Search result for

donating

(19 entries)
(0.0545 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -donating-, *donating*, donat
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I am paying enough pung as it is, (weed, here: money) but probably not as much as you're donating to be permitted to leave our fair shores (the country).ผมได้ประโยชน์พอแล้วสำหรับกัญชาพวกนี้ แต่คงไม่มากไปกว่าที่คุณให้เงินมา กับการอนุญาตให้คุณ เอาออกไปจากประเทศนี้ The Bank Job (2008)
They don't tell the donors who they're donating to.พวกเขาไม่บอกเราหรอกว่าผู้บริจาคได้บริจาคให้ใคร Episode #1.8 (2009)
By signing this consent form... you'd be donating your body to a noble cause.ถ้าคุณเซ็นใบยินยอม คุณจะได้บริจาคร่างกายตัวเองเพื่อการศึกษาวิจัย Terminator Salvation (2009)
Sleeping with, bathing, donating a kidney...นอนด้วย อาบน้ำด้วย บริจาคไต... The Glamorous Life (2010)
I was donating blood, and I thought I'd stop by and see how you were recovering.ผมมาบริจาคเลือด และคิดว่าผมควรแวะมา ดูว่าอาการคุณเป็นอย่างไรบ้าง Disciple (2010)
I will be donating $5 million to the woman whose name it bears.ฉันจะบริจาค 5ล้านดอลล่าห์ กับผู้หญิงที่มีชื่อเป็นผู้ถือ Touch of Eva (2010)
And i know didn't expect to do anything other than, you know, donating, the.. which, you did so wonderfully, by the way.แล้วฉันก็รู้ว่าคุณไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรทั้งนั้น นอกจาก บริจาค ซึ่ง ยังไงก็ คุณทำได้เยี่ยมมาก The Switch (2010)
So I'm setting up a kissing booth for a dollar a smooch... and donating the proceeds to Glee Club to help us...หนึงจูบหนึ่งดอลลาร์ และเงินทั้งหมด จะบริจาคให้ชมรม เพื่อช่วยเรา... อย่ามาพยายาม ว่านายจะมาช่วยชมรมเลย Silly Love Songs (2011)
Well, Mrs. Latham said she was seriously considering donating money so we could get a cryogenic centrifugal pump...ยอดเลย แล้วก็เอาลิ้นยัดลงคอยหอยฉัน The Benefactor Factor (2011)
There are many things that bring us pleasure... baking for our friends... having a good laugh... donating to charity.พวกเขาก็กลัวว่าเขาจะพลาดไปเหมือนกัน มีหลายวิธีด้วยกันที่จะทำให้เราเพลิดเพลิน อบขนมให้เพื่อน หัวเราะอย่างสนุกสนาน Searching (2011)
Mr. Lynwood, is it true there's an age limit to donating?คุณลินวู้ด จริงหรือไม่ที่มีข้อจำกัดของอายุในการบริจาค Searching (2011)
It's a sort of life of servitude, donating your actual body to the protection for something.มันเป็นการใช้ชีวิตชั่วนิรันดร์ อุทิศตนเองเพื่อปกป้องบ้างสิ่ง Something Wicked This Fae Comes (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
donatingI'm uneasy about donating blood.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมทบทุน[v. exp.] (somthop thun) EN: join donating ; participate in donation   

CMU English Pronouncing Dictionary
DONATING    D OW1 N EY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
donating    (v) (d ou1 n ei1 t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
献木[けんぼく, kenboku] (n) donating lumber to a shrine [Add to Longdo]
施米[せまい, semai] (n,vs) rice given in charity; donating rice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Donate \Do"nate\ (d[=o]"n[=a]t), v. t. [imp. & p. p. {Donated};
   p. pr. & vb. n. {Donating}.] [L. donatus, p. p. of donare to
   donate, fr. donum gift, fr. dare to give. See 2d {Date}.]
   To give; to bestow; to present; as, to donate fifty thousand
   dollars to a college.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top