ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

declasse

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -declasse-, *declasse*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา declasse มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *declasse*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
declasse(เดคละเซ') adj. ซึ่งถูกลดตำแหน่งหรือฐาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You agree that the latter is fixed "declasse interseptron targetsytem" old-fashioned.คุณเห็นด้วยไหมว่าส่วนหลังนี้ถูกซ่อม \ \"declasse interseptron targetsytem\" ในแบบเดิมนะ Astro Boy (2009)
Well, the hellcat I married rears her declasse head.แม่มดที่ฉันแต่งงานด้วย เบื้องหลังของเธอ จะถูกกดหัว Truth: Part 1 (2013)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 d'eclass'e \d['e]class['e]\ (d[asl]`kl[a^]`s[=a]",
   d[asl]`kl[aum]`s[=a]") adj. [F. Cf. F. d['e]classer.]
   1. Reduced or fallen in status, social position, class or
    rank; fallen from a high status or rank to a lower one.
    [PJC]
 
   2. Of inferior grade, rank, status, or prestige.
    [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top