Okay, so what about Duke? We're just gonna forget about him?โอเค, แล้วเรื่องดุ๊กละว่าไง พวกเราลืมเขาไปแล้วรึ? G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
- Duke's got to be in there somewhere.- ดุ๊ก ต้องอยู่ในนั้นแน่ๆ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
We'll find Duke...คอยป่วนพวกมันระหว่างพวกนายเจาะเข้าฐาน จากด้านบนเราจะหา ดุ๊ก G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dukThe duke holds a lot of land.
dukWith his mother out of the way, Duke was able to proceed with his plan to embezzle the money from the company.
dukThis only increased his desire to be revenged on the murderous duke.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดยุค[N] duke, Count unit: คน, Thai definition: ขุนนางชั้นสูงสุดของอังกฤษ
ดยุค[N] duke, Count unit: คน, Thai definition: ขุนนางชั้นสูงสุดของอังกฤษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผีเสื้ออาชดุ๊คธรรมดา = ผีเสื้ออาชดุ๊กธรรมดา[n. exp.] (phīseūa āchduk thammadā) EN: Common Archduke   
ทุกข์[n.] (thuk) EN: dukkha (pali) ; suffering   FR: dukkha (pali) ; souffrance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DUK    D AH1 K
DUKE    D UW1 K
DUKER    D UW1 K ER0
DUKES    D UW1 K S
DUKART    D AH1 K AA0 R T
DUKING    D UW1 K IH0 NG
HAJDUK    HH AY1 D AH0 K
HAYDUK    HH EY1 D AH0 K
LADUKE    L AA0 D UW1 K EY0
DUKE'S    D UW1 K S
DUKAKIS    D UW0 K AA1 K AH0 S
DUKEDOM    D UW1 K D AH0 M
DUKEMAN    D UW1 K M AH0 N
ARCHDUKE    AA1 R CH D UW2 K
DUKAKIS'    D UW0 K AA1 K AH0 S AH0 Z
DUKAKIS'    D UW0 K AA1 K AH0 S
DUKAKISES    D UW0 K AA1 K AH0 S AH0 Z
DUKAKIS'S    D UW0 K AA1 K AH0 S AH0 Z
MARMADUKE    M AA1 R M AH0 D UW2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
duke    (n) (d y uu1 k)
dukes    (n) (d y uu1 k s)
Dukakis    (n) (d @ k a1 k @ s)
dukedom    (n) (d y uu1 k d @ m)
archduke    (n) (aa2 ch d y uu1 k)
dukedoms    (n) (d y uu1 k d @ m z)
archdukes    (n) (aa2 ch d y uu1 k s)
Dukinfield    (n) (d uh1 k i n f ii l d)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
基づく[もとづく, motoduku] (vt) มีพื้นฐานจาก,อ้างอิงจาก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
名付ける[なづける, nadukeru] Thai: ตั้งชื่อ English: to name (someone)
基づく[もとづく, motoduku] Thai: ยึดตาม English: to base on
近づく[ちかづく, chikaduku] Thai: เข้ามาตีสนิท English: to get acquainted with
近づく[ちかづく, chikaduku] Thai: เข้าใกล้
近づく[ちかづく, chikaduku] Thai: แวะเวียน
日付[ひづけ, hiduke] Thai: วันที่ English: date
日付[ひづけ, hiduke] Thai: การลงวันที่ English: dating
気付く[きづく, kiduku] Thai: รู้ตัว
気づく[きづく, kiduku] Thai: รู้ตัว
気づく[きづく, kiduku] Thai: สังเกตเห็น English: to perceive
気づく[きづく, kiduku] Thai: ตระหนัก
引続き[ひきつづき, hikitsuduki] Thai: การทำต่อเนื่องจากที่ได้ทำมาแล้วก่อนหน้านี้ English: continuing for a long time
引続き[ひきつづき, hikitsuduki] Thai: ต่อจากนี้ไปอีก English: in succession
引続き[ひきつづき, hikitsuduki] Thai: ยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง English: without a break
続ける[つづける, tsudukeru] Thai: ทำต่อเนื่อง English: to continue (vt)
続ける[つづける, tsudukeru] Thai: (ทำ)ต่อไป English: to keep on
引き続く[ひきつづく, hikitsuduku] Thai: ทำอย่างต่อเนื่อง English: to continue
引き続く[ひきつづく, hikitsuduku] Thai: ในอันดับต่อไป
続く[つづく, tsuduku] Thai: ดำเนินต่อไป, ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ English: to be continued (vi)

German-Thai: Longdo Dictionary
Produktion(n) |die, pl. Produktionen| การผลิต
Dukaten(n) |der, pl. Dukaten| เงินโบราณชนิดหนึ่ง ใช้กันในยุโรป
Denkst du ich bin ein Dukatenkacker?(phrase slang) เธอคิดว่าชั้นรวยมากนักหรือไง (ความหมายตรงตัวคือ เธอคิดว่าฉันอุจจาระออกมาเป็นเงินเหรอ)
Obduktion(n) |die, pl. Obduktionen| การชันสูตรศพ
kontraproduktiv(adj) ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล ใส่อารมณ์ เช่น Ist ihre Meinung kontraproduktiv weil innovationsfeindlich oder sind sie notwendige "Bremser" innerhalb einer Gesellschaft die unkontrolliert durch einen dichten Nebel rast?

