Search result for

drippings

(124 entries)
(0.0493 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drippings-, *drippings*, dripping
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา drippings มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *drippings*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dripping(ดริพ'พิง) n. การหยดลง,ของเหลวที่หยดลงมา,น้ำมันที่ไหลซึมออกมาจากเนื้อที่กำลังต้ม

English-Thai: Nontri Dictionary
dripping(n) มันหรือน้ำที่หยดจากเนื้อย่าง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
to help preserve the body before dripping nitroglycerin on her tongue.เพื่อคงสภาพของร่างกายไว้ ก่อนที่จะหยดไนโตรกลีเซอรีน ลงบนลิ้นของเธอ Pathology (2008)
- [ Water Dripping ] - How was your rehearsal?การฝีกซ้อมของเธอเป็นไงบ้าง City of Ember (2008)
-Now it's dripping down my throat.-Now it's dripping down my throat. I Love You, Beth Cooper (2009)
- Dripping wet-หยดจนเปียกไป.. The Ugly Truth (2009)
Or any face that doesn't have blood dripping from it's lips and flesh between its teeth.หรือหน้าที่ไม่ได้เต็มไปด้วยเลือดหยด และริมฝียังปากติดอยู่กับฟัน Zombieland (2009)
Once I saw my brother strangle a man so forcefully, blood dripped from his eye sockets.ตอนผมเห็นพี่ชายใช้กำลังรัดคอคน เลือดไหลออกทางนัยน์ตาของเขา To Hell... And Back (2009)
Actual dripping blood.แต่เป็นไหลออกมา To Hell... And Back (2009)
[bubbles popping, water dripping][เสียง ฟองอากาศ เสียงน้ำ] Night of Desirable Objects (2009)
You can't stop thinking about it, ever since you saw it dripping off the blade of that knife.นายหยุดคิดเรื่องนั้นไม่ได้ใช่มั้ยล่ะ ตั้งแต่ที่นายเห็นเลือดหยดออกมาจากมีดนั่น Good God, Y'All (2009)
[DRIPPING]* beating like a hammer * The Night of the Comet (2009)
You're dripping with sweat.คุณเหงื่อไหลเป็นน้ำเลย I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
[water dripping][น้ำไหล] Chapter Three 'Acceptance' (2009)
Your wife's dripping thighs! ? !ว่าขาอ่อนเมียแกอยู่ที่ไหนหรือไงวะ Legends (2010)
I would have them dripping even more.ฉันจะต้องหยดมันเพิ่มอักซักสองสามหยด The Thing in the Pit (2010)
[Water Dripping]เรเชล? The Power of Madonna (2010)
I imagined the man that took my daughter had fangs and... blood-red eyes and... black oil dripping from his...ผมนึกว่าคนที่เอาตัวลูกสาวผมไป มีเขี้ยว แล้วก็... ตาแดงก่ำ และ... Blame It on Rio Bravo (2010)
Ever since you saw it dripping off the blade of that knife.ตั้งแต่ที่นายเห็นเลือดหยดมาจากมีดนั่น My Bloody Valentine (2010)
Dripping faucets.น้ำไหลจากก๊อก The Precious Fragmentation (2010)
I'm just a little flustered. I have a daughter with a dripping baby.ฉันแค่สับสนเล็กน้อย ฉันมีลูกสาวกับเด็กฉี่แตก The Diaper Incident (2010)
# The sweat is dripping all over my face and no one's there ## หยดเหงื่อไหลอาบทั่วใบหน้าฉัน... # # ไม่มีใครกล้าหือ # Britney/Brittany (2010)
I want you to feel the beads of your own sweaty, depraved stank dripping down your butt crack.ฉันอยากให้นายรู้สึกถึง ก้นเปียกๆของนายที่แนบกับเก้าอี้ Britney/Brittany (2010)
Do you wish for a cure, or do you wish to walk around with a face covered in boils and your nose dripping with snot?เจ้าปรารถนาจะได้การรักษาไหม? หรือเจ้าอยากจะเดินไปรอบๆด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยฝี จมูกของเจ้ามีขี้มูกเกรอะกรัง Goblin's Gold (2010)
(WATER DRIPPING)(WATER DRIPPING) Super 8 (2011)
