ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deification

D IY2 AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deification-, *deification*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deification[N] การทำให้เป็นพระเจ้า, See also: การเคารพบูชาเหมือนเป็นพระเจ้า, Syn. exaltation, honor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deification(ดีอิฟิเค'เชิน) n. การทำให้เป็นพระเจ้าหรือเทวดา,

CMU English Pronouncing Dictionary
DEIFICATION D IY2 AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deification (n) dˌiːɪfɪkˈɛɪʃən (d ii2 i f i k ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vergötterung {f} | Vergötterungen {pl}deification | deifications [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
神格化[しんかくか, shinkakuka] (n,vs) deification [Add to Longdo]
神聖視[しんせいし, shinseishi] (n,vs) regarding something as sacred; apotheosis; deification [Add to Longdo]
妙見菩薩[みょうけんぼさつ, myoukenbosatsu] (n) {Buddh} Myoken (bodhisattva; deification of the North Star or the Big Dipper) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deification \De`i*fi*ca"tion\, n. [LL. deificare to deify: cf.
   F. d['e]ification. See {Deify}.]
   The act of deifying; exaltation to divine honors; apotheosis;
   excessive praise.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deification
   n 1: the condition of being treated like a god
   2: an embodiment of the qualities of a god; "the capitalists'
     deification of capital"
   3: the elevation of a person (as to the status of a god) [syn:
     {deification}, {exaltation}, {apotheosis}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top