Search result for

deeper

(23 entries)
(0.0272 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deeper-, *deeper*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- But maybe if we go deeper...- แต่บางทีถ้าเราไปลึก ... 12 Angry Men (1957)
You're getting deeper and deeper into trouble with this court, Mr. Landers.คุณกำลังก้าวลึกเข้าสู่ปัญหาในศาลนี้ Oh, God! (1977)
Be careful, it's deeper in the middle.ระวังตัวด้วย! มันอยู่ลึกลงไปในใจกลาง Akira (1988)
The bigger the man, the deeper his imprint.ชายหนุ่มยิ่งโต, ก็ยิ่งประทับใจอย่างสุดซึ้ง. Cinema Paradiso (1988)
The only change that's going to come from that is more heartache and anger and bigger and deeper canyons between the white folks and the black folks.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก การกระทำแบบนั้น คือความเศร้าใจและความโกรธ เหมือนหุบเขาที่ใหญ่ขึ้น และลึกขึ้น ระหว่างคนขาวและคนดำ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Put it back here a little deeper.เข้าไปลึกๆ อีกหน่อย The Bodyguard (1992)
Can't you see that all those words will be branded in my memory and eating deeper eternally while you are at peace?ไม่เข้าใจหรือไร ว่าคำพูดเหล่านั้น จะสลักอยู่ในความทรงจำฉัน และกัดกันตัวฉันลึกลงไป Wuthering Heights (1992)
(echoing) You're going deeper into your cave.และอีกครั้งที่กลุ่ม"ทำวันนี้ให้ดีที่สุด" Fight Club (1999)
Settle in deeper, then drop the ball soft as butter.พัทให้ถูกไลน์ กลิ้งลงหลุมนิ่มๆ The Legend of Bagger Vance (2000)
His treachery runs deeper than you know.เเผนของเขาร้ายลึกกว่าที่คิด The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I know you're feeling the invisible Ether deeper than anybody.ฉันรู้ว่าคุณรู้สึกยังไง Ether ที่ไร้ตัวตน ลึกกว่าใครๆ All About Lily Chou-Chou (2001)
Being with you, she seems to sink deeper and deeper.การได้อยู่กับนาย เธอดูเหมือนว่าจะจมลงไปและดิ่งลึกลงไปอีก Platonic Sex (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deeperAs cultural exchange continued between the two countries their mutual understanding became even deeper.
deeperAs we dive deeper, the water becomes colder.
deeperIt runs deeper than that.
deeperThe soul of man is larger than the sky, Deeper than ocean.

CMU English Pronouncing Dictionary
DEEPER    D IY1 P ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deeper    (j) (d ii1 p @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hintersinn {m}deeper meaning [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
感慨一入[かんがいひとしお, kangaihitoshio] (n,adj-na,adv) one's heart is filled with even deeper emotion; feeling the emotion all the more deeply [Add to Longdo]
借金が嵩む;借金がかさむ[しゃっきんがかさむ, shakkingakasamu] (exp,v5m) to get deeper in debt; to pile up debts [Add to Longdo]
被せ[きせ, kise] (n) not folding on a stitch but placing the fold (2mm) deeper past the stitch, folding the excess back to cover the stitch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deep \Deep\ (d[=e]p), a. [Compar. {Deeper} (d[=e]p"[~e]r);
   superl. {Deepest} (d[=e]p"[e^]st).] [OE. dep, deop, AS.
   de['o]p; akin to D. diep, G. tief, Icel. dj[=u]pr, Sw. diup,
   Dan. dyb, Goth. diups; fr. the root of E. dip, dive. See
   {Dip}, {Dive}.]
   1. Extending far below the surface; of great perpendicular
    dimension (measured from the surface downward, and
    distinguished from high, which is measured upward); far to
    the bottom; having a certain depth; as, a deep sea.
    [1913 Webster]
 
       The water where the brook is deep.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Extending far back from the front or outer part; of great
    horizontal dimension (measured backward from the front or
    nearer part, mouth, etc.); as, a deep cave or recess or
    wound; a gallery ten seats deep; a company of soldiers six
    files deep.
    [1913 Webster]
 
       Shadowing squadrons deep.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Safely in harbor
       Is the king's ship in the deep nook. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Low in situation; lying far below the general surface; as,
    a deep valley.
    [1913 Webster]
 
   4. Hard to penetrate or comprehend; profound; -- opposed to
    {shallow} or {superficial}; intricate; mysterious; not
    obvious; obscure; as, a deep subject or plot.
    [1913 Webster]
 
       Speculations high or deep.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
       A question deep almost as the mystery of life. --De
                          Quincey.
    [1913 Webster]
 
       O Lord, . . . thy thoughts are very deep. --Ps.
                          xcii. 5.
    [1913 Webster]
 
   5. Of penetrating or far-reaching intellect; not superficial;
    thoroughly skilled; sagacious; cunning.
    [1913 Webster]
 
       Deep clerks she dumbs.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Profound; thorough; complete; unmixed; intense; heavy;
    heartfelt; as, deep distress; deep melancholy; deep
    horror. "Deep despair." --Milton. "Deep silence."
    --Milton. "Deep sleep." --Gen. ii. 21. "Deeper darkness."
    --Hoole. "Their deep poverty." --2 Cor. viii. 2.
    [1913 Webster]
 
       An attitude of deep respect.     --Motley.
    [1913 Webster]
 
   7. Strongly colored; dark; intense; not light or thin; as,
    deep blue or crimson.
    [1913 Webster]
 
   8. Of low tone; full-toned; not high or sharp; grave; heavy.
    "The deep thunder." --Byron.
    [1913 Webster]
 
       The bass of heaven's deep organ.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   9. Muddy; boggy; sandy; -- said of roads. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The ways in that vale were very deep. --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   {A deep line of operations} (Military), a long line.
 
   {Deep mourning} (Costume), mourning complete and strongly
    marked, the garments being not only all black, but also
    composed of lusterless materials and of such fashion as is
    identified with mourning garments.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top