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbauprodukt {n} [chem.]decomposition product [Add to Longdo]
Abbauprodukt {n} [biol.]product of catabolism [Add to Longdo]
Abfallprodukt {n}by-product [Add to Longdo]
Abfallprodukt {n}; Abfallstoff {m}; Abprodukt {n} | Abfallprodukte {pl}; Abfallstoffe {pl}; Abprodukte {pl}waste product | waste products [Add to Longdo]
Agrarproduktion {f}agricultural production [Add to Longdo]
Arbeiter {m}; Arbeiterin {f} | Arbeiter {pl} | Arbeiter in der Produktionworker | workers | shop floor workers [Add to Longdo]
Aquädukt {n} | Aquädukte {pl}aqueduct | aqueducts [Add to Longdo]
Autopsie {f}; Obduktion {f} | Autopsien {pl}; Obduktionen {pl}autopsy | autopsies [Add to Longdo]
Bauprodukt {m}building product [Add to Longdo]
Bauproduktengesetz {m}Building Products Act [Add to Longdo]
Bauproduktenrichtlinie {f}Building Products Guideline [Add to Longdo]
Bekanntheitsgrad {m} (eines Produktes)level of awareness [Add to Longdo]
Cauchy-Produkt {n} [math.]Cauchy product [Add to Longdo]
Drehzylinder {m}; Induktor {m}; Motorläufer {m}rotor [Add to Longdo]
Einführung {f} (eines neuen Produktes)launch (of a new product) [Add to Longdo]
Endprodukt {n} | Endprodukte {pl}end product; final product | end products [Add to Longdo]
Ergänzungsprodukt {n}add on product [Add to Longdo]
Erzeugnis {n}; Produkt {n} | Erzeugnisse {pl}; Produkte {pl}product | products [Add to Longdo]
Erzherzog {m}archduke [Add to Longdo]
Faksimile {n}; genaue Kopie {f}; Reproduktion {f}facsimile [Add to Longdo]
Fällungsprodukt {n}precipitate [Add to Longdo]
Fertigprodukt {n}finished product [Add to Longdo]
Fertigungstechnik {f}; Produktionstechnik {f}production engineering [Add to Longdo]
Fließproduktion {f} | Fließproduktionen {pl}flow production | flow productions [Add to Longdo]
Geistesprodukt {n}brainchild [Add to Longdo]
Gemeinschaftsproduktion {f}co-production [Add to Longdo]
Gemeinschaftsproduktion {f}collaboration [Add to Longdo]
Gesamtproduktivität {f}aggregate productivity [Add to Longdo]
Gewichtsreduktion {f} [textil.]barking [Add to Longdo]
Herstellungsprozess {m}; Fertigungsprozess {m}; Produktionsprozess {m}production process [Add to Longdo]
Herzog {m} | Herzöge {pl}duke | dukes [Add to Longdo]
Herzogtum {n} | Herzogtümer {pl}duchy; dukedom | duchies; dukedoms [Add to Longdo]
Induktion {f} [math.] [electr.] | vollständige Induktion {f} [math.]induction | induction [Add to Longdo]
Induktionsheizung {f}induction heating [Add to Longdo]
Induktionsschritt {m} [math.]induction step [Add to Longdo]
Induktionsschutz {m}anti-inductive protection [Add to Longdo]
Induktionsspule {f}induction coil [Add to Longdo]
Induktionsschleife {f}induction loop [Add to Longdo]
