ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deathbed

D EH1 TH B EH2 D   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deathbed-, *deathbed*, deathb, deathbe
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deathbed[N] เตียงนอนที่คนตายนอน, See also: เตียงนอนขณะที่ตาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you care about your friend, go figure out how Alaric came into the icu on his deathbed and walked out an hour later without a scratch.ถ้าคุณยังแคร์ /N เพื่อนของคุณ คิดดูสิเป็ยยังไงตอนอลาลิคมา อยู่ใน ICU บนเตียงขณะที่จวนจะตาย และลุกเิดินได้ในชั่วโมง ต่อมาก็ไร้รอยขีดข่วน The Ties That Bind (2012)
Unless you wanna relive that whole deathbed kissy thing.นอกจากเธออยากจะมีประสบการณ์ จูบลาฉันก่อนตายอีกครั้ง The Hybrid (2011)
Maybe a deathbed visitation.หรือเป็นการมาดูใจก่อนตาย You're the One That I Haunt (2011)
Pierce, it's starting to seem, from observing the others, that you're using the social leverage afforded you by your alleged deathbed to exact complicated acts of psychological vengeance on those closest to you.เพียร์ซ จากการที่ผมสังเกตคนอื่นๆ มันดูเหมือนว่าคุณกำลังใช้ อาการอ้างว่าจวนจะตายของคุณ เป็นคานงัดทางสังคม Intermediate Documentary Filmmaking (2011)
Sheldon, my mother is on her deathbed and my fiancée is grief-stricken over putting her there.เชลด้อน แม่ฉันนอนอยู่บนเตียงรอความตาย และคู่หมั้นฉันทุกข์หนักที่เป็นสาเหตุ The Engagement Reaction (2011)
I promises my mama Boo, on her deathbed that I'd get my son Steven outta public school and into a church school.ฉันสัญญากับแม่ทูนหัวของฉัน ขณะที่เธอจวนจะตาย ว่าผมจะให้ลูกชายออกจากโรงเรียนรัฐแล้วมาเข้าโรงเรียนโบสถ์ The Blind Side (2009)
About 25 years ago, there was a man named Walton Knight who on his deathbed told me, "one man can make a difference."เมื่อประมาณ 25 ปีที่แล้ว มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อ วิลตั้น ไนท์ คนที่ต้องจบชีวิตบนเตียงนอนของเขา เขาบอกกับพ่อว่า ผู้ชายหนึ่งคนก็สามารถทำสิ่งที่แตกต่างได้ Knight Rider (2008)
He was damn near on his deathbed the last time we saw him.เขานอนใกล้ตายอยู่บนเตียง ตอนที่เราพบเขาครั้งสุดท้าย Saw IV (2007)
We're Not Doing Deathbed Confessions Here.นี่ไม่ใช่ที่ที่จะมานั่งสารภาพผิดก่อนตายกันนะ Something's Coming (2007)
He was damn near on his deathbed the last time we saw him.คราวก่อนที่เราเจอ เขาเกือบจะม่องเท่งอยู่แล้ว Saw III (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deathbedOn his deathbed he asked me to continue writing to you.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็นใจ[v.] (henjai) EN: be present at a deathbed   FR: garder un mort ; veiller (un mort)

CMU English Pronouncing Dictionary
DEATHBED    D EH1 TH B EH2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deathbed    (n) dˈɛθbɛd (d e1 th b e d)
deathbeds    (n) dˈɛθbɛdz (d e1 th b e d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sterbebett {n} | Sterbebetten {pl} | auf dem Sterbeett liegendeathbed | deathbeds | to lie on one's deathbed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
死の床[しのとこ, shinotoko] (exp,n) deathbed [Add to Longdo]
末期[まつご, matsugo] (n) deathbed; hour of death [Add to Longdo]
末期養子[まつごようし, matsugoyoushi] (n) deathbed adoption of a successor (to prevent extinction of the family line); person adopted by someone on his deathbed [Add to Longdo]
臨終[りんじゅう, rinjuu] (n,vs) deathbed; dying hour; one's death; (P) [Add to Longdo]
臨終の床[りんじゅうのとこ, rinjuunotoko] (n) deathbed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deathbed \Death"bed\, n.
   The bed in which a person dies; hence, the closing hours of
   life of one who dies by sickness or the like; the last
   sickness.
   [1913 Webster]
 
      That often-quoted passage from Lord Hervey in which the
      Queen's deathbed is described.      --Thackeray.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deathbed
   n 1: the last few hours before death
   2: the bed on which a person dies

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top