ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

decorator

D EH1 K ER0 EY2 T ER0   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decorator-, *decorator*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decorator[N] ช่างตกแต่ง, See also: นักออกแบบตกแต่งภายใน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decorator(เดค'คะเรเทอะ) n. นักตกแต่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
decorator(n) มัณฑนากร,นักตกแต่งภายใน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hate when you have the decorator do it for you.I hate when you have the decorator do it for you. Did You Hear About the Morgans? (2009)
You should've seen her yelling at the decorator while Anastasia was fast asleep in the ergo.เธอน่าจะได้เห็นตอนโดโรต้าตะคอกพวกนักตกแต่ง ขณะที่อนาสตาเชีย หลับอยู่ในเปล The Undergraduates (2010)
We've got decorators who are researching different ways of making craters, and how to make them, dress them, and make them look real.เราได้ตกแต่ง จากการค้นคว้าจากหลายๆที่ วิธีการทำหลุมแบบต่างๆ และวิธีที่ทำให้สิ่งของเหล่านั้น The Pacific (2010)
You give us a boat ride, you take the money and you get an interior decorator coz it's too depressing in here, alright.นายพาเราไป นายเอาเงินนี่ไป แล้วหาซื้ออะไรมาตกแต่งนี่นี้ด้วยนะ เพราะที่นี่มันน่าหดหู่มาก ตกลงนะ? Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
Deshaun's the interior decorator I told you about.เดชอง เป็นนักออกแบบภายในที่เคยเล่าให้ฟังไง American Reunion (2012)
Sounds like something that a decorator would make you buy. (Chuckles) Wow.ดูเหมือนว่า นักตกแต่งจะทำให้คุณซื้อ ว้าว จิ้งหรีด โอเค เอ่อ... Desperate Souls (2012)
Kind of like a interior decorator with cobwebs.คล้ายคล้ายนักตกแต่งภายใน Identity Crisis (2012)
My decorator assured me that...มัณฑนากรที่ฉันมั่นใจว่าฉันว่า ... Scary Movie 5 (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
decoratorShe has aspirations to become an interior decorator.

CMU English Pronouncing Dictionary
DECORATOR D EH1 K ER0 EY2 T ER0
DECORATORS D EH1 K ER0 EY2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decorator (n) dˈɛkərɛɪtər (d e1 k @ r ei t @ r)
decorators (n) dˈɛkərɛɪtəz (d e1 k @ r ei t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dekorateur {m} | Dekorateure {pl}decorator | decorators [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
装飾家[そうしょくか, soushokuka] (n) decorator; ornamentalist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decorator \Dec"o*ra`tor\ (d[e^]k"[-o]*r[=a]"t[~e]r), n. [Cf. F.
   d['e]corateur.]
   One who decorates, adorns, or embellishes; specifically, an
   artisan whose business is the decoration of houses, esp.
   their interior decoration.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decorator
   n 1: a person who specializes in designing architectural
      interiors and their furnishings [syn: {interior designer},
      {designer}, {interior decorator}, {house decorator}, {room
      decorator}, {decorator}]
   2: someone who decorates [syn: {decorator}, {ornamentalist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top