Search result for

dooly

(588 entries)
(0.0302 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dooly-, *dooly*, doo
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dooly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dooly*)
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Door guardian (name ) ผู้พิทักษ์ประตู, ยามเฝ้าประตู

English-Thai: Longdo Dictionary
accordian door(n) บานเฟี๊ยม เช่น The accordion door is pleated with many vertical folds and supported by rollers inserted in a track mounted at the top., S. accordion door

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
doom[VT] กำหนด, See also: ตัดสิน, ชี้ชะตา, Syn. condemn
doom[N] คำพิพากษา, See also: คำตัดสิน, Syn. condemnation, judgement
doom[N] เคราะห์ร้าย, See also: เคราะห์กรรม, ความหายนะ, ชะตากรรม, ความตาย, Syn. fate, destiny
door[N] ประตู, See also: ทางเข้าออก, ช่องทาง, Syn. entry, portal, gate, doorway
doobry[SL] คำที่พูดขึ้นมาเมื่อนึกชื่อที่จะพูดไม่ออก, Syn. thingy
doodad[SL] คำเรียกสำหรับอุปกรณ์กระจุกกระจิก
doodle[VI] ขีดเส้นขยุกขยิก
doodle[N] เส้นขยุกขยิก, See also: ลายขยุกขยิก
doomed[ADJ] ซึ่งถูกกำหนดไว้, See also: ซึ่งถูกตัดสินไว้
indoor[ADJ] ภายในอาคาร, See also: ในบ้าน, ข้างในอาคาร, ในร่ม, Syn. interior, internal, Ant. external, outdoor
koodoo[N] ละมั่งแอฟริกาขนาดใหญ่, Syn. kudu
voodoo[N] พิธีทางศาสนาและเวทมนตร์ของชาวนิโกร, See also: ในหมู่เกาะอินเดียตะวันตก
voodoo[N] ผู้ประกอบพิธีในศาสนา
voodoo[ADJ] เกี่ยวกับพิธีศาสนาและเวทมนตร์ของชาวนิโกรในหมู่เกาะอินเดียตะวันตก
voodoo[VT] ประกอบพิธีศาสนาและเวทมนตร์ของชาวนิโกรในหมู่เกาะอินเดียตะวันตก, See also: ประกอบพิธีในศาสนา
dog-doo[SL] ขี้หมา, See also: อึหมา
doo-doo[SL] อึ (ใช้กับเด็กๆ), See also: ถ่ายอุจจาระ
doom to[PHRV] (ชะตา) กำหนดให้, See also: ตัดสินให้, พิพากษาให้, Syn. foredoom to, sentence to
doomday[N] วันตัดสินโลก, See also: วันสิ้นโลก, Syn. Judgement Day, Armageddon
doorman[N] คนเปิดประตูหน้าโรงแรมหรืออาคารต่างๆ
doormat[N] พรมเช็ดเท้าหน้าประตู
doorway[N] ทางเข้าออก, See also: ประตู
doorway[N] โอกาสรอด
indoors[ADV] ในบ้าน, See also: ในร่ม, Syn. inside, within, Ant. outdoors, outside
outdoor[ADJ] ที่อยู่กลางแจ้ง, Syn. alfresco, outside, Ant. indoor
backdoor[ADJ] ผิดกฎหมาย (ใช้นำหน้าคำนามเท่านั้น), See also: ซึ่งใช้วิถีทางลับ, Syn. underhand, secret
doorbell[N] กริ่งหน้าประตู, See also: ระฆัง
doornail[N] ตะปูที่ใช้ตรึงประตูให้อยู่กับที่
doorstep[N] ธรณีประตู
doowacky[SL] เงิน
outdoors[ADV] ข้างนอก, See also: กลางแจ้ง, นอกบ้าน, Syn. outside, Ant. indoors
outdoors[N] พื้นที่ที่อยู่นอกบ้าน
back door[N] ประตูหลังบ้าน, See also: ประตูหลัง, Ant. postern
back door[N] วิธีการที่ผิดกฎหมาย, See also: วิธีลับ, Ant. underhand
doorplate[N] แผ่นป้ายสำหรับไว้เขียนชื่อใช้ติดบ้านหรืออาคาร
next door[ADJ] อยู่ห้อง บ้านหรือตึกถัดไป
next door[ADV] อยู่ห้อง บ้านหรือตึกถัดไป
next-door[ADJ] ที่อยู่ถัดไป, See also: ข้างๆ, ที่อยู่ต่อไป, Syn. next
open-door[ADJ] ซึ่งเปิดเสรี, Syn. unrestricted, unlimited
trap door[N] เครื่องดักจับฝุ่นละออง
voodooism[N] การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาและความเชื่อของชาววูดู, See also: ในหมู่เกาะอินเดียตะวันตก
voodooist[N] ผู้ประกอบพิธีในศาสนา
flapdoodle[SL] เรื่องไร้สาระ, See also: เรื่องเหลวไหล, Syn. flamdoodle
storm door[N] ประตูชั้นนอกป้องกันมรสุม
foredoom to[PHRV] มุ่งหน้าไป, Syn. doom to
out-of-door[ADJ] ที่อยู่กลางแจ้ง, Syn. outdoor, outside, Ant. indoor, inside
voodooistic[ADJ] เกี่ยวกับพิธีศาสนาและเวทมนตร์ของชาวนิโกร, See also: ในหมู่เกาะอินเดียตะวันตก
withindoors[ADV] ในร่ม (คำโบราณ), See also: ภายในบ้าน, ในอาคาร, Syn. indoors, Ant. outdoors
door-to-door[ADJ] จากประตูถึงประตู
keep indoors[IDM] เก็บในบ้านหรือสิ่งก่อสร้างอื่น, See also: รักษาไว้ข้างใน, Syn. keep in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
backdoor(-ดอร์) adj. ด้วยวิถีทางที่ผิดกฎหมาย หรือลึกลับ, Syn. illicit,secret
bridoonn. เชือกบังเหียน
closed doorsn. ข้างหลังประตูที่ปิด,ลับ,เป็นความลับ
cock-a-doodle-dooingเสียงไก่ขัน vi. (ไก่) ขัน
cock-a-doodle-doos} n.เสียงไก่ขัน vi. (ไก่) ขัน
crack of doomn. วันโลกาวินาศ. สัญญาณของวันโลกาวินาศ
doo ###SW. da (ดู'ดะ) n. จิตที่เร่าร้อน,ความตื่นตระหนก
doodad(ดู'แดด) n. สิ่งประดับเล็ก ๆ น้อย,ของกระจุกกระจิก
doodle(ดู'เดิล) vt. ,vi. เขียนหรือวาดอย่างเปะปะ,เขียนหรือวาดขยุกขยิกอย่างใจเหม่อลอย,ท่องเที่ยวไปตามอารมณ์,
doohickey(ดู'ฮิคคี) n. ของเด็กเล่น,เครื่องประกอบกระจุกกระจิก
doolie(ดู'ลี) n. แคร่หามคนเจ็บป่วย
dooly(ดู'ลี) n. แคร่หามคนเจ็บป่วย
doom(ดูม) n. เคราะห์ร้าย,ชะตาขาด,ความตาย,ความหายนะ,คำพิพากษา,วาระสุดท้าย,วาระที่โลกาวินาศ vi. กำหนด,ถึงวาระ,ประณาม,พิพากษา,ชี้ชะตากรรม, Syn. fate,adverse fate
doomsday(ดูมซ'เดย์) n. วันโลกาวินาศ,วาระสุดท้าย,วันที่พระเจ้าพิพากษามนุษย์ทั้งหลายในโลก, Syn. domesday,Judgment Day
door(ดอร์,โดร์) n. ประตู,ทางเข้า,ทางผ่าน,บ้านที่มีประตูริมทาง,วิธีการ -Id. (show someone the door ขอให้ออกไปได้), Syn. doorway,means
doorplate(ดอร์'เพลท) n. ป้ายเลขที่บ้าน
foredoom(ฟอร์ดูม') vt. ถูกลิขิตล่วงหน้า,ถูกกำหนดล่วงหน้า,ถูกกำหนดวาระสุดท้ายล่วงหน้า. n. วาระสุดท้ายที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า
hindoo(ฮิน'ดู) n., (pl. -doos) ,adj. ดูHindu
hindooism(ฮิน'ดูอิสซึม) n. Hinduism
hoodoo(ฮู'ดู) n. โชคไม่ดี,ผู้นำโชคร้ายมา
indoor(อิน'ดอร์) adj. ในบ้าน,ในร่ม
indoors(อินดอร์ซ) adv. ในบ้าน,ในร่ม
next-door(เนคซฺ'ดอร์) adv.,adj. ถัดไป,ที่บ้านถัดไป,ที่ห้องถัดไป
outdoor(เอาทฺ'ดอร์) adj. นอกบ้าน,กลางแจ้ง,ภายนอก,ชายป่า., Syn. outdoors
outdoors(เอาท์ดอรร์ซ') adv.,adj. นอกบ้าน,กลางแจ้ง,ภายนอก. n. บริเวณภายนอก,กลางแจ้ง,นอกบ้าน,ชายป่า
revolving doorn. ประตูหมุนรอบ
voodoo(วู'ดู) n.,adj. พิธีศาสนาและเวทมนตร์ของชาวนิโกร ,เวทมนตร์คาถา, See also: voodooism n. voodooist n. voodooistic adj., Syn. vodun
withoutdoors(วิธเอาทฺ'ดอร์ซ) adv. นอกบ้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
backdoor(adj) ลับ,ผิดกฎหมาย
doom(n) คำพิพากษา,คำตัดสิน,เคราะห์กรรม,ความหายนะ,ความตาย,ชะตาขาด
doom(vt) พิพากษา,ตัดสิน,ลงโทษ,ชี้ชะตา
doomsday(n) วันโลกแตก,วันโลกาวินาศ,วาระสุดท้าย
door(n) ประตู,ทางเข้า,ทางผ่าน
