ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

doodle

D UW1 D AH0 L   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -doodle-, *doodle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
doodle[VI] ขีดเส้นขยุกขยิก
doodle[N] เส้นขยุกขยิก, See also: ลายขยุกขยิก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
doodle(ดู'เดิล) vt. ,vi. เขียนหรือวาดอย่างเปะปะ,เขียนหรือวาดขยุกขยิกอย่างใจเหม่อลอย,ท่องเที่ยวไปตามอารมณ์,
cock-a-doodle-dooingเสียงไก่ขัน vi. (ไก่) ขัน
cock-a-doodle-doos} n.เสียงไก่ขัน vi. (ไก่) ขัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just standin' there sputtering' like a doodlebug!เพียงแค่ยืน 'มี สปัตเตอร์เหมือน ดูกลบัก เป็น คนแรก! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
She calls him Doodle, makes him wash his hands before tea.แล้วแม่เขาก็เรียกเขาว่าดู๊ดเดิ้ล บังคับให้ล้างมือก่อนกินน้ำชา The Cement Garden (1993)
Doodle's mum told me she irons him fifteen shirts a week.แม่เขาบอกว่าหล่อนรีดเสื้อให้เขาสัปดาห์ละ 15 ตัว The Cement Garden (1993)
Gone a little doodle-alley-tap.กลายเป็นคนติงต๊องไปหน่อย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Hey, who moved my doodle pad way over here?เฮ้, ใครเอาสมุดฉันมาไว้ตรงนี้? Toy Story (1995)
It's that new game doodle fever.เกมส์ดูเดิลเป็นเกมส์ใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม Mr. Monk and the Blackout (2004)
To Art. Hur He's a doodle-ee-dooอาร์เธอร์ เขาดูเดิ้ลลิดดู The Holiday (2006)
- And also a doodle-ee-doo - Scroodle-ee-dooและก็ยังสกูเดิ้ลลิดดู The Holiday (2006)
I'm investigating and you're analyzing his doodles?ฉันกำลังสืบสวนและนายกำลังวิเคราะห์ เส้นขยุกขยิกของเขา 65 Million Years Off (2007)
Doodles are the window to the soul, Gus.เส้นขยุกขยิกนี้เป็นหน้าต่างสู่จิตวิญญาณนะ กัส 65 Million Years Off (2007)
Yankee Doodle.แยงกี้ ดูเดิ้ล Charlie Bartlett (2007)
Yankee Doodle went to town riding on a ponyแยงกี้ ดูเดิ้ลมุ่งสู่เมือง ขี่มากับม้าตัวเล็ก Charlie Bartlett (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอ้กอี๊เอ้กเอ๊ก[interj.] (ek-ī-ēk-ēk) EN: cock-a-doodle-do   FR: cocorico

CMU English Pronouncing Dictionary
DOODLE    D UW1 D AH0 L
DOODLES    D UW1 D AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
doodle    (v) dˈuːdl (d uu1 d l)
doodled    (v) dˈuːdld (d uu1 d l d)
doodles    (v) dˈuːdlz (d uu1 d l z)
doodlebug    (n) dˈuːdlbʌg (d uu1 d l b uh g)
doodlebugs    (n) dˈuːdlbʌgz (d uu1 d l b uh g z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
こけこっこう;コケコッコー;こけっこう;こけこっこ[, kokekokkou ; kokekokko-; kokekkou ; kokekokko] (adv) (1) cock-a-doodle-doo (sound made by cockerels, roosters); (n) (2) (sl) cockerel; rooster (childish term) [Add to Longdo]
蟻地獄;あり地獄[ありじごく, arijigoku] (n) (1) ant lion larva; doodlebug; (2) ant lion larva's pit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 doodle \doo"dle\, n. [Cf. {Dawdle}.]
   A trifler; a simple fellow.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 doodle
   n 1: an aimless drawing [syn: {scribble}, {scrabble}, {doodle}]
   v 1: make a doodle; draw aimlessly

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top