Induktionsvoraussetzung {f} [math.]induction hypothesis [Add to Longdo]
Induktanz {f} [electr.]inductance [Add to Longdo]
Induktivität {f} [electr.]inductivity [Add to Longdo]
Induktor {m}inductor [Add to Longdo]
Industrieproduktion {f}industrial output [Add to Longdo]
Koedukation {f}coeducation [Add to Longdo]
Konsum {m} von umweltfreundlichen Produktengreen consumerism [Add to Longdo]
Kopie {f}; Nachbildung {f}; Reproduktion {f}; Replik {f}replica [Add to Longdo]
Kopie {f}; Reproduktion {f}; Replikation {f}replication [Add to Longdo]
Kreuzprodukt {n} [math.]cross product [Add to Longdo]
Lebensmittelproduktion {f}food production [Add to Longdo]
Leichenobduktion {f}autopsy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting [Add to Longdo]
いぶり漬け[いぶりづけ, iburiduke] (n) (See 燻りがっこ) smoked daikon pickles (famous product of Akita Prefecture) [Add to Longdo]
お小遣い[おこづかい, okodukai] (n) (See 小遣い) personal expenses; pocket money; spending money; incidental expenses; allowance [Add to Longdo]
さん付け[さんづけ, sanduke] (n,vs) (See 呼び捨て) attaching 'san' to somebody's name [Add to Longdo]
し続ける(P);為続ける[しつづける, shitsudukeru] (v1) to continue to do; to persist in doing; (P) [Add to Longdo]
すまじきものは宮仕え[すまじきものはみやづかえ, sumajikimonohamiyadukae] (exp) phrase indicating that it is better to work for oneself than to work for someone else [Add to Longdo]
すんづくり[, sundukuri] (n) kanji sun ("inch") radical at right (radical 41) [Add to Longdo]
ちゃん付け[ちゃんづけ, chanduke] (n,vs) (See さん付け) attaching 'chan' to somebody's name [Add to Longdo]
どぶ漬[どぶづけ, dobuduke] (n) drenching; soaking; marinating [Add to Longdo]
ど突く[どつく;どづく(ok), dotsuku ; doduku (ok)] (v5k) to jab; to hit; to punch; to stand out [Add to Longdo]
に基づき[にもとづき, nimotoduki] (exp) (See にもとづいて) based on [Add to Longdo]
に続く[につづく, nitsuduku] (exp,v5k) (See に続いて,続く) (temporal or logical sense) follow ...; come after ... [Add to Longdo]
ぶっ続け;打っ続け[ぶっつづけ, buttsuduke] (adv) (1) (uk) continuously; throughout; (2) in succession [Add to Longdo]
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] (n) {comp} grounded (or earthed) outlet [Add to Longdo]
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] (n) {comp} grounding (or grounded) type plug [Add to Longdo]
アクセス保護手続き[アクセスほごてつづき, akusesu hogotetsuduki] (n) {comp} access security procedure [Add to Longdo]
アルコール漬け;アルコール漬[アルコールづけ, aruko-ru duke] (n) (1) preserving in alcohol; (2) pickling one's liver; drinking incessantly; being a souse [Add to Longdo]
ウミヅキチョウチョウウオ[, umidukichouchouuo] (n) bluelashed butterflyfish (Chaetodon bennetti); Bennett's butterflyfish [Add to Longdo]
オペラント条件づけ;オペラント条件付け[オペラントじょうけんづけ, operanto joukenduke] (n) operant conditioning [Add to Longdo]
グリフ手続き[グリフてつづき, gurifu tetsuduki] (n) {comp} glyph procedure [Add to Longdo]
