หรือคุณหมายถึง dodös?
Search result for

dodoes

(104 entries)
(0.0327 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dodoes-, *dodoes*, dodoe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dodoes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dodoes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dodo[N] คนโง่ (คำไม่เป็นทางการ)
dodo[N] นกจำพวกนกพิราบขนาดใหญ่สูญพันธ์ไปแล้ว, Syn. auk

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dodo(ได'โด) n. การเล่นตลก,การเล่นพิเรน -pl. dodos,dodoes
pseudodont(ซู'ดะดอนทฺ) adj. ซึ่งมีฟันไม่แท้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paediodontia; paedodontia; paedodontics; pediodontia; pedodontia; pedodonticsกุมารทันตศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paedodontia; paediodontia; paedodontics; pediodontia; pedodontia; pedodonticsกุมารทันตศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paedodontics; paediodontia; paedodontia; pediodontia; pedodontia; pedodonticsกุมารทันตศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paedodontist; pedodontistกุมารทันตแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediodontia; paediodontia; paedodontia; paedodontics; pedodontia; pedodonticsกุมารทันตศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pedodontia; paediodontia; paedodontia; paedodontics; pediodontia; pedodonticsกุมารทันตศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pedodontics; paediodontia; paedodontia; paedodontics; pediodontia; pedodontiaกุมารทันตศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pedodontist; paedodontistกุมารทันตแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
endodontologyวิทยาเอนโดดอนต์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Endodonticทันตกรรมรากฟัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Endodonticsศาสตร์คลองรากฟัน [TU Subject Heading]
Endodonticsวิทยาเอนโดดอนต์ [การแพทย์]
Iridodonesisม่านตาสั่นกระเพื่อม, การพริ้วของม่านตา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, there's a dodo bird, a rabbit in a waistcoat, a smiling cat.มีนกโดโด้ตัวใหญ่ กับกระต่ายสวมเสื้อโค้ท แล้วก็แมวที่กำลังยิ้ม Alice in Wonderland (2010)
Beccah, Endodo4everBeccah, Endodo4ever Episode #1.10 (2010)
Beccah, Endodo4ever, Questions987Beccah, Endodo4ever, Questions987 Episode #1.8 (2010)
Beccah, Endodo4ever, KaedejunBeccah, Endodo4ever, Kaedejun Episode #1.9 (2010)
The Dodo Agency is the best in Korea.ถ้าเป็นโด ดอก เอเจนซี่ นั่นเยี่ยมเลยครับ Episode #1.5 (2010)
Pay phones gave gone the way of the Dodo birds.โทรศัพท์หยอดเหรียญ สูญพันธุ์ไปเหมือนนกโดโด้ God Complex (2012)
Dodo, when you married George Russell, did Bill Evans play here, too?โดโด้ ตอนที่เป็นผู้จัดการให้จอร์จ รัสเซล... บิลล์ อีแวนส์ มาเล่นที่นี่ด้วยไหม 3 Generations (2015)
Dodo?โดโด้ 3 Generations (2015)
Dodo and Honey have asked us to move out.โดโด้กับฮันนี่ขอให้เราย้ายออกไป 3 Generations (2015)
I'm the grandma, and my name is Dodo, like the bird.ฉันเป็นยาย ชื่อโดโด้ ชื่อเดียวกับนก 3 Generations (2015)
He exists, all right. He and his stinky cat and his dodo bird.มันมีตัวตน มากับแมวเน่าๆ กับนกเรื้อนๆ Smurfs: The Lost Village (2017)
Dodo.DodoStill Life (2013)
I'm going to be drinking my own health when he's gone the way of the dodo.ฉันจะดื่ม เพื่อสุขภาพของฉันเอง เมื่อเขา ไปตามทางของคนโง่ (เมื่อเขาตาย) Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
From: dodonจาก: dodoAll About Lily Chou-Chou (2001)
Protect the dodo way of life!ป้องกันโดโดด้วยชีวิต! Ice Age (2002)
Survival separates the dodos from the beasts!ป้องกันโดโดที่เหลือจากสัตว์ร้าย! Ice Age (2002)
Protect the dodo way of life!ป้องกันโดโดด้วยชีวิต! Ice Age (2002)
Tae kwon dodos, attack.เต ควน โดโด้, โจมตี! . Ice Age (2002)