This place is dripping sex.This place is dripping sex. Something Wicked This Fae Comes (2011)
It's not dripping with enthusiasm.- ใช่ปะ ไม่ได้พูดแบบหลุดปากออกมาเฉยๆด้วย It Takes Two to Make a Thing Go Wrong (2011)
I mean, you're dripping... a little. Mm-hmm. Jeez.คุณทำน้ำหยดแล้ว พระเจ้า The Birthday (2011)
The bloodstain on the bottom of the mattress dripped down onto the carpet.คราบเลือดบนที่นอน หยดลงไปบนพรม Rise (2011)
Careful. That's our tax dollars you're dripping.ระวังหน่อย นั่นเงินภาษี ที่ขูดเลือดคุณซิบๆเลยนะ Watch While I Revise the World (2011)
Oh, the walls are dripping blood, which looks nothing like a phenolphthalein indicator exposed to a sodium carbonate solution.โอ กำแพง เลือดหยด ดูออกว่าเป็น ฟีนอฟทาลีน ละลายใน sodium carbonate The Good Guy Fluctuation (2011)
Just to hear this from 2nd brother, I've been up from the early hours of the morning... ans dripped so much sweat since midnight.แค่ได้ยินแบบนี้จากพี่รอง ฉันก็ตื่นจากเช้าตรู่ และเหงื่อหยดมากมายตั้งแต่เที่ยงคืนก็หมดไปแล้ว Ojakgyo Brothers (2011)
Tell him he's still dripping with sex, too.บอกเขาว่าเขาก็ยังมั่วเหมือนกัน Heart of Darkness (2012)
I remember how you were panting behind your mask, and how your sweat dripped on my skin.ฉันจำได้ว่าคุณหายใจหอบ ใต้หน้ากาก และเหงื่อคุณ หยดลงบนผิวฉัน Unknown Subject (2012)
Ordinary, yet I sense it is dripping with magical potential.ธรรมดา กระนั้น ชั้นก็รู้สึกได้ \ ว่าเปี่ยมล้นด้วยศํกยภาพด้านมายากล The Shiny Trinket Maneuver (2012)
Please tell me it was dripping with blood. So what is this cool thing you found?ช่วยพูดว่ามันมีเลือดหยดออกมาด้วย เอาล่ะ ของเจ๋งที่ว่านี่ มันคืออะไร? Pilot (2012)
Um, did you know that honey was dripping through the ceiling?คุณรู้มั้ย น้ำผึ้งหยด ผ่านเพดาน Pilot (2012)
Can't you see that you're dripping water? Sorry.นายไม่เห็นหรอว่าน้ำมันหยด Episode #1.2 (2012)
Your ledger is dripping.บัญชีแดงเถือกขนาดนั้น The Avengers (2012)
There was something dripping on me, now I got this nasty head wound.มีบางอย่างที่แหมะกับฉันได้ ตอนนี้ผมได้แผลที่ศีรษะที่น่ารังเกียจนี้ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Sweat is just dripping down my back.-เหงื่อย้อยจากหลังฉันแล้ว August: Osage County (2013)
Sweat's just dripping...เหงื่อหยดแล้ว.. August: Osage County (2013)
♪ Some women are dripping with diamonds ♪#ผู้หญิงบางคนก็ใส่เพชรมากมาย# Lights Out (2013)
♪ Some women are dripping with pearls ♪#ผู้หญิงบางคนก็ใส่ไข่มุกมากมาย# Lights Out (2013)
♪ Look at what I'm dripping with ♪#ดูสิว่าฉันเปี่ยมได้ด้วยอะไร# Lights Out (2013)
You know that, uh, drippy metallic-y stuffเส้นที่ดูเหมือนโลหะที่มันงอกออกมา Potentia Noctis (2013)
You're dripping blood across my floor.เจ้าทำเลือดหยดเต็มไปทั่วพื้นบ้านของข้าเลย III. (2014)
(WATER DRIPPING)font color = "# 808080" (หยดน้ำ) Last Knights (2015)
Oh, dripping donkey balls!โอ้ เจ้าไข่ลาห้อยเหี่ยวนี่เอง Brujo (2015)
Here's your chance to prove it. [Water dripping] Sorry to leave you hanging.นี่คือโอกาสของนายที่จะพิสูจน์มัน ขอโทษที่ต้องทำให้นายรอ The Candidate (2015)
Childchewer, Meatdripper, Gizzardgulper, Maidmasher...ไชลด์ชิวเวอร์ มีทดริปเปอร์ กิซเสิร์ดกัลเปอร์ เมดแมชเชอร์ The BFG (2016)
and the Meatdripper.และยักษ์มีทดริปเปอร์ The BFG (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
drippConstant dripping wears away a stone.