doorkeeper(n) คนเฝ้าประตู
doorstep(n) ทางเดินหน้าบ้าน,บันไดหน้าประตูบ้าน,ขั้นบันได
doorway(n) ทางเข้าประตู
foredoom(vt) ชี้ชะตา,ลิขิตไว้ล่วงหน้า
indoors(adv) ในร่ม,ในบ้าน
OUT-OF-out-of-doors(adj) adv,นอกบ้าน,ภายนอก,กลางแจ้ง
outdoor(adj) กลางแจ้ง,ภายนอก,นอกบ้าน
outdoors(adv) กลางแจ้ง,ภายนอก,นอกบ้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
policy, open doorนโยบายเปิดประตูค้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
relief, indoorการบรรเทาทุกข์ภายในสถานที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
relief, outdoorการบรรเทาทุกข์นอกสถานที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
open door policyนโยบายเปิดประตูค้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
outdoorนอกอาคาร, กลางแจ้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
outdoorภายนอกอาคาร [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
outdoor air; fresh airอากาศใหม่ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
outdoor reliefการบรรเทาทุกข์นอกสถานที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
outdoor thermostatเทอร์มอสแตตนอกอาคาร [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
accordion doorบานเฟี้ยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
access doorช่องทางเข้า [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
doomคำตัดสิน (ก. เก่าอังกฤษ) [ดู dome] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fresh air; outdoor airอากาศใหม่ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
indoorในอาคาร, ในร่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
indoor airอากาศในห้อง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
indoor reliefการบรรเทาทุกข์ภายในสถานที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indoor air qualityคุณภาพอากาศภายในอาคาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Advertising, Outdoorโฆษณากลางแจ้ง [TU Subject Heading]
Doorsประตู [TU Subject Heading]
Electric wiring, Outdoorการเดินสายไฟฟ้าภายนอกอาคาร [TU Subject Heading]
Indoor air pollutionมลพิษทางอากาศในอาคาร [TU Subject Heading]
Indoor soccerฟุตซอล [TU Subject Heading]
Outdoor educationการศึกษานอกสถานที่ [TU Subject Heading]
Outdoor lifeการใช้ชีวิตกลางแจ้ง [TU Subject Heading]
Outdoor photographyการถ่ายภาพกลางแจ้ง [TU Subject Heading]
Outdoor recreationนันทนาการกลางแจ้ง [TU Subject Heading]
Door Handlesลูกบิดประตู [การแพทย์]
Door-To-Door-Visitingนักสุขศึกษาออกทำการสุขศึกษาตามบ้าน [การแพทย์]
Doors, Engineประตูขับเคลื่อน [การแพทย์]
Emergency Doorประตูฉุกเฉิน [การแพทย์]
Laceration, Trap-Doorการฉีกขาดเป็นปากฉลาม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Backdoor account (n ) บัญชีลับหรือประตูหลัง ในภาษาทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง รูรั่วของระบบหรือซอฟแวร์ นักพัฒนาระบบจงใจสร้างทิ้งไว้ เพื่อให้ซอฟแวร์คอยส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ที่มันติดตั้งอยู่ กลับไปหาโปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนา หรือเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในได้
door saddle (n ) ธรณีประตู
doorstopper (n ) กันชนประตู
next door neighbor (phrase ) เพื่อนบ้านประตูถัดไป

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Joanne, when I was little, I wore a Scooby-Doo mask to school... for a whole month because I thought I was ugly.โจแอน ตอนที่ฉันยังเด็กน่ะ ฉันเคยใส่หน้ากากสกูปปี้ ดู ไปโรงเรียน ใส่เป็นเดือนๆเลยละ เพราะฉันคิดว่า ฉันหน้าตาน่าเกลียดน่ะ The House Bunny (2008)
We are doomed.เราแย่แน่ The Forbidden Kingdom (2008)
All computers are doomed to make mistakes.@ คอมพ์เครื่องไหนก็อาจทำผิดพลาดได้ WarGames: The Dead Code (2008)
Mr. Massude left you a packet. It's over by the door.คุณ มาสซุทฝากกระเป๋าไว้ อยู่หลังประตู WarGames: The Dead Code (2008)
- There's somebody at the door.- มีคนมาที่ประตู WarGames: The Dead Code (2008)
They're backdoor through a hacked account.พวกนั้นเข้าทางประตูหลัง ด้วยบัญชีที่ถูกแฮ๊ก WarGames: The Dead Code (2008)
It was like he slipped out the back door.คล้ายกับว่าเขาลื่นไหล ออกไปนอกประตู Frost/Nixon (2008)
Because there is someone watching us in the doorway across from the café.เพราะมีคนมองเรา จากทางเข้าตรงข้ามร้านกาแฟ WarGames: The Dead Code (2008)
was the door hard to open?ประตูเปิดยากมั๊ย? Ponyo (2008)
- And that is someone at the door.-และมีคนมายืนตรงประตู The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
"Go next door to my good friend, the Number 1 Ladies' Detective,ไปที่ร้านข้างๆของเพื่อนที่ดีของฉัน สุภาพสตรีนักสืบหมายเลขหนึ่ง The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
"Go next door to my good friend BKไปที่ร้านข้างๆของเพื่อนที่ดีของฉันบีเค The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Right outside your door.รออยู่ตรงหน้าประตูของคุณ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I don't want to catch you by that door again.ชั้นไม่อยากจับคุณอีก The Echo (2008)
Then we are doomedเราตายแน่ Three Kingdoms (2008)
I'm right next door if you need anything.ถ้าอยากให้ช่วยอะรัยชั้นอยู่ที่ประตูนะ The Echo (2008)
Please open the door.กรุณาเปิดประตูด้วย The Echo (2008)
Well, the police had to break the door open, you know, when they found her.คือว่าตำรวจต้องพังประตูเข้าไป รู้มั้ย ตอนที่ตำรวจเข้าไปพบเธอน่ะ The Echo (2008)
Now, how come I saw you out by that door?งั้นทำไมฉันเห็นแกที่ประตูนั่นน่ะ The Echo (2008)
What are you doing at that door?แกกำลังทำอะไรอยูที่ประตูนั้นรึ The Echo (2008)
I saw a woman standing at his door.ชั้นได้เห็นผู้หญิงเยืนอยู่ที่ประตู The Echo (2008)
So how come I saw you out by that door?เป็นไปได้ยังงัย ชั้นยังเห็นคุณอยู่่นอกประตูนั้น The Echo (2008)
What were you doing at that door?คุณทำอะรัยอยู่ที่ประตู The Echo (2008)
I don't want to catch you by that door again.ชั้นไม่อยากจับได้ว่าแกไปที่ประตูนั้นอีก The Echo (2008)
The guy next door is beating on his wife.ผู้ชายข้างบ้านกำลังทำร้ายภรรยาตัวเอง The Echo (2008)
Open the goddamn door!เปิดประตูเดี๋ยวนี้ The Echo (2008)
Open the door.เปิดประตู The Echo (2008)
