ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

discomposing

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discomposing-, *discomposing*, discompos
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา discomposing มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *discomposing*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discompose[VT] ทำให้กระวนกระวาย, See also: ร้อนใจ, Syn. disturb, ruffle, agitate
discomposed[ADJ] ซึ่งกระวนกระวายใจ, See also: ซึ่งร้อนใจ
discomposure[N] ความวุ่นวาย, See also: ภาวะที่ถูกก่อกวน, ความไม่สงบ, Syn. disorder, pertubation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discompose(ดิสคัมโพซ') vt. ทำให้กลัดกลุ้ม,ทำให้ไม่เป็นสุข,ก่อกวน., See also: discomposedly adv., Syn. disarrange
discomposure(ดิสคัมโพ'เชอะ) n. ความไม่เป็นสุข,ภาวะที่ถูกก่อกวน,ความร้อนใจ,ความวุ่นวายใจ, Syn. perturbation

English-Thai: Nontri Dictionary
discompose(vt) ทำให้สับสน,ก่อกวน,ทำให้ไม่เป็นสุข,ทำให้กลุ้ม

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discompose    (v) dˌɪskəmpˈouz (d i2 s k @ m p ou1 z)
discomposed    (v) dˌɪskəmpˈouzd (d i2 s k @ m p ou1 z d)
discomposes    (v) dˌɪskəmpˈouzɪz (d i2 s k @ m p ou1 z i z)
discomposing    (v) dˌɪskəmpˈouzɪŋ (d i2 s k @ m p ou1 z i ng)
discomposure    (n) dˌɪskəmpˈouʒər (d i2 s k @ m p ou1 zh @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufregung {f}discomposure [Add to Longdo]
aufregen | aufregendto discompose | discomposing [Add to Longdo]
regt aufdiscomposes [Add to Longdo]
regte aufdiscomposed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
乱れる(P);紊れる[みだれる, midareru] (v1,vi) (1) to be disordered; to be disarranged; to be disarrayed; to be disheveled; to be dishevelled; (2) to be discomposed; to be upset; to get confused; to be disturbed; (3) to lapse into chaos (due to war, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discompose \Dis`com*pose"\, v. t. [imp. & p. p. {Discomposed};
   p. pr. & vb. n. {Discomposing}.] [Pref. dis- + compose: cf.
   OF. decomposer, F. d['e]composer.]
   1. To disarrange; to interfere with; to disturb; to disorder;
    to unsettle; to break up.
    [1913 Webster]
 
       Or discomposed the headdress of a prude. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To throw into disorder; to ruffle; to destroy the
    composure or equanimity; to agitate.
    [1913 Webster]
 
       Opposition . . . discomposeth the mind's serenity.
                          --Glanvill.
    [1913 Webster]
 
   3. To put out of place or service; to discharge; to displace.
    [Obs.] --Bacon.
 
   Syn: To disorder; derange; unsettle; disturb; disconcert;
     agitate; ruffle; fret; vex.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top