グリフ手続きインタプリタ[グリフてつづきインタプリタ, gurifu tetsuduki intapurita] (n) {comp} glyph procedure interpreter [Add to Longdo]
ケーキ作り[ケーキづくり, ke-ki dukuri] (n) cake making [Add to Longdo]
セットアップ手続き[セットアップてつづき, settoappu tetsuduki] (n) {comp} (call) setup procedure [Add to Longdo]
ツケが回って来る;付けが回って来る[ツケがまわってくる(ツケが回って来る);つけがまわってくる(付けが回って来る), tsuke gamawattekuru ( tsuke ga mawatte kuru ); tsukegamawattekuru ( duke ga mawatte] (exp,vk) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds) [Add to Longdo]
デューク[, deyu-ku] (n) duke [Add to Longdo]
ハンダ付け;半田付け[ハンダづけ(ハンダ付け);はんだづけ(半田付け), handa duke ( handa duke ); handaduke ( handaduke )] (n,vs,adj-no) soldering [Add to Longdo]
バッファ付き[バッファづき, baffa duki] (n,adj-no) {comp} buffered [Add to Longdo]
バッファ付き装置[バッファづきそうち, baffa dukisouchi] (n) {comp} buffered device [Add to Longdo]
マーク付け[マークづけ, ma-ku duke] (n) {comp} mark up [Add to Longdo]
モジュール手続[モジュールてつづき, moju-ru tetsuduki] (n) {comp} module procedure [Add to Longdo]
ラベル付け[ラベルづけ, raberu duke] (n) labeling [Add to Longdo]
リフローはんだ付;リフロー半田付け[リフローはんだづけ, rifuro-handaduke] (n) reflow soldering [Add to Longdo]
リンク付け[リンクづけ, rinku duke] (n) {comp} linking [Add to Longdo]
レンガ造り;煉瓦造り[レンガづくり(レンガ造り);れんがづくり(煉瓦造り), renga dukuri ( renga tsukuri ); rengadukuri ( renga tsukuri )] (n) brickwork [Add to Longdo]
愛逢月[めであいづき, medeaiduki] (n) (obsc) (See 文月) seventh lunar month [Add to Longdo]
愛想尽かし[あいそづかし, aisodukashi] (n,vs) no longer being fond of someone; spiteful words or acts showing that one is disgusted with someone [Add to Longdo]
位置付け(P);位置づけ[いちづけ(P);いちつけ(位置付け), ichiduke (P); ichitsuke ( ichiduke )] (n) placement; fixed position; mapping out; location; (P) [Add to Longdo]
位置付ける(P);位置づける[いちづける(P);いちずける(位置付ける)(ik), ichidukeru (P); ichizukeru ( ichiduke ru )(ik)] (v1,vt) to place (in relation to the whole); to rank; to position; to locate; (P) [Add to Longdo]
位付け[くらいづけ, kuraiduke] (n) ranking; unit [Add to Longdo]
意地ずく;意地尽く;意地づく;意地尽(io)[いじずく(意地ずく;意地尽く;意地尽);いじづく(意地尽く;意地づく;意地尽), ijizuku ( iji zuku ; iji kotogotoku ; iji jin ); ijiduku ( iji kotogotoku ; iji duk] (n,adj-na) obstinacy; stubbornness [Add to Longdo]
意味付ける[いみづける, imidukeru] (v1,vt) to give meaning to [Add to Longdo]
一続き;ひと続き[ひとつづき, hitotsuduki] (n,adj-no) a chain (of); a series (of) [Add to Longdo]
一夜漬け;一夜漬;一夜づけ[いちやづけ, ichiyaduke] (n,vs) (1) last-minute cramming; overnight cramming; (n) (2) (original meaning) (vegetables) salted just overnight [Add to Longdo]
一里塚[いちりづか, ichiriduka] (n) milestone (1 ri apart); (P) [Add to Longdo]
印象付ける(P);印象づける[いんしょうづける, inshoudukeru] (v1,vt) to impress (someone); (P) [Add to Longdo]
引き続き(P);引続き(P)[ひきつづき, hikitsuduki] (adv,n) continuing for a long time; in succession; without a break; (P) [Add to Longdo]
引き続く;引続く[ひきつづく, hikitsuduku] (v5k,vi) to continue (for a long time); to occur in succession [Add to Longdo]
