ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

driveling

D R IH1 V AH0 L   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -driveling-, *driveling*, drivel
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา driveling มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *driveling*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drivel[N] คำพูดไร้สาระ, Syn. chatter, banter, twaddle
drivel[N] น้ำลาย
drivel[VI] ปล่อยน้ำลายไหล, Syn. drool, salivate
drivel on[PHRV] พูดพล่าม, See also: พูดเหลวไหล, พล่าม
drivel about[PHRV] พูดโง่ๆ, See also: พูดไร้สาระ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drivel(ดริฟ'เวิล) {drivelled,driveling,drivels} v ปล่อยให้น้ำมูกหรือน้ำลายไหลย้อนออกมา,พูดเหลวไหล n. คำพูดที่เหลวไหล,น้ำมูกหรือน้ำลายที่ไหลย้อยออกมา., See also: driveler n. ดูdrivel driveller n. ดูdrivel drivelingly adv. ดูdrivel drivellingly a

English-Thai: Nontri Dictionary
drivel(vi) พูดเหลวไหล,พูดสุ่มสี่สุ่มห้า,พูดโง่ๆ,น้ำมูกไหล,น้ำลายไหล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My good man, you're driveling. Now stand aside. I'm about to embark upon a journey around the world.คุณงึมงำอะไร ผมจะไปเดินทางรอบโลก Around the World in 80 Days (2004)
On the surface, a reference to some cinematic drivel, but on the inside... empty.โดยภายนอก ผมคือสิ่งที่อ้างอิงถึงภาพยนตร์ แต่โดยภายในแล้ว... ว่างเปล่า Critical Film Studies (2011)
Do we join a book club and read some queer chick-lit memoir, so now we're bonded together by estrogen, or sisterhood, or some other feminist drivel?เราได้ไปชมรมหนอนหนังสือ แล้ววิจารณ์นิยายน้ำเน่าด้วยกันมั้ย ที่อยู่ด้วยกันได้นี่เพราะฮอร์โมนหญิงพุ่งพล่าน ความเป็นพี่น้อง หรือเพราะพลังหญิงกันแน่ You Smell Like Dinner (2011)
I can't believe you enjoy this, uh, drivel!ไม่อยากจะเชื่อว่านายจะดูแล้วสนุกได้ Children Shouldn't Play with Undead Things (2011)
I can't take any more of your lovesick drivel.ฉันทนกับโรคไข้ใจไร้สาระ ของคุณไม่ได้แล้ว You're Way Too Pretty to Go to Jail (2012)
Rural drivel there. Up the gears to Follow-Through like all flappy-pedal boxers.ขับโหดหน่อย เปลี่ยนเกียร์ขึ้นทางขนาน Episode #18.2 (2012)
Because I have never heard so much drivel.เพราะผมไม่เคย ได้ยินคำพูดแปลกๆ Episode #18.3 (2012)
You know, Suzy, only a stranger would invite me skiing when they know I haven't got a fucking drivelคุณรู้ว่าซูซี่เพียงคนแปลกหน้าจะเชิญฉันเล่นสกี เมื่อพวกเขารู้ว่าผมจะไม่ได้เป็นไดรฟ์ร่วมเพศ! Rush (2013)
So it was a decade of sentimental drivel, as well.งั้นก็เป็นทศวรรษแห่งคำพูดไร้สาระที่มากเกินไปเหมือนกันสินะ A View to a Kill (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำลายไหล[V] drool, See also: dribble, salivate, slobber, slaver, drivel, Syn. น้ำลายหก, Example: กลิ่นหอมจากครัวทำให้ผมน้ำลายไหล, Thai definition: อาการที่อยากมาก
เพ้อเจ้อ[V] drivel, See also: blather, babble, prate, Syn. พร่ำเพ้อ, เพ้อฝัน, Example: ปล่อยให้เขาเพ้อเจ้อไปคนเดียวเถอะ อย่าไปสนใจเขาเลย, Thai definition: มุ่งคิดหรือพูดโดยที่ไม่มีสาระหรือไม่มีวันเป็นความจริงขึ้นมาได้
พูดเหลวไหล[V] talk nonsense, See also: drivel, talk through one's hat, blather, babble, prate, Syn. พูดเลอะเทอะ, พูดพร่ำเพ้อ, พูดเพ้อเจ้อ, Example: พ่อว่าน้องพูดเหลวไหลเรื่องผีที่เจอในห้องนอน, Thai definition: พูดอย่างไม่มีสาระเชื่อถือไม่ได้
พูดเพ้อเจ้อ[V] drivel, Syn. พูดเหลวไหล, พล่าม, พูดพล่าม, พูดพร่ำเพ้อ, Example: เขาพูดเพ้อเจ้อมาหลายชั่วโมงแล้วจนฉันชักจะรำคาญ, Thai definition: อาการที่พูดมากในเรื่องที่เหลวไหลไร้สาระ
ทุ้ย[V] drivel, See also: deceive, utter carelessly, conjecture, speak unthinkingly, Syn. เดาส่ง, พูดส่ง, Example: เขาพูดทุ้ยไปเรื่อยหาสาระอะไรไม่ได้, Thai definition: พูดเดาส่ง, พูดพุ่งส่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำลายไหล[v.] (nāmlāi lai) EN: drool ; dribble ; salivate ; slobber ; slaver ; drivel   
เพ้อ[v.] (phoē) EN: drivel ; rave   
เพ้อเจ้อ[v.] (phoējoē) EN: drivel ; blather ; babble ; prate   FR: délirer ; divaguer

CMU English Pronouncing Dictionary
DRIVEL    D R IH1 V AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drivel    (v) drˈɪvəl (d r i1 v @ l)
drivels    (v) drˈɪvəlz (d r i1 v @ l z)
drivelled    (v) drˈɪvəld (d r i1 v @ l d)
driveller    (n) drˈɪvlər (d r i1 v l @ r)
drivellers    (n) drˈɪvləz (d r i1 v l @ z)
drivelling    (v) drˈɪvəlɪŋ (d r i1 v @ l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胡说[hú shuō, ㄏㄨˊ ㄕㄨㄛ, / ] talk nonsense; drivel, #17,366 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antriebsanlage {f}; Antriebssystem {n}; Kraftübertragung {f}drive line; drive line system; driveline [Add to Longdo]
sabbern | sabbernd | sabbert | sabberteto drivel | driveling | drivels | driveled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドライブレスワークステーション[, doraiburesuwa-kusute-shon] (n) {comp} driveless workstation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ドライブレスワークステーション[どらいぶれすわーくすてーしょん, doraiburesuwa-kusute-shon] driveless workstation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drivel \Driv"el\, v. i. [imp. & p. p. {Driveled}or {Drivelled};
   p. pr. & vb. n. {Driveling} or {Drivelling}.] [Cf. OE.
   dravelen, drabelen, drevelen, drivelen, to slaver, and E.
   drabble. Cf. {Drool}.]
   1. To slaver; to let spittle drop or flow from the mouth,
    like a child, idiot, or dotard.
    [1913 Webster]
 
   2. [Perh. a different word: cf. Icel. drafa to talk thick.]
    To be weak or foolish; to dote; as, a driveling hero;
    driveling love. --Shak. Dryden.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top