drippHis clothes were dripping.
drippI'm dripping with sweat.
drippRain dripped off the roof slowly.
drippSweat is dripping from his face.
drippThe eaves are dripping.
drippThe rain was dripping through a leak in the roof.
drippThe roof was dripping.
drippThe sweat was dripping off my brow.
drippWater is dripping from the wet towel.
drippYou can hear the water dripping from the pipe.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซิบๆ[ADV] drizzly, See also: slightly drizzly (dripping), Example: เจ้าพ่อคว้ามีดขึ้นมาแล้วกรีดที่ลิ้น จนเลือดไหลซิบๆ, Thai definition: อาการที่เลือดไหลออกน้อยๆ
แหมะ[ADV] dripping (sound), Example: เขาได้ยินเสียงน้ำหยดดังแหมะๆ อยู่ที่ระเบียง, Thai definition: เสียงดังเช่นนั้นอย่างเสียงน้ำหยด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โชก[adj.] (chōk) EN: thoroughly ; wet dripping wet ; soaked   FR: trempé ; ruisselant
ขจี[adj.] (khajī) EN: verdant ; glossy and green ; dripping green ; shinny green ; verduous   FR: vert clair ; verdâtre ; verdoyant

CMU English Pronouncing Dictionary
DRIPPS    D R IH1 P S
DRIPPED    D R IH1 P T
DRIPPING    D R IH1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dripped    (v) (d r i1 p t)
dripping    (v) (d r i1 p i ng)
dripping-pan    (n) - (d r i1 p i ng - p a n)
dripping-pans    (n) - (d r i1 p i ng - p a n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bratenfett {n}drippings [Add to Longdo]
Bratfett {n} [cook.]dripping [Add to Longdo]
Gänseschmalz {m}goose fat; goose dripping [Add to Longdo]
Schweineschmalz {n} [cook.]dripping [Add to Longdo]
abtropfen | abtropfend | abgetropftto drip off | dripping off | dripped off [Add to Longdo]
gesickert; tropftedripped [Add to Longdo]
getröpfeltdripped [Add to Longdo]
schweißgebadet {adj}dripping with sweat [Add to Longdo]
sickernddripping [Add to Longdo]
triefen | triefend | getrieft | trieftto drip | dripping | dripped | drips [Add to Longdo]
(vor Nässe) triefento be dripping wet [Add to Longdo]
triefnass {adj}dripping wet [Add to Longdo]
tröpfeln; sickern | tröpfelnd; sickernd | tröpfelt; sickertto drip | dripping | drips [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しとど[, shitodo] (adv) (arch) dripping wet [Add to Longdo]
ずぶ濡れ[ずぶぬれ, zubunure] (n) soaked; dripping wet [Add to Longdo]
だらだら[, daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P) [Add to Longdo]
ぼたり;ぼったり[, botari ; bottari] (adv,adv-to) (ぼったり is more emphatic) falling with a splat; oozing; dripping [Add to Longdo]
ぼとぼと[, botoboto] (adv) (See ぼたぼた) dripping; in drops [Add to Longdo]
ぽたぽた[, potapota] (adv) (on-mim) dripping water; (P) [Add to Longdo]
ドリッパー[, dorippa-] (n) dripper (e.g. for making coffee) [Add to Longdo]
ヘット[, hetto] (n) (sometimes ヘッド) beef dripping (fat) (dut [Add to Longdo]