羽繕い[はづくろい, hadukuroi] (n,vs) preening [Add to Longdo]
雨続き[あめつづき, ametsuduki] (n) raining for days on end [Add to Longdo]
雨天続き[うてんつづき, utentsuduki] (n) long spell of rainy weather [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
介之推[Jiè Zhī tuī, ㄐㄧㄝˋ ㄓ ㄊㄨㄟ, ] Jie Zhitui (7th century BC), legendary selfless subject of Duke Wen of Jin 晉文公|晋文公, in whose honor the Qingming festival 清明 (Pure brightness or tomb-sweeping festival) is said to have been initiated [Add to Longdo]
公爵[gōng jué, ㄍㄨㄥ ㄐㄩㄝˊ, ] duke [Add to Longdo]
[xù, ㄒㄩˋ, ] (arch.) table for wine goblets (used by the Duke of Zhou hosting his vassals); variant of 徐, surname Xu [Add to Longdo]
威灵顿[Wēi líng dùn, ㄨㄟ ㄌㄧㄥˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Wellington (name); Arthur Wellesley, Duke of Wellington (1769-1851) [Add to Longdo]
宋襄公[Sòng Xiāng gōng, ㄙㄨㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄥ, ] Duke Xiang of Song (reigned 650-637 BC), sometimes considered one of the Five Hegemons 春秋五霸 [Add to Longdo]
春秋五霸[chūn qiū wǔ bà, ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ ˇ ㄅㄚˋ, ] the Five Hegemons of the Spring and Autumn period (770-476 BC), namely: Duke Huan of Qi 齊桓公|齐桓公, Duke Wen of Jin 晉文公|晋文公, King Zhuang of Chu 楚莊王|楚庄王, and alternatively Duke Xiang of Song 宋襄公 and Duke Mu of Qin 楚莊王|楚庄王 or King Helu of Wu 吳王闔閭|吴王阖闾 and King [Add to Longdo]
晋文公[Jìn Wén gōng, ㄐㄧㄣˋ ㄨㄣˊ ㄍㄨㄥ, / ] Duke Wen of Jin (697-628 BC, reigned 636-628 BC), one of the Five Hegemons 春秋五霸 [Add to Longdo]
玉人吹箫[yù rén chuī xiāo, ㄩˋ ㄖㄣˊ ㄔㄨㄟ ㄒㄧㄠ, / ] virtuoso piper wins a beauty; the xiao 箫 (mouth organ) virtuoso 萧史 won for his wife the beautiful daughter of Duke Mu of Qin 秦穆公 [Add to Longdo]
王公[Wáng gōng, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄥ, ] princes and dukes [Add to Longdo]
秦穆公[Qín Mù gōng, ㄑㄧㄣˊ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥ, ] Duke Mu of Qin, the first substantial king of Qin (ruled 659-621 BC), sometimes considered one of the Five Hegemons 春秋五霸 [Add to Longdo]
诸侯[zhū hóu, ㄓㄨ ㄏㄡˊ, / ] feudal vassal; feudal princes, esp. the monarchs (dukes or princes) of the several vassal states 諸侯國|诸侯国 of Zhou during Western Zhou and Spring and Autumn periods 11th-5th century BC; subordinate warlord [Add to Longdo]
雷公[Léi Gōng, ㄌㄟˊ ㄍㄨㄥ, ] Lei Gong or Duke of Thunder, the God of Thunder in Chinese mythology [Add to Longdo]
骊姬之乱[lí jī zhī luàn, ㄌㄧˊ ㄐㄧ ㄓ ㄌㄨㄢˋ, / ] Liji rebellion in 657-651 BC, eventually defeated by Duke Wen of Jin 晉文公|晋文公 [Add to Longdo]
齐桓公[Qí Huán gōng, ㄑㄧˊ ㄏㄨㄢˊ ㄍㄨㄥ, / ] Duke Huan of Qi (reigned 685-643 BC), one of the Five Hegemons 春秋五霸 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet [Add to Longdo]