Open the door, please!ช่วยเปิดประตูหน่อย The Echo (2008)
Please! Please open the door!ได้โปรดเปิดประตู The Echo (2008)
Open the door!เปิดประตู! The Echo (2008)
Your door's open.ประตูมันเปิดอยู่ The Echo (2008)
Open this door!เปิดประตู, ออกมา The Echo (2008)
Open the door!เปิดประตู! The Echo (2008)
Your door was open.ประตูมันเปิดอยู่ The Echo (2008)
Lock us in, and then get away from the door.ขังเราไว้ แล้วก็ ถอยให้ห่างจากประตู Pilot (2008)
- No. Get away from the door.- ไม่ใช่ ถอยห่างจากประตู Pilot (2008)
I buzzed it. Open the door when I buzz it.ฉันกดออดแล้ว เปิดประตูเมื่อฉันกดออด Pineapple Express (2008)
I smoked, like, 10 doobies... and then I went to go visit my girlfriend at lunch.พี้กัญชาไปสิบมวน แล้วก็แวะไปหาแฟนตอนพักเที่ยง Pineapple Express (2008)
I will step outside the church if that's what needs to be done, till the door should shut behind me!ฉันจะก้าวออกนอกโบสถ์ถ้ามี อะไรจำเป็นต้องทำให้เสร็จ จนกว่าประตูจะปิดไล่หลังฉัน! Doubt (2008)
Open it! Open it! Open the door!เปิดสิๆ เปิดประตู เปิดเร็ว Pineapple Express (2008)
Or was he horribly lost and doomed to a terrible death?หรือว่าเขากำลังหลงทางและถูกลิขิตให้มาตายในที่เลวร้ายอย่างนี้? Doubt (2008)
You're gonna break the door. Gonna pay for it?นายคิดจะพังประตูฉัน แล้วจะชดใช้ให้ฉันมั้ย Pineapple Express (2008)
I let go, now just get this goddamn door off of me!ฉันไม่ดึงผมนายแล้ว ทีนี้ก็ยกประตูออกจากตัวฉัน Pineapple Express (2008)
For a knock on the door telling me there'd be no calls anymore.หรือเสียงเคาะประตูมาบอกว่าจะไม่มีใครโทรหาอีกต่อไป Taken (2008)
You just stay in that room. You don't open the door for nothing.อยู่ในห้องนั้น อย่าเปิดประตู The Happening (2008)
The house with the red door.บ้านที่มีประตูสีแดง Taken (2008)
- Tightly lock and secure doors and windows and bring all deck furniture, anything which may be blown away, inside.ปิดประตูหน้าต่างล็อคให้แน่นหนา ..เอาเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่บนดาดฟ้า ทุกอย่างที่น่าจะโดนลมพัดไปได้มาไว้ข้างใน Nights in Rodanthe (2008)
Mr. Moore, I think I can open this door.คุณมัวร์ ผมคืดว่าผมเปิดประตูนี้ได้ The Happening (2008)
Okay, Josh, open the door.โอเค จอช เปิดประตู The Happening (2008)
Alma, shut the windows and the doors!อัลม่า ปิดหน้าต่างกับประตู The Happening (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dooWe entered the room by the back door.
dooThe look on his face was next door to hatred.
dooRugby is an outdoor game.
dooThe words above the door of the theatre were a metre high.
dooHe slammed the door right in my face.
dooOpen the door and let in the dog.
dooThere is a boy near the door.
dooA girl opened the door in answer to my knock.
dooI like outdoor sports, such as baseball, tennis and soccer.
dooA little girl caught her fingers in the door.
dooThe doorbell is ringing.
dooThe door was broken open.
dooTo my surprise, the door was unlocked.
dooThe girl who lives next door is very pretty.
dooThe door opened.
dooI'll leave a key with my next-door neighbour in case you get here before I do.
dooWe found out a secret door behind the curtain.
dooThat's the man who lives next door.
dooMy seat is near the door.
dooThe door remaining locked up from inside, he could not enter the house.
dooDon't open this door, please.
dooCrying loudly, the little girl hurried to the door.
dooI heard the front doorbell ring.
dooThe plan was doomed to failure from the start.
dooWith her heart pounding she open the door.
dooHe painted the door blue.
dooTurn the knob and open the door.
dooWe found the front door locked.
dooI opened the door slowly.
dooLocking all the doors, I went to bed.
dooEvery door in the house is locked.
dooHe was standing at the door.
dooPlease paint the door white.
dooThis door is locked.
dooThe baker's is next door to the butcher's.
dooThat accounts for why the door was open.
dooLying and stealing live next door to each other.
dooThe door was locked from within.
dooThe door was left a jar.
dooTwo fat men trying to pass through a narrow doorway are in checkmate.
dooThis door won't open.
dooWalk slowly to the door.
dooThe door could not be opened.
dooSusan greeted her guests at the door.
dooThe policeman observed the man open the door.
dooThe boy next door fell head first from a tree.
dooThe son demonstrated his anger by shutting the door and noisily.
dooWe passed by the door of a certain unfurnished room.
dooNever fail to lock the door when you go to bed.
dooOur next-door neighbor asked us to look after his plants while he was away on vacation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แก๊ก[ADV] sound of door clicking, Example: ใครทำอะไรอยู่ในครัวเสียงดังแก๊ก, Thai definition: เสียงดังเช่นนั้น
ถึงที่ตาย[V] come to one's death time, See also: reach the alloted time of death, be doomed to die, have reached the inevitable, Syn. ถึงคราวตาย, Example: คนเราจะถึงที่ตายอะไรก็ห้ามไม่ได้
ปิดประตู[V] shut the door, Ant. เปิดประตู, Example: ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านนี้ต้องปิดประตูตลอดเวลา เพราะกลัวเกรงต่อพวกมิจฉาชีพที่จะเข้ามาเยี่ยมเยียน
ภายในบ้าน[ADJ] indoor, Syn. ในบ้าน, Ant. นอกบ้าน, ภายนอกบ้าน, Example: ฤดูร้อนเป็นฤดูที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการซ่อมแซมแก้ไขจุดที่เป็นปัญหาต่างๆ ภายในบ้าน, Thai definition: ที่อยู่ภายในบ้าน
ของขึ้น[N] black magic; voodoo, See also: witchcraft, Thai definition: การที่ของศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวแสดงอิทธิฤทธิ์ขึ้นมา
ครึ่งผีครึ่งคน[ADJ] be on the threshold of death, See also: be at death's door, be on one's death bed, be in one's last gasps, be dying, near death, o, Syn. ร่อแร่, Example: ธุรกิจเหล่านี้โคม่าอยู่ในขั้นครึ่งผีครึ่งคน, Thai definition: จะเป็นจะตายเท่ากัน
วงกบ[N] window frame, See also: door frame, Syn. บานกบ, เช็ดหน้า, กรอบเช็ดหน้า, Example: ช่างคนนี้ทำงานเก่ง ทำวงกบได้ปราณีตจริงๆ, Thai definition: กรอบประตูหรือหน้าต่าง
