ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

depreciatory

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -depreciatory-, *depreciatory*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
depreciatory[ADJ] ซึ่งลดค่าลง, See also: ซึ่งเสื่อมความสำคัญ, ซึ่งเสื่อมราคา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
depreciatory(ดิพรี'ชีอะโทรี) adj. ซึ่งลดต่ำลง (ค่า) ,เป็นการดูหมิ่น

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
depreciatory (j) dˈɪprˈiːʃətəriː (d i1 p r ii1 sh @ t @ r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
賤称[せんしょう, senshou] (n) (obsc) depreciatory name [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Depreciatory \De*pre"ci*a*to*ry\
   (d[-e]*pr[=e]"sh[i^]*[.a]*t[-o]*r[y^] or
   d[-e]*pr[=e]"sh[.a]*t[-o]*r[y^]), a.
   Tending to depreciate; undervaluing; depreciative.
 
   Syn: belittling, depreciative, deprecatory, depreciatory,
     derogatory, detractive, detracting, slighting,
     pejorative, denigratory.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 depreciatory
   adj 1: tending to decrease or cause a decrease in value; "a
       depreciating currency"; "depreciatory effects on prices"
       [syn: {depreciating}, {depreciative}, {depreciatory}]
   2: tending to diminish or disparage; "belittling comments";
     "managed a deprecating smile at the compliment"; "deprecatory
     remarks about the book"; "a slighting remark" [syn:
     {belittling}, {deprecating}, {deprecative}, {deprecatory},
     {depreciative}, {depreciatory}, {slighting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top