ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dowel

D AW1 AH0 L   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dowel-, *dowel*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dowel(เดา'เอิล) {dowelled,dowelling,dowels} n. หมุดไม้,เดือยไม้,หมุดสับ. vt. ใส่หมุดไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dowel crown; post crownครอบฟันติดเดือย [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dowel pin; dowelสลักนำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dowel; dowel pinสลักนำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dowelsสลักนำ [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดือย[N] tenon, See also: dowel, spindle, Example: ผ้าแดงเจาะรูตรงกลางสวมลงไปในหัวเทียนปลายเสา (หัวเทียนคือ เดือยหัวเสาสำหรับรับขื่อ), Thai definition: แกนที่ยื่นออกมาสำหรับเอาของอื่นสวม โดยปริยายเรียกสิ่งอื่นที่ยื่นออกมามีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือย [n.] (deūay) EN: dowel ; spindle ; tenon   
เดือย[n.] (deūay) EN: cock's spur ; dowel ; spindle ; tenon   FR: ergot [m]
ตีนผี[n.] (tīnphī) EN: kind of dowel under the Naga   

CMU English Pronouncing Dictionary
DOWEL D AW1 AH0 L
DOWELL D AA1 W EH0 L
DOWELS D AW1 AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dowel (n) dˈauəl (d au1 @ l)
dowels (n) dˈauəlz (d au1 @ l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kerbnagel {m}; Kerbstift {m}dowel pin [Add to Longdo]
Passstift {m}; Zylinderstift {m} [techn.]dowel pin; dowel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピン[, pin] (n) pin; dowel; (P) [Add to Longdo]
合い釘;合釘;間釘[あいくぎ, aikugi] (n) double-pointed nail; dowel [Add to Longdo]
差し歯;差歯[さしば, sashiba] (n) (1) post crown; dowel crown; false tooth; (2) "tooth" on a geta clog [Add to Longdo]
車知[しゃち, shachi] (n) wooden dowel; draw pin; key; cotter [Add to Longdo]
太枘(oK)[だぼ, dabo] (n) dowel; joggle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dowel \Dow"el\, v. t. [imp. & p. p. {Doweled}or {Dowelled}; p.
   pr. & vb. n. {Doweling} or {Dowelling}.]
   To fasten together by dowels; to furnish with dowels; as, a
   cooper dowels pieces for the head of a cask.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dowel \Dow"el\, n. [Cf. G. d["o]bel peg, F. douelle state of a
   cask, surface of an arch, douille socket, little pipe,
   cartridge.] (Mech.)
   1. A pin, or block, of wood or metal, fitting into holes in
    the abutting portions of two pieces, and being partly in
    one piece and partly in the other, to keep them in their
    proper relative position.
    [1913 Webster]
 
   2. A piece of wood driven into a wall, so that other pieces
    may be nailed to it.
    [1913 Webster]
 
   {Dowel joint}, a joint secured by a dowel or dowels.
 
   {Dowel pin}, a dowel. See {Dowel}, n., 1.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dowel
   n 1: a fastener that is inserted into holes in two adjacent
      pieces and holds them together [syn: {dowel}, {dowel pin},
      {joggle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top