Then Agostina wrote an article for the WSPB's journal, The Rooster, reconstructing an imaginary conversation between the two involuntary iconoclasts of Oxford University who destroyed one of the last dodo specimens.Dann schrieb Agostina einen Artikel für die WSPB-Zeitschrift Der Hahn, in dem sie ein Gespräch zwischen den beiden unfreiwilligen Ikonoklasten der Universität Oxford rekonstruierte, die eines der letzten Dodo-Exemplare vernichteten. The Falls (1980)
- Dodo!- DodoThe Falls (1980)
- Dodo.- Dodo. DodoThe Falls (1980)
Directed by Dodo ABASHIDZE Sergey PARADZHANOVRegie: Dodo ABASCHIDSE, Sergej PARADSHANOW The Legend of Suram Fortress (1985)
DODO ABASHIDZEDODO ABASCHIDSE The Legend of Suram Fortress (1985)
A dodo!Ein DodoAbout Last Night... (1986)
There's a fais dodo in Ville de Levette in two weeks.In zwei Wochen ist ein Fais Dodo in Ville de Levette. Avenging Force (1986)
and i'm not the only one who thinks so.- Nein. Und dass Sparky sie Dodo genannt hat, hast du mir auch nicht erzählt. I've Got a New Attitude (1987)
i talked to sparky.Ah... - DodoI've Got a New Attitude (1987)
you talked to my husband?- Ja. Er hat immer gesagt: "Ich hoffe, meine Dodo findet einen anderen." I've Got a New Attitude (1987)
i'm nervous enough already.Meine kleine Dodo? Sparky? I've Got a New Attitude (1987)
sparky. yo, what's the good word?Sag Dodo, was du mir neulich gesagt hast. I've Got a New Attitude (1987)
I am Jojo, the clown ice cream clown, with the bestest ice cream in town.Hier kommt Dodo, der Eiscreme-Clown, mit dem besten Eis und der größten Auswahl. Killer Klowns from Outer Space (1988)
We brought it to make it easier for you, our tasty cream while you're through.Eiscreme! Mit Dodos Eiscreme wird jeder Kuss zum Wahnsinnsgenuss! Killer Klowns from Outer Space (1988)
Why don't you throw one of your socks out the window and try for the last dodo?Wieso schmeißt du nicht einen deiner Socken aus dem Fenster... und versuchst, den letzten Dodo zu erwischen? Wabbit Season (1990)
Well, I like to think that I'm the last dodo, Peg.Ich bin der letzte Dodo, Peg. Wabbit Season (1990)
Dodo.DodoRowan Atkinson: Not Just a Pretty Face (1992)
Dodo Suckmeoff Nicenquick, detention Saturday.Dodo Suckmeoff Nicenquick, Samstag Nachsitzen! Rowan Atkinson: Not Just a Pretty Face (1992)
This is Dodo. Oh, the sister-in-law.Das ist DodoBreaking the Waves (1996)
Dodo said I had to come.Dodo hat gesagt, daß ich kommen soll. Breaking the Waves (1996)
Dodo.DodoBreaking the Waves (1996)
Dodo, how can you do this?Dodo, wie kannst du das tun? Breaking the Waves (1996)
Bess, it's Dodo.Ich bin's, DodoBreaking the Waves (1996)
Please, Dodo.Bitte, DodoBreaking the Waves (1996)
Dodo, hold me. Here I am.Dodo, halt mich. Breaking the Waves (1996)
Come on, Dodo.Komm, DodoBreaking the Waves (1996)
Back in jail, we knew two Kemals, Mustafa Kemal and Dodo Kemal.Im Bau kannten wir zwei Kemal's. Mustafa Kemal Atatürk und Dodo Kemal. The Bandit (1996)
In the next room we have a stuffed dodo.Nebenan ist ein ausgestopfter DodoMad City (1997)
- With Dodoti Diapers... - Dodotis! You won't feel a drop!Mit Dodoti-Windeln... spürst du keinen Tropfen! All About My Mother (1999)
Dodo can sleep on the couch in Ninna's room.Dodo kann in Ninnas Zimmer auf der Couch schlafen. The Seagull's Laughter (2001)
Either because Freya was with this man... or because Dodo was with some playboy from Reykjavik.Entweder weil Freya mit diesem Mann ausgegangen ist oder weil Dodo einen Playboy aus Reykjavik kennengelernt hat. The Seagull's Laughter (2001)
