หรือคุณหมายถึง dearneß?
Search result for

dearness

(7 entries)
(0.1983 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dearness-, *dearness*, dearnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dearness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dearness*)
English-Thai: Nontri Dictionary
dearness(n) ความเป็นที่รัก,ความน่ารัก,ราคาแพง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dearness    (n) (d i@1 n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kostspieligkeit {f}dearness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dearness \Dear"ness\, n.
   1. The quality or state of being dear; costliness; excess of
    price.
    [1913 Webster]
 
       The dearness of corn.         --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. Fondness; preciousness; love; tenderness.
    [1913 Webster]
 
       The dearness of friendship.      --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dearness
   n 1: the quality possessed by something with a great price or
      value [syn: {costliness}, {dearness}, {preciousness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top