หรือคุณหมายถึง doßier?
Search result for

dossier

(33 entries)
(0.0086 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dossier-, *dossier*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dossier(ดอส'เซียร์) n. เอกสารเรื่องราวเดียวกันที่เก็บรวมกัน,เรื่องเดิม,แผงเอกสาร -pl. dossiers

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Has His Highness had an opportunity to study the dossier?ฝ่าบาท, ไม่ทราบว่าพระองค์ได้มีโอกาส.. ที่จะศึกษาข้อมูล.. 2012 (2009)
I don't remember anything from the actual dossier other than his name.ฉันจำอะไรไม่เลย จากสำนวนของจริง ไม่มากกว่าไปกว่า ชื่อเขา The Gift (2009)
I've uploaded a complete dossier on mary falkner to your console.ผมได้อัพโหลดสำนวน ฉบับสมบูรณ์เีรื่องราวของ แมรี่ ฟอล์คเนอร์เข้าไปแล้ว ตามความรู้สึกห่วงใยของคุณ A Bright New Day (2009)
We've reviewed your dossier.เราอยากอ่านรายงานคุณเรื่องนี้ The International (2009)
Who keeps a dossier on his human?เขาเก็บเอกสารเรื่องหนึ่ง เกี่ยวกับคนของเขา Trouble (2010)
Erika saw your dossier.เอริก้า อ่านแฟ้มของคุณ Smoke and Steel (2010)
Did you see how quickly she turned on you when i planted those dossiers?นายไม่เห็นหรือว่า เธอเกลียดนายแค่ไหน ตอนที่ฉันเอาแฟ้มพวกนั้นไปใส่ไว้ Smoke and Steel (2010)
Did you get the dossier I sent over?คุณได้เอกสาร ที่ผมส่งให้หรือยัง Amber 31422 (2010)
I'm tired of making dossiers and carrying cherry pies.ฉันเบื่อที่จะต้องมาคอยถือพายเดินตามเธอ Goodbye, Columbia (2010)
Here are your credentials and mission dossier.นี่หนังสือรับรองและเอกสารภารกิจ Welcome to the Occupation (2011)
I have full dossiers on every employee.ผมมีแฟ้มข้อมูลฉบับเต็มของพนักงานทุกคน Sad Professor (2011)
It's quite a dossier.มันเป็นเรื่องที่ปะติดปะต่อกัน Grief (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำนวน[N] case, See also: dossier, file of a case, Example: พนักงานสอบสวนกำลังทำสำนวนเพื่อส่งฟ้องอัยการ, Thai definition: รายงานคดีที่เรียบเรียงโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อทำการส่งฟ้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่อแฟ้ม[n. exp.] (cheū faēm) EN: file name   FR: nom du fichier [m] ; titre du dossier [m]
ชื่อแฟ้มข้อมูล[n. exp.] (cheū faēm khømūn) EN: file name   FR: nom du fichier [m] ; titre du dossier [m]
แฟ้ม[n.] (faēm) EN: file ; binder ; dossier   FR: fichier [m] ; dossier [m] ; casier [m]
พนัก[n.] (phanak) EN: backrest ; back of a chair   FR: dossier (de siège) [m]
สำนวน[n.] (samnūan) EN: court files of a case ; dossier ; case record ; case file   FR: plaidoirie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DOSSIER    D AO2 S Y EY1
DOSSIER    D AO2 S IY0 EY1
DOSSIERS    D AO2 S Y EY1 Z
DOSSIERS    D AO2 S IY0 EY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dossier    (n) (d o1 s i ei)
dossiers    (n) (d o1 s i ei z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dossier {n}; Akte {f} | Dossiers {pl}; Akten {pl}dossier | dossiers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一件書類[いっけんしょるい, ikkenshorui] (n) all the papers (documents) relating to a case; dossier [Add to Longdo]
身上調書[しんじょうちょうしょ, shinjouchousho] (n) personal information form; dossier on an individual [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dossier \Dos`sier"\ (d[-o]s`sy[asl]"; E. d[o^]s"s[i^]*[~e]r), n.
   [F., back of a thing, bulging bundle of papers, fr. dos
   back.]
   A bundle containing the papers in reference to some matter.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dossier
   n 1: a collection of papers containing detailed information
      about a particular person or subject (usually a person's
      record)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 dossier [dosje]
   dossier; file
   folder
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 dossier [dɔʃe]
   dossier; file
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Dossier [dɔsiːeː] (n) , s.(n )
   dossier
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top