ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

detractor

D IY0 T R AE1 K T ER0   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -detractor-, *detractor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
detractor[N] ผู้กล่าวร้าย

CMU English Pronouncing Dictionary
DETRACTOR D IY0 T R AE1 K T ER0
DETRACTORS D IH0 T R AE1 K T ER0 Z
DETRACTORS D IY0 T R AE1 K T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
detractor (n) dˈɪtrˈæktər (d i1 t r a1 k t @ r)
detractors (n) dˈɪtrˈæktəz (d i1 t r a1 k t @ z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Detractor \De*tract"or\, n. [L.: cf. F. d['e]tracteur.]
   One who detracts; a derogator; a defamer.
   [1913 Webster]
 
      His detractors were noisy and scurrilous. --Macaulay.
 
   Syn: Slanderer; calumniator; defamer; vilifier.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 detractor
   n 1: one who disparages or belittles the worth of something
      [syn: {detractor}, {disparager}, {depreciator}, {knocker}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top