雨垂れ石を穿つ[あまだれいしをうがつ, amadareishiwougatsu] (exp) (id) slow but steady wins the race; constant effort will result in success; constant dripping wears away a stone [Add to Longdo]
下露[したつゆ, shitatsuyu] (n) dew under (dripping from) trees [Add to Longdo]
汗だく[あせだく, asedaku] (exp) dripping with sweat; bathed in perspiration [Add to Longdo]
汗水たらして;汗水垂らして[あせみずたらして, asemizutarashite] (exp) dripping with sweat; doing something by the sweat of one's brow [Add to Longdo]
垂らし;滴し;滴(io)[たらし, tarashi] (n) dripping; drop [Add to Longdo]
鮮血淋漓[せんけつりんり, senketsurinri] (adj-t,adv-to) (See 流血淋漓) dripping with fresh blood [Add to Longdo]
滴り[したたり, shitatari] (n) dripping; a drop [Add to Longdo]
滴水[てきすい, tekisui] (n) water dripping [Add to Longdo]
滴滴[てきてき, tekiteki] (adj-na,n) dripping [Add to Longdo]
点滴穿石[てんてきせんせき, tentekisenseki] (exp) constant dripping wears away the stone; little strokes fell great oaks; limited strength, when persistently applied, can accomplish great feats [Add to Longdo]
濡れそぼつ[ぬれそぼつ, nuresobotsu] (v5t) to be dripping wet; to get drenched to the skin [Add to Longdo]
鼻水;洟水[はなみず, hanamizu] (n) nasal mucus; dripping nose [Add to Longdo]
墨痕淋漓[ぼっこんりんり, bokkonrinri] (adj-t,adv-to) dripping ink marks; a work of calligraphy being written in bold and vivid strokes [Add to Longdo]
余滴[よてき, yoteki] (n) drippings [Add to Longdo]
流汗淋漓[りゅうかんりんり(uK), ryuukanrinri (uK)] (n,adj-t,adv-to) (arch) profuse perspiration; dripping with sweat [Add to Longdo]
流血淋漓[りゅうけつりんり, ryuuketsurinri] (adj-t,adv-to) (See 鮮血淋漓) dripping with fresh blood [Add to Longdo]
淋漓[りんり, rinri] (adj-t,adv-to) dripping (with); brimming [Add to Longdo]
涙箸[なみだばし, namidabashi] (n) dripping liquid (soup, sauce, etc.) from the tips of one's chopsticks (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
零露[れいろ, reiro] (n) dripping dew [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
血淋淋[xuè lín lín, ㄒㄩㄝˋ ㄌㄧㄣˊ ㄌㄧㄣˊ, ] dripping with blood; bloody (tragedy), #28,196 [Add to Longdo]
大汗淋漓[dà hàn lín lí, ㄉㄚˋ ㄏㄢˋ ㄌㄧㄣˊ ㄌㄧˊ, ] dripping with sweat, #35,694 [Add to Longdo]
水滴石穿[shuǐ dī shí chuān, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty., #93,744 [Add to Longdo]
滴水穿石[dī shuǐ chuān shí, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄔㄨㄢ ㄕˊ, 穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty., #94,525 [Add to Longdo]
油汪汪[yóu wāng wāng, ㄧㄡˊ ㄨㄤ ㄨㄤ, ] dripping with oil, #137,084 [Add to Longdo]
[liù, ㄌㄧㄡˋ, ] dripping of rain from eaves, #452,193 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] to wrap and bind; damp; dripping; wet; a book bag, #641,114 [Add to Longdo]
滴水石穿[dī shuǐ shí chuān, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  drippings
      n 1: fat that exudes from meat and drips off while it is being
           roasted or fried

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top