วาระสุดท้าย[N] doom, Example: เขาเข้าวัดสงบจิตใจเพราะรู้ว่าวาระสุดท้ายใกล้มาถึงแล้ว, Thai definition: เวลาสิ้นสุดของการมีวิตอยู่หรือการคงอยู่
ปิดช่องทาง[V] close the door, Syn. ปิดทาง, ปิดโอกาส, กีดกัน, Ant. เปิดช่องทาง, Example: อเมริกาปิดช่องทางไม่ให้คิวบาเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้า
กีฬากลางแจ้ง[N] outdoor sports, See also: outdoor game, Ant. กีฬาในร่ม, Example: ช่วงฤดูหนาวที่สภาพพื้นภูมิประเทศโดยทั่วๆ ไป ถูกหิมะปกคลุมมักเป็นอุปสรรคในการเล่นกีฬากลางแจ้ง, Thai definition: กีฬาที่แข่งขันภายนอกตัวอาคาร
กีฬาในร่ม[N] indoor sports, See also: indoor game, Ant. กีฬากลางแจ้ง, Example: นอกจากไพ่ตองแล้ว กีฬาในร่มที่ครูชื่นชอบมากเป็นพิเศษอีก 2 อย่าง คือ บิลเลียดและหมากรุก, Thai definition: กีฬาที่แข่งขันภายในตัวอาคาร
ข้างใน[N] inside, See also: interior, indoors, Syn. ด้านใน, ชั้นใน, Ant. ข้างนอก, Example: บ้านหลังนี้ตกแต่งได้สวยงามทั้งข้างนอกและข้างใน, Count unit: ข้าง, Thai definition: พ้นจากภายนอกเข้ามาด้านใน
ข้างนอก[N] outside, See also: outdoors, Syn. ภายนอก, นอกบ้าน, Ant. ข้างใน, ในบ้าน, Example: ฉันไม่ค่อยชอบข้างนอก มันวุ่นวายน่าเบื่อ, Thai definition: ภายนอกหรือด้านนอกที่พ้นออกไปจากภายใน
โขลน[N] palace gate woman, See also: door-keepers for the royal palace, female palace guard, Example: หากนางโขลนใดปล่อยให้ทาสขึ้นมาบนเรือนนี้ได้ มันต้องได้รับโทษสถานหนัก, Count unit: คน, Thai definition: หญิงนายประตูซึ่งรับราชการอยู่ในพระราชวัง
เพลิงกัลป์[N] holocaust on doomsday, Syn. ไฟกัลป์, ไฟบรรลัยกัลป์, ไฟประลัยกัลป์, Example: เมื่อโลกสิ้นจะถูกเพลิงกัลป์เผาผลาญวอดวายจนหมดสิ้น, Thai definition: ไฟล้างโลกเมื่อสิ้นกัป
ไฟกัลป์[N] holocaust on doomsday, Syn. ไฟบรรลัยกัลป์, ไฟประลัยกัลป์, Example: เมื่อจุดสิ้นสุดของโลกมาถึงจะเกิดไฟกัลป์เผาวอดวาย, Thai definition: ไฟล้างโลกเมื่อสิ้นกัป
ปึง[ADV] sound of slapping door, Syn. ปึงปัง, Example: เสียงตบประตูปึงๆ ทำให้ชายชราชะงัก
ลูกบิด[N] knob, See also: doorknob, Example: ขโมยมันทุบลูกบิดประตูหลังบ้านจนพังเสียหายหมด, Count unit: ลูก, อัน, Thai definition: อุปกรณ์สำหรับจับบิดเพื่อปิดเปิดประตูหน้าต่าง ทำเป็นลูกกลมๆ
โลกาวินาศ[ADJ] doomsday, See also: judgement day, Syn. โลกาพินาศ, Ant. อธิบดี, Example: วันโลกาวินาศมาถึงโลกจะถูกทำลายหมด จะไม่มีผู้คนหลงเหลืออยู่, Thai definition: สูญสิ้นความเจริญ สวัสดิมงคล
ออด[N] buzzer, See also: doorbell, bell, Example: วิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเหตุร้ายที่เกิดขึ้นบนรถเมล์ คือ การติดตั้งออด หรือสัญญาณอันตราย, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องบอกสัญญาณที่มีเสียงดังเช่นนั้น
อานน[N] door, Syn. ประตู, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ตัดสินโทษ[V] judge, See also: decide, sentence, condemn, adjudge, adjudicate, give verdict, doom, written judgment, cour, Syn. พิพากษา, ตัดสินลงโทษ, Example: ศาลตัดสินโทษให้ยิงเป้าผู้ต้องหาคดีขายความลับทางราชการแก่ชาวต่างชาติ
ต้องธรณีสาร[V] fall into vice, See also: hoodoo, fall into depravity, Example: เขามีมือและเท้าใหญ่ต้องธรณีสารแก่บ้านเมือง, Thai definition: เป็นเสนียดจัญไร
ตีท้ายครัว[V] intrigue, See also: have a dealing on the sly or at the back door, make friends with the wife or family of a p, Example: เป็นเพื่อนกันอยู่ดี ๆ เขาก็แอบมาตีท้ายครัวเสียแล้ว, Thai definition: เข้าติดต่อตีสนิททางภรรยา (มักใช้ในทางชู้สาว), Notes: (สำนวน)
ถึงคราว[V] meet one's doom, See also: come to one's death-time, Syn. ถึงฆาต, ถึงที่, หมดอายุ, Example: อย่าเสียใจไปเลยนะ คิดซะว่าถึงคราวก็แล้วกัน, Thai definition: ถึงเวลาตาย
ถึงฆาต[V] be doomed to die, See also: come to one's death-time, Syn. ถึงที่ตาย, ถึงคราว, ถึงที่, Example: สการ์ปาโตถึงฆาตทั้งๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วย, Thai definition: ถึงเวลาตาย
ถึงที่[V] be doomed to die, See also: be to the final end, have reached the inevitable, be at the end of one's resources, Syn. ถึงคราวตาย, ถึงฆาต, ถึงคราว, Example: แม่ปลงได้แล้วว่าลูกชายคงจะถึงที่จึงได้ตายไป
ทวารบาล[N] porter, See also: watch-man, door-keeper, Syn. ผู้เฝ้าประตู, นายประตู, ทวารนายก, ทวารบดี, ทวารปาละ, ทวารักษี, Example: ที่บานประตูมีภาพทวารบาล ซึ่งวาดโดยช่างฝีมือพื้นบ้าน, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ผู้เฝ้าอยู่ที่ประตู, Notes: (บาลี)
ที่แจ้ง[N] outdoor, See also: open-air, Syn. ที่โล่ง, กลางแจ้ง, กลางแปลง, Example: ซากของกระทิงจ่าฝูงนอนตายอยู่ในที่แจ้ง, Count unit: แห่ง, ที่
ที่นี่[N] door, See also: gate, Syn. ประตู, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านทวารบานนี้เพื่อเข้าไปในวัด, Count unit: บาน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทับหลัง[N] lintel, See also: a decorative pattern for rear-door, Syn. ทับหลังหน้าต่าง, ทับหลังประตู, Count unit: ท่อน, Thai definition: ตัวไม้ที่อยู่ตอนบนหน้าต่างหรือประตูหลังกรอบเช็ดหน้า ใช้บังคับปลายเดือยบานแผละหน้าต่างหรือประตู
ทางเข้าออก[N] doorway, See also: gateway, Example: ยามตรวจรถตรงทางเข้าออกของบริษัท, Count unit: ทาง
บานกบ[N] window frame, See also: door frame, Syn. ข้างกบ, Example: ช่างแกะสลักบานกบทุกแผ่นได้วิจิตรงดงามมาก, Count unit: แผ่น, Thai definition: กระดานกรุกระหนาบข้างเสาในพระระเบียง ปลายแผ่นกระดานยันใต้ท้องสะพาน ที่พาดอยู่บนหัวเสา, กระดานกรุกระหนาบข้างคูหาหรือช่องหน้าต่างโบสถ์ วิหาร พระที่นั่งต่างๆ
บานประตู[N] door panel, See also: door leaf, Example: แม่ไล่เขาเข้าบ้าน และหับบานประตูลงกลอนไล่หลังโครมคราม, Count unit: บาน, Thai definition: บานเปิดปิดที่เป็นทางเข้าออก
ใบดาล[N] kind of windows or doors with a bolt or a latch, Count unit: บาน, Thai definition: บานประตู หรือหน้าต่างที่ใช้ลูกดาล
ประตูหน้าบ้าน[N] front door, Syn. ประตูหน้า, Example: เธอเดินกระต้วมกระเตี้ยมออกจากประตูหน้าบ้าน
ประตูเลื่อน[N] sliding door, See also: sliding gate, Example: ประตูเข้าของห้างสรรพสินค้านี้เป็นประตูเลื่อนทั้งหมด
ประตูกระจกเลื่อน[N] sliding door, Syn. ประตูเลื่อน, Example: ทางเข้าบริษัทนี้เป็นประตูกระจกเลื่อน
ประตู[N] door, See also: gate, entrance, gateway, goal, exit, Syn. ทวาร, ช่อง, ทางเข้าออก, Example: คุณพ่อซ่อมประตูบานนี้ด้วยตัวเอง, Count unit: บาน, Thai definition: ช่องทางเข้าออกของบ้านเรือนเป็นต้น มีบานเปิดปิดได้ โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ประตูฟุตบอล ประตูรักบี้
