Search result for

diaper

(39 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diaper-, *diaper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diaper[N] ผ้าอ้อม, See also: ผ้าอ้อมเด็ก, Syn. nappy, loincloth
diaper[VT] ผูกผ้าอ้อมเด็ก, See also: ใส่ผ้าอ้อมบนตัวเด็ก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diaper(ได'เพอะ,ได'อะเพอะ) n. ผ้าอ้อม

English-Thai: Nontri Dictionary
diaper(n) ผ้าอ้อม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diaper dermatitisผื่นผ้าอ้อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diaper rashผื่นแพ้ผ้าอ้อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diapersผ้าอ้อม [TU Subject Heading]
Diapers, Sterilizedผ้าอ้อมสำเร็จรูปผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When a baby cries, the first thing you do is check his diaper.นี่ ถ้าเด็กร้องไห้ อย่างแรกนายต้องดูผ้าอ้อมก่อน Baby and I (2008)
She got to stop doing that, or it's diapers for her.เธอต้องเลิกทำแบบนั้นอีก ไม่งั้นต้องจับเธอใส่ผ้าอ้อม The Curious Case of Benjamin Button (2008)
18 ratty dollars and a filthy diaper!18 เหรียญ์สกปรกกับผ้าอ้อมโสโครกผืนเดียว The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Sugar, we all end up in diapers.ที่รัก สรุปก็เป็นเรื่องผ้าอ้อม The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Here you go. Diaper's clean, but that won't hold.ผ้าอ้อมสะอาดอยู่ แต่มันจะไม่นานนักหรอก Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
You've got a premium diaper teleconferenceยังมีประชุมทางไกลเรื่องผ้าอ้อมเด็กอีก Duplicity (2009)
He has been such a trooper. He even changed his first diaper.เขาขี้เห่อมาก เขาเป็นคนเปลี่ยนผ้าอ้อมคนแรก Phoenix (2009)
Oh, honey, we're out of diapers.ที่รัก ผ้าอ้อมเด็กเราหมดแล้ว คุณออกไปซื้อให้หน่อยได้ไหม Phoenix (2009)
Well, do they have to be diapers for newborns?แล้วถ้าเกิดเราหาซื้อได้แต่ไซส์ใหญ่ และชนิดที่... Phoenix (2009)
But he helps out, though. He's even changing some diapers now, so....มากกว่าที่ผมทำได้เมื่อตอนที่อายุเท่าเขา Phoenix (2009)
God, hasn't she ever heard of a diaper?หล่อนไม่เคยรู้จักผ้าอ้อมหรือไง? Pilot (2009)
I miss diapers.คิดถึงผ้าอ้อมจังเลย If It's Only in Your Head (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
diaperPeter may need a new diaper.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผ้าอ้อม[n.] (phā-øm) EN: diaper ; sheets for baby   FR: couche [f] ; lange [m] ; pointe [f] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
DIAPER    D AY1 P ER0
DIAPERS    D AY1 AH0 P ER0 Z
DIAPERS    D AY1 P ER0 Z
DIAPERING    D AY1 P ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diaper    (n) (d ai1 @ p @ r)
diapers    (n) (d ai1 @ p @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Windel {f} | Windeln {pl}diaper [Am.]; nappy [Br.] | diapers; nappies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
御襁褓(P);お襁褓[おむつ(P);オムツ(P), omutsu (P); omutsu (P)] (n) (uk) diaper; nappy; (P) [Add to Longdo]
御襁褓気触れ;お襁褓気触れ;オムツ気触れ[おむつかぶれ(御襁褓気触れ;お襁褓気触れ);オムツかぶれ(オムツ気触れ), omutsukabure ( o oshime hou ki fure ; o oshime hou ki fure ); omutsu kabure ( omuts] (n) (uk) diaper rash; nappy rash [Add to Longdo]
報道人[ほうどうじん, houdoujin] (n) reporter; mediaperson [Add to Longdo]
襁褓;御湿[おしめ;むつき(襁褓), oshime ; mutsuki ( oshime hou )] (n) (1) (See 御襁褓・おむつ) diaper; nappy; (2) (arch) swaddling clothes; (3) (arch) loincloth [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尿布[niào bù, ㄋㄧㄠˋ ㄅㄨˋ, 尿] diaper [Add to Longdo]
[jiè, ㄐㄧㄝˋ, ] diaper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diaper \Di"a*per\, v. i.
   To draw flowers or figures, as upon cloth. "If you diaper on
   folds." --Peacham.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diaper \Di"a*per\ (d[imac]"[.a]*p[~e]r), n. [OF. diaspre,
   diapre, diaspe, sort of figured cloth, It. diaspro jasper,
   diaspo figured cloth, from L. jaspis a green-colored precious
   stone. See {Jasper}.]
   1. Any textile fabric (esp. linen or cotton toweling) woven
    in diaper pattern. See 2.
    [1913 Webster]
 
   2. (Fine Arts) Surface decoration of any sort which consists
    of the constant repetition of one or more simple figures
    or units of design evenly spaced.
    [1913 Webster]
 
   3. A towel or napkin for wiping the hands, etc.
    [1913 Webster]
 
       Let one attend him with a silver basin, . . .
       Another bear the ewer, the third a diaper. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. An infant's breechcloth.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diaper \Di"a*per\, v. t.
   1. To ornament with figures, etc., arranged in the pattern
    called diaper, as cloth in weaving. "Diapered light." --H.
    Van Laun.
    [1913 Webster]
 
       Engarlanded and diapered
       With in wrought flowers.       --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To put a diaper on (a child).
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 diaper
   n 1: garment consisting of a folded cloth drawn up between the
      legs and fastened at the waist; worn by infants to catch
      excrement [syn: {diaper}, {nappy}, {napkin}]
   2: a fabric (usually cotton or linen) with a distinctive woven
     pattern of small repeated figures

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top