- Is Dodo home?Ist Dodo zu Hause? The Seagull's Laughter (2001)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นอน [v.] (nøn) EN: sleep ; go to bed   FR: dormir ; se coucher ; faire dodo (enf.) ; pieuter (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
DODO    D OW1 D OW0
DODOS    D OW1 D OW0 Z
DODO'S    D OW1 D OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dodo    (n) (d ou1 d ou)
dodos    (n) (d ou1 d ou z)
dodoes    (n) (d ou1 d ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dronte {f} [ornith.]dodo [Add to Longdo]
Goldener Riffbarsch {m} (Amblyglyphidodon aureus) [zool.]yellow damsel [Add to Longdo]
Neondemoiselle {f} (Neoglyphidodon oxyodon) [zool.]blue velvet damsel [Add to Longdo]
Schwarzer Riffbarsch {m}; Gelbrücken-Riffbarsch {m} (Neoglyphidodon melas) [zool.]bluefin damsel [Add to Longdo]
Dodoma (Hauptstadt von Tansania)Dodoma (capital of Tanzania) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クロスズメダイ[, kurosuzumedai] (n) bowtie damselfish (Neoglyphidodon melas, species of Indo-West Pacific damselfish) [Add to Longdo]
コモドドラゴン[, komododoragon] (n) Komodo dragon (Varanus komodoensis) [Add to Longdo]
サイドドラム[, saidodoramu] (n) side drum [Add to Longdo]
ジャーマンシェパードドッグ[, ja-manshiepa-dodoggu] (n) (See シェパード) German shepherd dog [Add to Longdo]
ドードー;ドド[, do-do-; dodo] (n) dodo (Raphus cucullatus) [Add to Longdo]
ドドンパ[, dodonpa] (n) Dodompa (a rumba-like Japanese musical genre popular in the 1960s) [Add to Longdo]
ドラッグ&ドロップ[ドラッグアンドドロップ, doragguandodoroppu] (n) {comp} drag and drop [Add to Longdo]
ドラッグアンドドロップ[, doragguandodoroppu] (n) drag and drop [Add to Longdo]
ハードドライブ[, ha-dodoraibu] (n) {comp} hard drive [Add to Longdo]
ハードドリンク[, ha-dodorinku] (n) hard drink [Add to Longdo]
ハンドドリル[, handodoriru] (n) hand drill [Add to Longdo]
ヒレナガスズメダイ属[ヒレナガスズメダイぞく, hirenagasuzumedai zoku] (n) Neoglyphidodon (genus of damselfish in the family Pomacentridae) [Add to Longdo]
ルリメイシガキスズメダイ[, rurimeishigakisuzumedai] (n) blue-eye damselfish (Plectroglyphidodon johnstonianus) [Add to Longdo]
レッドラインド・ピグミーゴビー;レッドラインドピグミーゴビー;ストライプヘッドドワーフゴビー;ストリアータゴビー[, reddoraindo . pigumi-gobi-; reddoraindopigumi-gobi-; sutoraipuheddodowa-fugobi-; su] (n) stripehead goby (Trimma striatum, was Trimma striata); stripehead dwarf goby (an Indo-West Pacific fish species) [Add to Longdo]
高度道路交通システム[こうどどうろこうつうシステム, koudodourokoutsuu shisutemu] (n) intelligent transportation system; ITS [Add to Longdo]
歯内療法[しないりょうほう, shinairyouhou] (n) (See 歯内療法学) endodontia; endodontic procedure; endodontic treatment [Add to Longdo]
歯内療法学[しないりょうほうがく, shinairyouhougaku] (n) (See 歯内療法) endodontology; endodontia; endodontics [Add to Longdo]
歯内療法専門医[しないりょうほうせんもんい, shinairyouhousenmon'i] (n) endodontist; root-canal specialist [Add to Longdo]
都々逸;都都逸;都々一[どどいつ, dodoitsu] (n) (obsc) (obs) (arch) unrhymed non-metrical Japanese popular love song or limerick in the 7-7-7-5 syllable pattern [Add to Longdo]
土止め;土留め[どどめ, dodome] (n) retaining wall; sheathing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
渡渡鸟[dù dù niǎo, ㄉㄨˋ ㄉㄨˋ ㄋㄧㄠˇ, / ] the dodo (extinct bird) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ドラッグ&ドロップ[ドラッグアンドドロップ, doragguandodoroppu] drag and drop [Add to Longdo]
ハードドライブ[はーどどらいぶ, ha-dodoraibu] hard drive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dodo \Do"do\, n.; pl. {Dodoes}. [Said to be fr. Pg. doudo silly,
   foolish (cf. {Booby}); this is fr. Prov. E. dold, the same
   word as E. dolt.] (Zool.)
   A large, extinct bird ({Didus ineptus}), formerly inhabiting
   the Island of Mauritius. It had short, half-fledged wings,
   like those of the ostrich, and a short neck and legs; --
   called also {dronte}. It was related to the pigeons.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top