ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dishy

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dishy-, *dishy*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dishy มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dishy*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dishy and nutritious.น่าอร่อยและมีประโยชน์ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปงาม[ADJ] handsome, See also: gorgeous, good-looking, dishy, elegant, beautiful, charming, attractive, comely, Example: โอรสรูปงามองค์นี้ทรงเป็นที่รักของประชาชน
รูปหล่อ[V] be handsome, See also: be gorgeous, be good-looking, be dishy, be elegant, be charming, be attractive, Ant. ขี้เหร่, Example: น้องแดนเขารูปหล่อ
รูปหล่อ[ADJ] handsome, See also: gorgeous, good-looking, dishy, elegant, charming, attractive, comely, Syn. หล่อ, Ant. ขี้เหร่, Example: คนรูปหล่ออย่างเขาหาแฟนไม่ยากหรอก

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dishy    (j) dˈɪʃiː (d i1 sh ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  dishy \dishy\ adj.
     good-looking; -- used of persons. [British informal]
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  dishy
      adj 1: (informal British) sexually attractive; "a dishy blonde"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top