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] grounding (or grounded) type plug [Add to Longdo]
グリフ手続き[ぐりふてつづき, gurifutetsuduki] glyph procedure [Add to Longdo]
グリフ手続きインタプリタ[ぐりふてつづきいんたぷりた, gurifutetsudukiintapurita] glyph procedure interpreter [Add to Longdo]
セットアップ手続き[セットアップてつづき, settoappu tetsuduki] (call) setup procedure [Add to Longdo]
ハンダ付けする[ハンダづけする, handa dukesuru] to solder [Add to Longdo]
バッファ付き[バッファづき, baffa duki] buffered (a-no) [Add to Longdo]
バッファ付き装置[バッファづきそうち, baffa dukisouchi] buffered device [Add to Longdo]
マーク付け[マークづけ, ma-ku duke] mark up [Add to Longdo]
モジュール手続[モジュールてつづき, moju-ru tetsuduki] module procedure [Add to Longdo]
リンク付け[リンクづけ, rinku duke] linking [Add to Longdo]
運用規則に基づく安全保護方針[うんようきそくにもとづくあんぜんほごほうしん, unyoukisokunimotodukuanzenhogohoushin] rule-based security policy [Add to Longdo]
仮手続[かりてつづき, karitetsuduki] dummy procedure [Add to Longdo]
外付け[そとづけ, sotoduke] external (a-no) [Add to Longdo]
外部手続[がいぶてつづき, gaibutetsuduki] external procedure [Add to Longdo]
関数手続き[かんすうてつづき, kansuutetsuduki] function procedure [Add to Longdo]
関連付ける[かんれんづける, kanrendukeru] to relate [Add to Longdo]
偶発時用手続き[ぐうはつじようてつづき, guuhatsujiyoutetsuduki] contingency procedure [Add to Longdo]
再入可能手続き[さいにゅうかのうてつづき, sainyuukanoutetsuduki] reentrant procedure [Add to Longdo]
試験協調手続[しけんきょうちょうてつづき, shikenkyouchoutetsuduki] test coordination procedures [Add to Longdo]
識別情報にもとづく安全保護方針[しきべつじょうほうにもとづくあんぜんほごほうしん, shikibetsujouhounimotodukuanzenhogohoushin] identity-based security policy [Add to Longdo]
手続[てつづき, tetsuduki] procedure [Add to Longdo]
手続き[てつづき, tetsuduki] procedure [Add to Longdo]
手続き型言語[てつづきがたげんご, tetsudukigatagengo] procedural language [Add to Longdo]
手続き形言語[てつづきがたげんご, tetsudukigatagengo] procedural language [Add to Longdo]
手続き集合[てつづきしゅうごう, tetsudukishuugou] procedure set [Add to Longdo]
手続き宣言[てつづきせんげん, tetsudukisengen] procedure declaration [Add to Longdo]
手続き部の終わり[てつづきぶのおわり, tetsudukibunoowari] end of procedure division [Add to Longdo]
手続き分岐文[てつづきぶんきぶん, tetsudukibunkibun] procedure branching statement [Add to Longdo]
手続き名[てつづきめい, tetsudukimei] procedure-name [Add to Longdo]
手続引用仕様[てつづきいんようしよう, tetsudukiinyoushiyou] procedure interface [Add to Longdo]
出力手続き[しゅつりょくてつづき, shutsuryokutetsuduki] output procedure [Add to Longdo]
順序付ける[じゅんじょづける, junjodukeru] to order [Add to Longdo]
順番付ける[じゅんばんづける, junbandukeru] to sequence [Add to Longdo]
消費側非同期手続き[しょうひがわひどうきてつづき, shouhigawahidoukitetsuduki] consumer [Add to Longdo]
上付き添え字[うえづきそえじ, uedukisoeji] superscript [Add to Longdo]
生産側非同期手続き[せいさんがわひどうきてつづき, seisangawahidoukitetsuduki] producer [Add to Longdo]
添え字付き変数[そえじづきへんすう, soejidukihensuu] subscripted variable [Add to Longdo]
内部手続[ないぶてつづき, naibutetsuduki] internal procedure [Add to Longdo]
