ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

debouch

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -debouch-, *debouch*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
debouch(ดิบูช') {debouched,debouching,debouchs} vi. เดินเป็นขบวนออกจากบริเวณที่แคบ ป่าหรือเขาสู่ที่โล่ง,ไหลออก. vt. ทำให้เดินออกจาก,ทำให้ไหลออก,ปรากฎ, See also: debouchment n. ดูdebouch, Syn. emerge
debouche(เดบูเช') n. ปากทาง,ทางออกจากที่แคบ,ป่าหรือภูเขาสู่ที่โล่ง,การจำหน่ายสินค้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าเปิดขวด[n. exp.] (khā poēt khūat) EN: corkage fee ; corkage charge   FR: droit de bouchon [m] ; frais de débouchonnage [mpl] ; droit de débouchonnage [m]
เปิดจุก[v. exp.] (poēt juk) FR: déboucher une bouteille

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
debouch (v) dˈɪbˈautʃ (d i1 b au1 ch)
debouched (v) dˈɪbˈautʃt (d i1 b au1 ch t)
debouches (v) dˈɪbˈautʃɪz (d i1 b au1 ch i z)
debouching (v) dˈɪbˈautʃɪŋ (d i1 b au1 ch i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Debouch \De*bouch"\, v. i. [imp. & p. p. {Debouched}; p. pr. &
   vb. n. {Debouching}.] [F. d['e]boucher; pref. d['e]- (L. dis-
   or de) + boucher to stop up, fr. bouche mouth, fr. L. bucca
   the cheek. Cf. {Disembogue}.]
   To march out from a wood, defile, or other confined spot,
   into open ground; to issue.
   [1913 Webster]
 
      Battalions debouching on the plain.   --Prescott.
   [1913 Webster]
 
   2. (Geog.) To issue; -- said of a stream passing from a gorge
    out into an open valley or a plain.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 debouch
   v 1: march out (as from a defile) into open ground; "The
      regiments debouched from the valley" [syn: {debouch},
      {march out}]
   2: pass out or emerge; especially of rivers; "The tributary
     debouched into the big river"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top