ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drapery

D R EY1 P ER0 IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drapery-, *drapery*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drapery(n) ผ้าแขวน, See also: ผ้าม่าน, Syn. curtain, tapestry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drapery(เดร'เพอรี) n. ผ้าแขวน, ผ้าม่าน, ผ้าพับ, ผ้าหรือสิ่งทอทั้งหลาย, ร้านขายผ้า., See also: draperied adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
drapery(n) ผ้าม่าน, ผ้าแขวน, ร้านขายผ้า

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
drapery(n) ม่านหินปูน, หินที่มีลักษณะคล้ายม่าน เกิดจากน้ำที่มีสารคาร์บอเนตสูงที่ไหลตามผนังที่เอียง หยดน้ำทีละหยดที่ไหลผ่านไปตามแนวเดิม เมื่อน้ำเกิดสูญเสียก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์จึงทำให้เกิดการตกตะกอนของแร่แคลไซต์มีลักษณะเป็นแผ่นบาง และมักจะโปร่งแสงงอกยาวขึ้นเรื่อยๆ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So she marked them with a personal code hidden in the folds of the drapery or in the present case, in the gaze of the subject.เธอจึงทำเครื่องหมายด้วยรหัสส่วนตัวซ่อนไว้ ในรอยพับของม่าน หรือในกรณีนี้คือในม่านตาของภาพวาด The Best Offer (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
draperyThe white drapery does not blend with the black wall.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DRAPERY D R EY1 P ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drapery (n) drˈɛɪpəriː (d r ei1 p @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
帐帘[zhàng lián, ㄓㄤˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] drapery [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
衣紋[えもん, emon] (n) dress; clothes; drapery [Add to Longdo]
太物[ふともの, futomono] (n) drapery; cloth [Add to Longdo]
反物;段物[たんもの, tanmono] (n) (1) fabric; cloth; textiles; drapery; dry-goods; piece goods; (2) measure of kimono material [Add to Longdo]
幔幕[まんまく, manmaku] (n) curtain; drapery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drapery \Dra"per*y\, n.; pl. {Draperies}. [F. draperie.]
   1. The occupation of a draper; cloth-making, or dealing in
    cloth. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Cloth, or woolen stuffs in general.
    [1913 Webster]
 
       People who ought to be weighing out grocery or
       measuring out drapery.        --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. A textile fabric used for decorative purposes, especially
    when hung loosely and in folds carefully disturbed; as:
    (a) Garments or vestments of this character worn upon the
      body, or shown in the representations of the human
      figure in art.
    (b) Hangings of a room or hall, or about a bed.
      [1913 Webster]
 
         Like one that wraps the drapery of his couch
         About him, and lies down to pleasant dreams.
                          --Bryant.
      [1913 Webster]
 
         All the decent drapery of life is to be rudely
         torn off.             --Burke.
      [1913 Webster]
 
   {Casting of draperies}. See under {Casting}.
    [1913 Webster]
 
       The casting of draperies . . . is one of the most
       important of an artist's studies.   --Fairholt.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drapery
   n 1: hanging cloth used as a blind (especially for a window)
      [syn: {curtain}, {drape}, {drapery}, {mantle}, {pall}]
   2: cloth gracefully draped and arranged in loose folds

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top