入力手続き[にゅうりょくてつづき, nyuuryokutetsuduki] input procedure [Add to Longdo]
年日付[ねんひづけ, nenhiduke] ordinal date [Add to Longdo]
非手続き型言語[ひてつづきかたげんご, hitetsudukikatagengo] nonprocedural language [Add to Longdo]
非同期手続き[ひどうきてつづき, hidoukitetsuduki] asynchronous procedure [Add to Longdo]
暦日付[れきひづけ, rekihiduke] calendar date [Add to Longdo]
デューク[でゆーく, deyu-ku] Duke [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一里塚[いちりづか, ichiriduka] Meilenstein [Add to Longdo]
事務机[じむづくえ, jimudukue] Schreibtisch [Add to Longdo]
共学[きょうがく, kyougaku] Koedukation [Add to Longdo]
副産物[ふくさんぶつ, fukusanbutsu] Nebenprodukt [Add to Longdo]
口付け[くちづけ, kuchiduke] Kuss [Add to Longdo]
名物[めいぶつ, meibutsu] beruehmtes_Produkt, Spezialitaet (e.Gegend) [Add to Longdo]
国民総生産[こくみんそうせいさん, kokuminsouseisan] Bruttosozialprodukt [Add to Longdo]
塩漬[しおづけ, shioduke] in_Salz_eingelegte_Speise [Add to Longdo]
増産[ぞうさん, zousan] Produktionszuwachs [Add to Longdo]
大量生産[たいりょうせいさん, tairyouseisan] Massenproduktion [Add to Longdo]
奥付け[おくづけ, okuduke] Kolophon [Add to Longdo]
小遣い[こづかい, kodukai] Taschengeld [Add to Longdo]
小遣い銭[こづかいせん, kodukaisen] Taschengeld [Add to Longdo]
心遣い[こころづかい, kokorodukai] Sorge, Angst [Add to Longdo]
手作り[てづくり, tedukuri] handgefertigt, Handarbeit [Add to Longdo]
手続き[てつづき, tetsuduki] Verfahren, Prozedur, Formalitaet [Add to Longdo]
手造り[てづくり, tedukuri] handgemacht, handgearbeitet [Add to Longdo]
日付け[ひづけ, hiduke] -Datum [Add to Longdo]
日本製[にほんせい, nihonsei] japanisches_Produkt, "Made_in_Japan" [Add to Longdo]
書き物机[かきものづくえ, kakimonodukue] Schreibtisch [Add to Longdo]
気付く[きづく, kiduku] bemerken [Add to Longdo]
気疲れ[きづかれ, kidukare] geistige_Ermuedung, geistige_Erschoepfung [Add to Longdo]
気遣い[きづかい, kidukai] Angst, Furcht, Besorgnis [Add to Longdo]
濫作[らんさく, ransaku] Ueberproduktion [Add to Longdo]
生産[せいさん, seisan] Produktion, Erzeugnis [Add to Longdo]
[さん, san] GEBURT, PRODUKTION, VERMOEGEN [Add to Longdo]
続く[つづく, tsuduku] dauern, fortdauern [Add to Longdo]
続ける[つづける, tsudukeru] fortsetzen [Add to Longdo]
肉付きのよい[にくづきのよい, nikudukinoyoi] wohlgenaehrt, dick [Add to Longdo]
菊作り[きくづくり, kikudukuri] Chrysanthemenzucht [Add to Longdo]
蟻塚[ありづか, ariduka] Ameisenhaufen [Add to Longdo]
裏付け[うらづけ, uraduke] Unterstuetzung, Sicherheit, Bestaetigung [Add to Longdo]
製品[せいひん, seihin] Produkt, Erzeugnis, Fabrikat [Add to Longdo]
製造[せいぞう, seizou] Herstellung, Erzeugung, Produktion [Add to Longdo]
複製[ふくせい, fukusei] Reproduktion, Nachdruck [Add to Longdo]
解剖[かいぼう, kaibou] Obduktion, Autopsie [Add to Longdo]
農産物[のうさんぶつ, nousanbutsu] landwirtschaftliches_Produkt [Add to Longdo]
還元[かんげん, kangen] Wiederherstellung, Reduktion [Add to Longdo]
酪製品[らくせいひん, rakuseihin] Molkereiprodukt [Add to Longdo]
魚介[ぎょかい, gyokai] Fische_und_Muscheln, Seeprodukte [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top