หรือคุณหมายถึง discotheqü?
Search result for

discotheque

(11 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discotheque-, *discotheque*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discotheque(ดิสโคเทค') n. ไนท์คลับที่เปิดแผ่นเสียงให้แขกเต้นรำ, Syn. discotheque

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I know what you're trying to do, turn this newspaper into a discotheque.ฉันรู้นายคิด จะเปลี่ยนหนังสือพิมพ์เราเพื่อเอาใจเธอ The Green Hornet (2011)
It's a discotheque.มันเป็นดิสโก้เทค The Story of the 50 (2012)
Well, I have been known to frequent discotheques in my heyday.ดีฉันได้รับทราบกันบ่อย ดิสโก้ในความมั่งคั่งของฉัน. Paranoia (2013)
Now explain why are you dressed for discotheque and 47 minutes late for training?แล้วทำไมแต่งหล่อยังกับจะไปดิ้นในเธค แถมมาซ้อมช้าตั้ง 47 นาที Goal! The Dream Begins (2005)

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCOTHEQUE    D IH1 S K OW0 T EH2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discotheque    (n) (d i1 s k @ t e k)
discotheques    (n) (d i1 s k @ t e k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディスコテーク[, deisukote-ku] (n) discotheque (fre [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迪斯科吧[dí sī kē bā, ㄉㄧˊ ㄙ ㄎㄜ ㄅㄚ, ] discotheque [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  discotheque
      n 1: a public dance hall for dancing to recorded popular music
           [syn: {disco}, {discotheque}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top