ชั่วฟ้าดินสลาย[ADV] forever, See also: till doomsday, eternally, Syn. ตลอดกาล, ชั่วกัลปาวสาน, ชั่วนิรันดร์, ชั่วนิจนิรันดร์, ชั่วกาลนาน, Example: ผมจะรักเธอชั่วฟ้าดินสลาย, Thai definition: ตราบเท่าฟ้าดินแตกทลาย
ซุ้มประตู[N] arch, See also: door facade, arched entrance, Example: ซุ้มประตูตามปราสาทหิน ปรากฏภาพจำหลักแบบศิลปะขอม, Count unit: แห่ง, ซุ้ม
กลางแปลง[ADJ] alfresco, See also: outdoor, open-air, in the playground, Syn. กลางแจ้ง, Example: คืนนี้ที่หมู่บ้านมีหนังกลางแปลงมาฉาย, Thai definition: ่แสดงหรือเล่นกลางแจ้ง
กรอบเช็ดหน้า[N] frame, See also: window or door frame, Syn. เช็ดหน้า, วงกบ, Example: กรอบเช็ดหน้าที่บ้านของเขาทำด้วยไม้สักสวยงามมาก, Count unit: วง, Thai definition: กรอบประตูหรือหน้าต่าง
กรอบประตู[N] door frame, Example: ช่างไม้กำลังวัดไม้เพื่อนำมาทำกรอบประตู
กระแทก[V] hit, See also: bump, crash against, collide, bang (the door), slam (the door), Syn. กระทบ, ชน, Example: มันเป็นเรื่องธรรมดาของวัยรุ่นที่ดิ้นกันต้องมีรายการเหยียบหรือกระแทกกันบ้าง, Thai definition: กระทบโดยแรง
ข้างกบ[N] window frame, See also: door frame, Syn. บานกบ, Count unit: แผ่น, Thai definition: กระดานกรุกระหนาบข้างเสาในพระระเบียง ปลายแผ่นกระดานยันใต้ท้องสะพาน ที่พาดอยู่บนหัวเสา, กระดานกรุกระหนาบข้างคูหาหรือช่องหน้าต่างโบสถ์ วิหาร พระที่นั่งต่าง ๆ
ข้างกบ[N] window frame, See also: door frame, Syn. บานกบ, Count unit: แผ่น, Thai definition: กระดานกรุกระหนาบข้างเสาในพระระเบียง ปลายแผ่นกระดานยันใต้ท้องสะพาน ที่พาดอยู่บนหัวเสา, กระดานกรุกระหนาบข้างคูหาหรือช่องหน้าต่างโบสถ์ วิหาร พระที่นั่งต่างๆ
จังไร[V] be accursed, See also: be cursed, be doomed, be ill-fated, Syn. จัญไร, เลวทราม, Thai definition: ไม่เป็นมงคล
ช่องกุด[N] topless door of a wall, Thai definition: ประตูกำแพงเมืองหรือกำแพงวังชั้นนอกที่เจาะเป็นช่องเข้า
โตงเตง[N] four sticks above the door of the enclosure, Thai definition: ไม้ 4 อันที่แขวนห้อยอยู่กลางประตูเพนียดช้างเข้าออก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบดาล[n.] (baidān) EN: kind of windows or doors with a bolt or a latch   
บาน[n.] (bān) EN: [classifier : doors, windows; mirrors; frames; screens; other flat things]   FR: [classificateur : portes, fenêtres ; miroirs ; cadres ; écrans ; autres objets plats]
บานกบ[n.] (bānkop) EN: window frame ; doorframe   FR: châssis de fenêtre [m] ; encadrement de porte [m]
บานประตู[n.] (bānpratū) EN: door panel ; door leaf   FR: panneau de porte [m]
บานประตูประดับมุก[n. exp.] (bānpratū pradap muk) EN: mother-of-pearl inlaid door panels   
ช่องกุด[n.] (chǿngkut) EN: topless door of a wall   
ช่องประตู[n. exp.] (chǿng pratū) EN: entrance ; doorway   
โดยไม่เปิดเผย[X] (dōi mai poētphoēi) EN: behind closed doors ; in camera   FR: à huis clos
เอ้กอี๊เอ้กเอ๊ก[interj.] (ek-ī-ēk-ēk) EN: cock-a-doodle-do   FR: cocorico
แก๊ก[X] (kaek) EN: click ; [sound of door clicking]   
ข้างกบ[n.] (khāngkop) EN: window frame ; door frame   
ของขึ้น[n.] (khøngkheun) EN: black magic ; voodoo ; witchcraft   
เคาะประตู[v. exp.] (khǿ pratū) EN: knock at the door   FR: frapper à la porte ; toquer (fam.)
ครึ่งผีครึ่งคน[v.] (khreung phī khreung khon) EN: be on the threshold of death ; be at death's door ; be on one's death bed ; be in one's last gasps ; be dying   
กีฬากลางแจ้ง[n. exp.] (kīlā klāngjaēng) EN: outdoor sports ; outdoor game   FR: sport d'extérieur [m]
กีฬาในร่ม[n. exp.] (kīlā nai rom) EN: indoor sports ; indoor games   FR: sport en salle [m]
กลางแจ้ง[adj.] (klāngjaēng) EN: outdoor ; open-air ; in the open air ; outside ; alfresco   FR: en plein air ; à l'extérieur ; à ciel ouvert ; à l'air libre
กระดิ่งประตู[n. exp.] (krading pratū) EN: doorbell   FR: sonnerie de porte [f]
กรอบประตู[n. exp.] (krøp pratū) EN: door frame   FR: cadre d'une porte [m] ; embrasure (de la porte) [f]
ล็อคประตู[v. exp.] (lǿk pratū) EN: lock a door   FR: fermer une porte ; verrouiller une porte
ลูกบิด[n.] (lūk bit) EN: knob ; doorknob   FR: poignée (de porte) [f]
หมอผี[n.] (mø phī) EN: sorcerer ; ghost doctor ; black magician ; voodoo doctor   FR: sorcier [m] ; guérisseur [m] ; chamane [m]
ในบ้านเรา[adj.] (nai bān) EN: indoor ; domestic   
ในร่ม[adj.] (nai rom) EN: indoor ; interior   FR: intérieur ; couvert
นโยบายเปิดประตูการค้า[n. exp.] (nayōbāi poēt pratū kānkhā) EN: open-door policy   FR: politique de la porte ouverte [f]
ออด[n.] (øt) EN: buzzer ; doorbell ; bell   FR: sonnette [f] ; vibreur [m]
ป้ายชื่อ [n. exp.] (pāi cheū) EN: door plate   FR: plaque adresse [f]
ภายในบ้าน[adj.] (phāinai bān) EN: indoor ; home   FR: domestique ; d'intérieur
พังประตู[v. exp.] (phang pratū) EN: break down the door ; force open the door   FR: défoncer une porte ; enfoncer une porte ; fracturer une porte
เพื่อนบ้าน[n.] (pheūoenbān) EN: neighbour = neighbor (Am.) ; next-door neighbour ; neighbourhood   FR: voisin [m] ; voisine [f] ; voisinage [m]
เพลิงกัลป์[n.] (phloēngkan) EN: holocaust on doomsday   
พรมเช็ดเท้า[n.] (phrom chet thāo) EN: doormat ; mat : mattress pad ; bath mat   FR: paillasson [m] ; petit tapis [m] ; tapis de bain [m]
ปิดประตู[v. exp.] (pit pratū) EN: close the door ; shut the door   FR: fermer la porte
ประตู[n.] (pratū) EN: door ; gate ; gateway   FR: porte [f]
ปุ่มประตู[n. exp.] (pum pratū) EN: doorknob   FR: poignée de porte [f]
สระว่ายน้ำกลางแจ้ง[n. exp.] (sawāinām klāngjaēng) EN: outdoor pool   FR: piscine en plein air [f] ; piscine extérieure [f]
สระว่ายน้ำในร่ม[n. exp.] (sawāinām nai rom) EN: indoor swimming pool ; indoor pool   FR: piscine couverte [f]
ซุ้มประตู[n. exp.] (sum pratū) EN: arch ; door facade ; arched entrance ; arched gate   FR: arcade [f]
ทางเข้าออก[n.] (thāngkhao-øk) EN: doorway   
ที่เช็ดเท้า[n.] (thī chet thāo) EN: doormat   FR: paillasson [m]
ธรณี[n.] (thøranī ) EN: threshold ; doorsill   FR: seuil [m]
ธรณีประตู[n. exp.] (thøranī pratū) EN: threshold ; doorsill   FR: seuil [m]
ไตรทวาร[n.] (traithawān) EN: three doors af action (body, speech and mind)   
