หรือคุณหมายถึง deadlineß?
Search result for

deadliness

(45 entries)
(0.0217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deadliness-, *deadliness*, deadlines
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา deadliness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *deadliness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deadliness[N] ความตาย, See also: การไม่เคลื่อนๆไหว, Syn. fatalness

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So a deadline. "l love deadlines.งั้นเส้นตาย "ฉันชอบเส้นตาย" Julie & Julia (2009)
- At a certain point, you stop with the deadlines.- พอถึงจุดหนึ่ง คุณจะยกเลิกเส้นตายต่างๆไปเอง Up in the Air (2009)
You're sliding, man. Mistakes, missed deadlines.คุณก้าวพลาด ทำงานผิด ส่งงานไม่ตรงเวลา Roadkill (2009)
Deadlines have been moved up.บทสรุปมันร่นเข้ามาแล้ว Now What? (2010)
I missed deadlines, got lazy, slow, so slow.ฉันมีสมาธิจดจ่ออยู่ได้ไม่เกิน 10 นาที Limitless (2011)
It shrieked at me about deadlines.มันแผดเสียงใส่ฉันว่าถึงเส้นตายแล้ว Deadline (2011)
I am well aware of the deadlines, mother.หนูระวังเรื่องเดดไลน์เป็นอย่างดีค่ะแม่ Gone Maybe Gone (2012)
With the accident and everything that's going on with Hanna's mom... if I don't, then I'll start missing deadlines.เนื่องจากอุบัติเหตุ ทุกๆอย่างที่เกิดขึ้น และเรื่องของแม่แฮนน่า ... ถ้าฉันไม่ทำตอนนี้ เป้าหมายของฉันก็จะเริ่มหายไป The Guilty Girl's Handbook (2013)
It's unlike any other, but you still have tasks to perform deadlines to meet.มันไม่เหมือนงานอื่นๆ แต่นายก็ยังมีงาน ที่ต้องทำให้สำเร็จ ตามกำหนดการณ์ Predestination (2014)
Today, you do. Deadlines.เดทไลน์ ข่าวทุกเรื่อง ต้องอยู่บนโต๊ะผม The Sound and the Fury (2015)
Natasha Gudonov doesn't miss deadlines.Natasha Gudonov hält alle ihre Deadlines ein. Ghost Rider (1987)
We hardworking reporters, we have deadlines.Wir schwer arbeitenden Reporter haben DeadlinesVoice from the Past (1997)
I know deadlines are a horrible sort of nuisance but we would need to move on this immediately.Ich weiß, Deadlines sind eine Plage, aber du müsstest sofort anfangen. High Art (1998)
I care about deadlines!Mich interessieren DeadlinesWrestling with Demons (2001)
My job's okay but the deadlines are tiring .Meine Arbeit ist zwar nicht langweilig, aber ich muss einige enge Deadlines einhalten. In My Skin (2002)
-That my deadline is coming.- Arbeit, Deadlines... Reconstruction (2003)
-Your deadline?- DeadlinesReconstruction (2003)
Deadlines.Deadlines. Regeln. Mindhunters (2004)
At a certain point, you stop with the deadlines.Nun, ab einem gewissen Punkt vergisst man solche DeadlinesUp in the Air (2009)
Look V, I can't work with deadlines anymoreIch will keine Deadlines mehr. Dhobi Ghat (2010)
If anybody understands deadlines and urgent things, it's me.Wenn jemand Deadlines und dringende Angelegenheiten versteht, dann ich. Homecoming (2010)
Impossible deadlines, pitting labs against each other, Surveillance everywhere.Unmögliche Deadlines, Labore gegeneinander ausspielen, überall gibt es Überwachungen. All the Rage (2010)
I'm up against all these deadlines at the new mall, honey. I... I...Ich habe mit diesen Deadlines im neuen Einkaufszentrum zu schaffen, Liebling. Secret Santa (2010)
I missed deadlines, got lazy, slow, so slow.Ich hab Deadlines nicht eingehalten, wurde faul und langsam. Limitless (2011)
Could you tell us about the targets and deadlines.Könnten Sie uns etwas über Ihre Ziele und Deadlines erzählen. Suicide Room (2011)
- He's been true to his word so far.- Ja. Bisher war er sehr zuverlässig bei DeadlinesEpisode #1.9 (2011)
But I am a confident leader, And I respond very well to stress and deadlines.Aber ich bin eine souveräne Führungskraft und komme sehr gut mit Stress und Deadlines zurecht. The Brass Teapot (2012)
And I respond well-- very well-- to stress and deadlines.mit Stress und Deadlines zurecht. The Brass Teapot (2012)
- 'cause I got a lot of deadlines.- ich habe viele DeadlinesIn a World... (2013)
Three years of monthly deadlines.Drei Jahre monatlicher DeadlinesThe Crash (2013)
All new stories are due on my desk at the end of the day.Zu den Deadlines. Alle neuen Storys liegen bis heute Abend auf meinem Tisch. The Sound and the Fury (2015)
I like deadlines.Ich mag DeadlinesThe Walls of Jericho (2016)
I got deadlines I'll never make.Unmögliche DeadlinesThe Secret (1976)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deadlinesI always keep my deadlines.

CMU English Pronouncing Dictionary
DEADLINES    D EH1 D L AY2 N Z
DEADLINESS    D EH1 D L IY0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deadlines    (n) (d e1 d l ai n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stichtag {m} | Stichtage {pl}deadline; effective day; target date | deadlines [Add to Longdo]
Termine einhaltento adhere to deadlines [Add to Longdo]
Tödlichkeit {f}deadliness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deadliness \Dead"li*ness\, n.
   The quality of being deadly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deadliness
   n 1: the quality of being deadly [syn: {deadliness},
      {lethality}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top