ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dishabille

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dishabille-, *dishabille*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dishabille(ดิสชะบีล') n. การแต่งตัวรุ่มร่าม,ความไม่เป็นระเบียบ, ภาวะจิตฟุ้งซ่าน., Syn. deshabille n.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Barreled straight at me in her dishabille.หันกระบอกปืนมาที่ฉัน ขณะอยู่ในภาวะเลื่อนลอย Episode #1.3 (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dishabille    (n) dˌɪsæbˈiːl (d i2 s a b ii1 l)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dishabille \Dis`ha*bille"\, n. [See {Deshabille}.]
   An undress; a loose, negligent dress; deshabille.
   [1913 Webster]
 
      They breakfast in dishabille.      --Smollett.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dishabille
   n 1: the state of being carelessly or partially dressed [syn:
      {dishabille}, {deshabille}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top