วันประลัยโลก[n. exp.] (wan pralai lōk) EN: doomsday   FR: jour du jugement [m] ; fin des temps [f]
วาระ[n.] (wāra) EN: destiny ; doom ; death   FR: destin [m] ; perte [f]
วงกบ[n.] (wongkop) EN: window frame ; door frame   FR: châssis de porte [m] ; châssis de fenêtre [m] ; cadre d'une porte [m] ; cadre d'une fenêtre [m] ; huisserie [f]
วัวหายล้อมคอก[X] (wūa hāi løm khøk) EN: close the stable door after the horse has bolted   

CMU English Pronouncing Dictionary
DOO    D UW1
DOOM    D UW1 M
DOOR    D AO1 R
DOORN    D AO1 R N
DOODY    D UW1 D IY0
DOOZY    D UW1 Z IY0
DOOSE    D UW1 S
DOORS    D AO1 R Z
DOOMS    D UW1 M Z
DOOMED    D UW1 M D
NAIDOO    N EY1 D UW2
VOODOO    V UW1 D UW2
DOONAN    D UW1 N AH0 N
DOONER    D UW1 N ER0
MCADOO    M AE1 K AH0 D UW2
DOOLIN    D UW1 L IH2 N
DOOR'S    D AO1 R Z
INDOOR    IH1 N D AO2 R
DOODAD    D UW1 D AE2 D
DOODLE    D UW1 D AH0 L
DOOGIE    D UW1 G IY0
DOOLAN    D UW1 L AH0 N
DOOLEN    JH UW1 L AH0 N
DOOLEY    D UW1 L IY0
DOORMAN    D AO1 R M AE2 N
DOORMAT    D AO1 R M AE2 T
HAMDOON    HH AE0 M D UW1 N
INDOORS    IH1 N D AO2 R Z
DOOLING    D UW1 L IH0 NG
DOOMING    D UW1 M IH0 NG
OUTDOOR    AW1 T D AO2 R
MULDOON    M AH0 L D UW1 N
DOODLES    D UW1 D AH0 L Z
DOODADS    D UW1 D AE2 D Z
CARDOON    K AA0 R D UW1 N
DOORWAY    D AO1 R W EY2
BACKDOOR    B AE1 K D AO2 R
DOORWAYS    D AO1 R W EY2 Z
OUTDOORS    AW1 T D AO1 R Z
DOORSTEP    D AO1 R S T EH2 P
DOORBELL    D AO1 R B EH2 L
DOORSILL    D AO1 R S IH2 L
DOORNBOS    D AO1 R N B OW0 Z
DOORMATS    D AO1 R M AE2 T S
DOOMSDAY    D UW1 M Z D EY2
DOORKNOB    D UW1 R N AA0 B
DOORNAIL    D AO1 R N EY2 L
DOORSTEPS    D AO1 R S T EH2 P S
DOOLITTLE    D UW1 L IH2 T AH0 L
DOOMSAYER    D UW2 M S EY1 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
doom    (v) (d uu1 m)
door    (n) (d oo1 r)
dooms    (v) (d uu1 m z)
doors    (n) (d oo1 z)
doodle    (v) (d uu1 d l)
doomed    (v) (d uu1 m d)
hoodoo    (v) (h uu1 d uu)
indoor    (j) (i1 n d oo r)
voodoo    (n) (v uu1 d uu)
doodled    (v) (d uu1 d l d)
doodles    (v) (d uu1 d l z)
dooming    (v) (d uu1 m i ng)
doorman    (n) (d oo1 m a n)
doormat    (n) (d oo1 m a t)
doormen    (n) (d oo1 m e n)
doorway    (n) (d oo1 w ei)
hoodoos    (v) (h uu1 d uu z)
indoors    (a) (i2 n d oo1 z)
outdoor    (j) (au1 t d oo r)
Doomsday    (n) (d uu1 m z d ei)
backdoor    (n) (b a1 k d oo1 r)
doodling    (v) (d uu1 d l i ng)
doorbell    (n) (d oo1 b e l)
doorcase    (n) (d oo1 k ei s)
doorknob    (n) (d oo1 n o b)
doormats    (n) (d oo1 m a t s)
doornail    (n) (d oo1 n ei l)
doorpost    (n) (d oo1 p ou s t)
doorstep    (n) (d oo1 s t e p)
doorways    (n) (d oo1 w ei z)
foredoom    (v) (f oo1 d uu1 m)
hoodooed    (v) (h uu1 d uu d)
outdoors    (a) (au2 t d oo1 z)
Apeldoorn    (n) (a1 p l d oo n)
backdoors    (n) (b a1 k d oo1 z)
barn-door    (n) - (b aa1 n - d oo1 r)
doodlebug    (n) (d uu1 d l b uh g)
doorbells    (n) (d oo1 b e l z)
doorcases    (n) (d oo1 k ei s i z)
doorframe    (n) (d oo1 f r ei m)
doorknobs    (n) (d oo1 n o b z)
doornails    (n) (d oo1 n ei l z)
doorplate    (n) (d oo1 p l ei t)
doorposts    (n) (d oo1 p ou s t s)
doorsteps    (n) (d oo1 s t e p s)
foredooms    (v) (f oo1 d uu1 m z)
hoodooing    (v) (h uu1 d uu i ng)
trap-door    (n) - (t r a1 p - d oo r)
voodooism    (n) (v uu1 d uu i z @ m)
barn-doors    (n) - (b aa1 n - d oo1 z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
縁遠い[えんどおい, endooi] 1.ไม่มีโชคเรื่องคู่ครอง 2.ไกลตัว (เรื่อง)แทบไม่ได้ยุ่งเกี่ยวด้วย
間遠[まどお, madoo] ลองดูไง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ameisenlarve {f}doodlebag [Am.] [Add to Longdo]
Anschlag {m} (für Fenster oder Tür)rabbet (for window or door) [Add to Longdo]
Außenbereich {m}outdoor area; outlying area [Add to Longdo]
Außendienstmitarbeiter {m}; Außendienstmitarbeiterin {f} | Außendienstmitarbeiter seinfield representative; outdoor staff | to work in the field [Add to Longdo]
Außentemperatur {f}outdoor temperature [Add to Longdo]
Außentür {f}outer door; exterior door [Add to Longdo]
Außenwerbung {f}outdoor advertising [Add to Longdo]
Autotür {f}; Wagentür {f} [auto]car door [Add to Longdo]
Badtür {f}bath door [Add to Longdo]
Dingsbums {n}dohickey; dojigger; doodad; doohickey; gimmick [Add to Longdo]
Doofmann {m}; Dummer | Doofmänner {pl}; Dummen {pl}dimwit | dimwits [Add to Longdo]
Doppeltür {f}double door; double-winged door [Add to Longdo]
Drehtür {f}revolving door [Add to Longdo]
Dussel {m}; Doofie {m}goof [Am.] [Add to Longdo]
Einbautür {f}loading door [Add to Longdo]
Eingangsstufe {f}doorstep [Add to Longdo]
Falltür {f} | Falltüren {pl}trapdoor | trapdoors [Add to Longdo]
Fenstertür {f}French door [Add to Longdo]
Feuertür {f}fire escape door; fire door [Add to Longdo]
Flügeltür {f} | Flügeltüren {pl}folding door; double-door | folding doors; double-doors [Add to Longdo]
im Freienoutside; out of doors [Add to Longdo]
Freiluftaufstellung {f}outdoor installation [Add to Longdo]
Fußabstreicher {m}door scraper [Add to Longdo]
Fußmatte {f}doormat [Add to Longdo]
Gekritzel {n}doodle [Add to Longdo]
Hallenbad {n}indoor swimming pool [Add to Longdo]
Haus {n} | Häuser {pl} | ein Haus bauen lassen | ein Haus bewohnen | ein Haus mieten | ein Haus auf 10 Jahre pachten | Haus der offenen Tür | ans Haus gebunden | im Haus bleiben; zu Hause bleibenhouse | houses | to have a house built | to occupy a house | to take a lease on a house | to take a house on a 10-year lease | open house | confined indoors | to stay in; to stop in [Add to Longdo]
Hausschlüssel {m}front door key [Add to Longdo]
Haustür {f}front door [Add to Longdo]
Hintertür {f} | Hintertüren {pl}back door; back-door; backdoor | back doors [Add to Longdo]
Idiot {m}doofus [Add to Longdo]
Innendienst {m}office duty; indoor work [Add to Longdo]
Innentür {f}interior door [Add to Longdo]
