ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dactylology

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dactylology-, *dactylology*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dactylology มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dactylology*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dactylologyn. ภาษานิ้วมือใช้กันมากในหมู่คนใบ้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dactylology; dactylophasiaการใช้ภาษามือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dactylophasia; dactylologyการใช้ภาษามือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dactylology \Dac`tyl*ol"o*gy\, n. [Gr. da`ktylos finger +
   -logy.]
   The art of communicating ideas by certain movements and
   positions of the fingers; a form of sign language, especially
   the manual alphabets used by the deaf and dumb.
   [1913 Webster +PJC]
 
   Note: There are two different manual alphabets, the one-hand
      alphabet (which was perfected by Abb['e] de l'Ep['e]e,
      who died in 1789), and the two-hand alphabet. The
      latter was probably based on the manual alphabet
      published by George Dalgarus of Aberdeen, in 1680. See
      Illustration in Appendix.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top