Kikeriki {n}cock-a-doodle-doo [Add to Longdo]
Luftschleusentür {f}; Schleusentür {f}air shower door [Add to Longdo]
Männchen malento doodle [Add to Longdo]
jdn. ans Messer liefern [übtr.]to send sb. to his doom [Add to Longdo]
mit der Not kämpfento keep the wolf from the door [Add to Longdo]
Ofentür {f}oven door [Add to Longdo]
Ofentür anlüftento crack open the kiln door [Add to Longdo]
Ofentür, die zugemauert wirdwicket (kiln) door [Add to Longdo]
Pendeltür {f}swing door [Add to Longdo]
Pförtner {m}gatekeeper; porter; doorman [Am.] [Add to Longdo]
Portier {m} | Portiers {pl}doorman | doormen [Add to Longdo]
Reithalle {f}indoor riding arena [Add to Longdo]
Revisionstür {f}inspection door [Add to Longdo]
Rolltür {f}tambour door [Add to Longdo]
tief in die Scheiße geratento get into deep doo-doo [Add to Longdo]
Scheunentor {n} | Scheunentore {pl}barn door | barn doors [Add to Longdo]
Schiebetür {f}sliding door [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いつも通り;何時も通り[いつもどおり;いつもとおり(ik), itsumodoori ; itsumotoori (ik)] (adv) (See 何時もの通りに) as always; as usual [Add to Longdo]
おどおど[, odoodo] (adv,n,vs) (on-mim) coweringly; hesitantly; (P) [Add to Longdo]
お待ち遠様;御待ち遠様;お待ち遠さま[おまちどおさま, omachidoosama] (exp) I'm sorry to have kept you waiting [Add to Longdo]
お目通り;御目通り[おめどおり, omedoori] (n,vs) audience (with a person of high standing) [Add to Longdo]
お隣さん[おとなりさん, otonarisan] (n) (hon) (See 隣) the next-door neighbour (neighbor) [Add to Longdo]
かちっと[, kachitto] (adv,vs) (1) (on-mim) with a click (door sound); (2) with tenseness or firmness [Add to Longdo]
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
がらっと[, garatto] (adv) (1) (on-mim) to burst open; to open suddenly (of a door); (2) to change completely; to do a 180 [Add to Longdo]
きりり[, kiriri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See きりっと) stiff and slackless; tense without any looseness; (2) cling tightly; pulled or stretched as far as possible; (3) creaking of a door or oar [Add to Longdo]
ぎゅうぎゅう[, gyuugyuu] (adj-na,adv) (on-mim) packing in tightly; creaking leather, door, etc.; (P) [Add to Longdo]
こけこっこう;コケコッコー;こけっこう;こけこっこ[, kokekokkou ; kokekokko-; kokekkou ; kokekokko] (adv) (1) cock-a-doodle-doo (sound made by cockerels, roosters); (n) (2) (sl) cockerel; rooster (childish term) [Add to Longdo]
せり出す;迫り出す;迫出す[せりだす, seridasu] (v5s,vt) (1) to push (a thing) out; to jut out (can have a negative nuance); to protrude; (2) to rise out the trap door (on stage) [Add to Longdo]
ぴしっ[, pishitsu] (adv-to) (on-mim) with a crack; with a snap; slam (a door); stretch (one's spine) [Add to Longdo]
ぶら下がり[ぶらさがり, burasagari] (n) (1) (id) cornering someone by lying in wait, e.g. for an unexpected interview or photograph; doorstepping; (adj-f) (2) hanging; dangling [Add to Longdo]
ぶら下がり取材[ぶらさがりしゅざい, burasagarishuzai] (n) doorstop interview; doorstep interview; on-the-move interview; informal interview in which reporters surround a public figure and prod him for an off-the-cuff response [Add to Longdo]
アウトドア;アウトゥドア[, autodoa ; autoudoa] (n,adj-no) outdoor; al fresco [Add to Longdo]
アウトドアゲーム[, autodoage-mu] (n) outdoor game [Add to Longdo]
アウトドアショップ[, autodoashoppu] (n) outdoor shop [Add to Longdo]
アウトドアスポーツ[, autodoasupo-tsu] (n) outdoor sports [Add to Longdo]
アウトドアズ;アウトゥドアズ[, autodoazu ; autoudoazu] (n) outdoors [Add to Longdo]
アウトドアライフ[, autodoaraifu] (n) outdoor life [Add to Longdo]
アウトドアリビング[, autodoaribingu] (n) out-door living [Add to Longdo]
アウトドアレジャー[, autodoareja-] (n) outdoor leisure [Add to Longdo]
アコーディオンドア;アコーデオンドア[, ako-deiondoa ; ako-deondoa] (n) accordion door [Add to Longdo]
アドオン[, adoon] (n) add-on [Add to Longdo]
アドオンセクション[, adoonsekushon] (n) {comp} add-on section [Add to Longdo]
アドオンデバイス[, adoondebaisu] (n) {comp} add-on device [Add to Longdo]
アドオンボード[, adoonbo-do] (n) {comp} add-on board [Add to Longdo]
アドオンモジュール[, adoonmoju-ru] (n) add-on module [Add to Longdo]
アドオン電話[アドオンでんわ, adoon denwa] (n) add-on telephone [Add to Longdo]
アドオン方式[アドオンほうしき, adoon houshiki] (n) add-on [Add to Longdo]
アドバンスドオープンウオーターダイバー[, adobansudoo-pun'uo-ta-daiba-] (n) advanced open water diver [Add to Longdo]
インドア[, indoa] (n) indoor; (P) [Add to Longdo]
インドアゲーム[, indoage-mu] (n) indoor game [Add to Longdo]
インドアスポーツ[, indoasupo-tsu] (n) indoor sports [Add to Longdo]
ウィンドオーケストラ[, uindoo-kesutora] (n) wind band (wasei [Add to Longdo]
エアドア[, eadoa] (n) air door [Add to Longdo]
エンドオブテキスト[, endoobutekisuto] (n) {comp} end-of-text [Add to Longdo]
エンドオブファイル[, endoobufairu] (n) {comp} end-of-file [Add to Longdo]
オートドア[, o-todoa] (n) auto door [Add to Longdo]
オープンドア[, o-pundoa] (n) open door [Add to Longdo]
ガチャン;がちゃん;ガチン;がちん[, gachan ; gachan ; gachin ; gachin] (adv-to,n) (on-mim) (with a) slamming noise (door, telephone receiver); (with a) banging noise; (with a) clash (broken dish); (with a) clank; (with a) bang [Add to Longdo]
ガラス戸(P);硝子戸[ガラスど, garasu do] (n) glass door; (P) [Add to Longdo]
ガラス障子[ガラスしょうじ, garasu shouji] (n) glazed sliding door [Add to Longdo]
キャビネットフロントドア[, kyabinettofurontodoa] (n) {comp} cabinet front door [Add to Longdo]
グランドオペラ[, gurandoopera] (n) grand opera [Add to Longdo]
コッヘル;コッフェル[, kohheru ; kofferu] (n) portable stove (outdoor gear) (ger [Add to Longdo]
コモド大蜥蜴[コモドおおとかげ;コモドオオトカゲ, komodo ootokage ; komodoootokage] (n) (uk) (See コモドドラゴン) Komodo dragon (Varanus komodoensis) [Add to Longdo]
シャッター[, shatta-] (n) (1) (See シャッターチャンス) camera shutter; (2) shutter (door, window, etc.); (P) [Add to Longdo]
シャッター通り[シャッターどおり, shatta-doori] (n) shutter Street (street with many closed-down shops or offices) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下场门[xià chǎng mén, ㄒㄧㄚˋ ㄔㄤˇ ㄇㄣˊ, / ] exit door (of the stage) [Add to Longdo]
亡羊补牢[wáng yáng bǔ láo, ㄨㄤˊ ㄧㄤˊ ㄅㄨˇ ㄌㄠˊ, / ] lit. to mend the pen after the sheep are lost (成语 saw); fig. to take action too late; to lock the stable door after the horse has bolted [Add to Longdo]
便门[biàn mén, ㄅㄧㄢˋ ㄇㄣˊ, 便 / 便] side door; wicket door [Add to Longdo]
倒锁[dào suǒ, ㄉㄠˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] locked in (with the door locked from the outside) [Add to Longdo]
傍户而立[bàng hù ér lì, ㄅㄤˋ ㄏㄨˋ ㄦˊ ㄌㄧˋ, / ] to stand close to the door [Add to Longdo]
入门[rù mén, ㄖㄨˋ ㄇㄣˊ, / ] entrance door; to enter a door; introduction (to a subject) [Add to Longdo]
全斗焕[Quán dòu huàn, ㄑㄩㄢˊ ㄉㄡˋ ㄏㄨㄢˋ, / ] Chun Doo Hwan (former South Korean president) [Add to Longdo]
出入门[chū rù mén, ㄔㄨ ㄖㄨˋ ㄇㄣˊ, / ] entrance and exit door [Add to Longdo]
出操[chū cāo, ㄔㄨ ㄘㄠ, ] to drill; to exercise; to go outdoors for physical exercise [Add to Longdo]
出门[chū mén, ㄔㄨ ㄇㄣˊ, / ] to go on a journey; away from home; exit door; to go out of the door [Add to Longdo]
剥啄[bō zhuó, ㄅㄛ ㄓㄨㄛˊ, / ] tap (on a door or window) [Add to Longdo]
加封[jiā fēng, ㄐㄧㄚ ㄈㄥ, ] to seal up (a door with a paper seal, or a document); to confer an additional title on a nobleman [Add to Longdo]
劫数[jié shù, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄨˋ, / ] predestined fate (Buddh.); inexorable doom [Add to Longdo]
[biǎn, ㄅㄧㄢˇ, ] a tablet; a board with an inscription; a sign hung above a door [Add to Longdo]
半开门[bàn kāi mén, ㄅㄢˋ ㄎㄞ ㄇㄣˊ, / ] half-open door; fig. prostitute [Add to Longdo]
半开门儿[bàn kāi mén r, ㄅㄢˋ ㄎㄞ ㄇㄣˊ ㄖ˙, / ] erhua variant of 半開門|半开门, half-open door; fig. prostitute [Add to Longdo]
卡桑德拉[Kǎ sāng dé lā, ㄎㄚˇ ㄙㄤ ㄉㄜˊ ㄌㄚ, ] Cassandra (name); Cassandra, daughter of king Priam in Greek mythology; prophet of doom [Add to Longdo]
卷帘门[juǎn lián mén, ㄐㄩㄢˇ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄣˊ, / ] roll-up door [Add to Longdo]
反锁[fǎn suǒ, ㄈㄢˇ ㄙㄨㄛˇ, / ] locked in (with the door locked from the outside) [Add to Longdo]
吊门[diào mén, ㄉㄧㄠˋ ㄇㄣˊ, / ] an overhung door; a door that hinges upwards [Add to Longdo]
命不久已[mìng bù jiǔ yǐ, ㄇㄧㄥˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˇ ㄧˇ, ] at death's door [Add to Longdo]
在室内[zài shì nèi, ㄗㄞˋ ㄕˋ ㄋㄟˋ, / ] indoors [Add to Longdo]
在户外[zài hù wài, ㄗㄞˋ ㄏㄨˋ ㄨㄞˋ, / ] outdoors [Add to Longdo]
涂抹[tú mǒ, ㄊㄨˊ ㄇㄛˇ, / ] to smear; to doodle [Add to Longdo]
夜不闭户[yè bù bì hù, ㄧㄝˋ ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ ㄏㄨˋ, / ] lit. doors not locked at night (成语 saw); fig. stable society [Add to Longdo]
大门[dà mén, ㄉㄚˋ ㄇㄣˊ, / ] entrance; door; gate [Add to Longdo]
好事不出门,恶事传千里[hǎo shì bù chū mén, ㄏㄠˇ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄔㄨ ㄇㄣˊ, e4 shi4 chuan2 qian1 li3, / ] Good deeds do not go beyond the door, evil deeds spread a thousand miles (成语 saw). A good deed goes unnoticed, but candal spreads fast.; The evil men do lives after them, the good is oft interred with their bones. [Add to Longdo]
室内[shì nèi, ㄕˋ ㄋㄟˋ, / ] indoor [Add to Longdo]
室外[shì wài, ㄕˋ ㄨㄞˋ, ] outdoor [Add to Longdo]
家门[jiā mén, ㄐㄧㄚ ㄇㄣˊ, / ] house door; family clan [Add to Longdo]
密闭门[mì bì mén, ㄇㄧˋ ㄅㄧˋ ㄇㄣˊ, / ] airtight door [Add to Longdo]
对联[duì lián, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] rhyming couplet; pair of lines of verse written vertically down the sides of a doorway [Add to Longdo]
屏门[píng mén, ㄆㄧㄥˊ ㄇㄣˊ, / ] screen door [Add to Longdo]
引鬼上门[yǐn guǐ shàng mén, ˇ ㄍㄨㄟˇ ㄕㄤˋ ㄇㄣˊ, / ] to lead the devil to the door (成语 saw); to invite the attention of criminals; to leave oneself open to attack [Add to Longdo]
弹簧门[tán huáng mén, ㄊㄢˊ ㄏㄨㄤˊ ㄇㄣˊ, / ] swing door [Add to Longdo]
雕楹碧槛[diāo yíng bì kǎn, ㄉㄧㄠ ˊ ㄅㄧˋ ㄎㄢˇ, / ] carved pillar, jade doorsill (成语 saw); heavily decorated environment [Add to Longdo]
后门[hòu mén, ㄏㄡˋ ㄇㄣˊ, / ] the back door; fig. under the counter (indirect way for influence or pressure); anus [Add to Longdo]
[mēn, ㄇㄣ, / ] stuffy; shut indoors; to smother; to cover tightly [Add to Longdo]
[hù, ㄏㄨˋ, / ] a household; door; family [Add to Longdo]
户外[hù wài, ㄏㄨˋ ㄨㄞˋ, / ] outdoor [Add to Longdo]
户枢不蠹[hù shū bù dù, ㄏㄨˋ ㄕㄨ ㄅㄨˋ ㄉㄨˋ, / ] lit. a door hinge never rusts (成语 saw); constant activity prevents decay [Add to Longdo]
户牖[hù yǒu, ㄏㄨˋ ㄧㄡˇ, / ] door and window; the home [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, ] door pivot [Add to Longdo]
房门[fáng mén, ㄈㄤˊ ㄇㄣˊ, / ] door of a room [Add to Longdo]
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, ] door latch [Add to Longdo]
扂楔[diàn xiē, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄝ, ] door latch [Add to Longdo]
[shàn, ㄕㄢˋ, ] fan; panel of door or screen; wing of screen; classifier for panels, fans, doors, windows etc [Add to Longdo]
[fēi, ㄈㄟ, ] door with only one leaf [Add to Longdo]
[yǎn, ㄧㄢˇ, ] upright bar for fastening a door [Add to Longdo]
拒之门外[jù zhī mén wài, ㄐㄩˋ ㄓ ㄇㄣˊ ㄨㄞˋ, / ] to lock one's door and refuse to see sb [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
リードオンリーメモリ[りーどおんりーめもり, ri-doonri-memori] read-only memory (ROM) [Add to Longdo]
算式通り方式計算器[さんしきどおりほうしきけいさんき, sanshikidoorihoushikikeisanki] calculator with algebraic logic [Add to Longdo]
数式通り方式計算器[すうしきどおりほうしきけいさんき, suushikidoorihoushikikeisanki] calculator with algebraic logic [Add to Longdo]
室内[しつない, shitsunai] indoor [Add to Longdo]
屋内[おくない, okunai] indoor [Add to Longdo]
ドゥーム[どうーむ, dou-mu] Doom [Add to Longdo]
アドオン[あどおん, adoon] add-on [Add to Longdo]
ライブドア[らいぶどあ, raibudoa] livedoor [Add to Longdo]
ブードゥー[ぶーどうー, bu-dou-] VooDoo [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dooly \Doo"ly\, n.; pl. {Doolies}. [Skr. d[=o]la.]
   A kind of litter suspended from men's shoulders, for carrying
   persons or things; a palanquin. [Written also {doolee} and
   {doolie}.] [East Indies]
   [1913 Webster]
 
      Having provided doolies, or little bamboo chairs slung
      on four men's shoulders, in which I put my papers and
      boxes, we next morning commenced the ascent. --J. D.
                          Hooker.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top