Search result for

curling

(31 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -curling-, *curling*, curl
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
curling[N] เกมการกลิ้งหินบนน้ำแข็ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
curling stoneลูกกลิ้งหินหรือ เหล็กที่มีจับจ้างบน ใช้เล่นโยนไถลบนน้ำแข็งไปที่เป้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Curling's Ulcerแผลหลังถูกไฟไหม้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
These wreathes of smoke curling from the bowels of the Earth bear witness to the Earth's original atmosphere.กลุ่มควันที่ม้วนตัวขึ้นมาจากใต้ผิวโลก เป็นสักขีพยานของการก่อกำเนิดชั้นบรรยากาศ Home (2009)
Curling my legs together and doing this thing everyday.นั่งหลังขดหลังแข็งอย่างนี้ทุกวัน Episode #1.13 (2009)
Curling iron?ที่ม้วนผม? Remembrance of Things Past (2010)
Did you use a fire poker or a curling iron?คุณใช้แท่งเหล็ก/Nหรือที่ม้วนผมไฟฟ้า Remembrance of Things Past (2010)
I don't know about that, but my fingers and toes are curling.ไม่รู้เหมือนกัน แต่ นิ้วฉันมันม้วนแล้วนี่ Oh! My Lady (2010)
I love curling up with a rich cup of coffee.ฉันรักการตื่นขึ้นมาด้วยถ้วยกาแฟสุดหรู Crazy, Stupid, Love. (2011)
I burnt myself this morning with a curling iron.มันเป็นรอยจากเหล็กดัดผมเมื่อเช้าน่ะ Sexy (2011)
The key is to use the curling iron in the bathtub to keep you from getting burnt.- ชั้นชัวร์ว่าถูกจับได้แน่ๆ นั่นใครนะ? Sexy (2011)
A combination of medication and behavioral therapy will give you some relief from those feelings of... of panic that you might feel if, say, you think you forgot to unplug the curling iron or...แค่ใช้ยาบางตัว กับพฤติกรรมบำบัดนิดหน่อย ก็จะทำให้คุณคลายจาก จากความรู้สึก วิตกกังวลพวกนั้นไปได้ Born This Way (2011)
Oh, God, I think I forgot to unplug the curling iron.ถ้าคุณคิดว่าคุณ อาจจะลืมถอดปลี๊กที่ม้วนลอนผม ตายแล๊ว ฉันว่าฉันลืมถอดปลั๊ก ที่ม้วนลอนผมแน่เลย Born This Way (2011)
It was me you should have been curling up with at night!มันควรเป็นผม ที่คุณควรจะนอนข้างๆตอนกลางคืน Pilot (2011)
Ah, just you. Maybe a curling iron.อา แค่นาย อาจจะเครื่องม้วนผมไปฟ้าน่ะ The Departed (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
CURLING    K ER1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
curling    (v) (k @@1 l i ng)
curling-pins    (n) - (k @@1 l i ng - p i n z)
curling-irons    (n) - (k @@1 l i ng - ai @ n z)
curling-tongs    (n) - (k @@1 l i ng - t o ng z)
curling-stones    (n) - (k @@1 l i ng - s t ou n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Curling {n}; Eisschießen {n}; Eisstockschießen {n} [sport]curling [Add to Longdo]
Curling spielen [sport]to curl [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ころっと[, korotto] (adv) (1) (on-mim) sound of something small rolling once (often into a hole); (2) disappointing; (3) complete reversal of a situation; (4) curling up into the fetal position; going to sleep suddenly [Add to Longdo]
カーリング[, ka-ringu] (n) curling; (P) [Add to Longdo]
内巻き;内巻[うちまき, uchimaki] (n) curling inwards (esp. the tips of one's hair) [Add to Longdo]
[こて, kote] (n) (1) flat-iron; (2) soldering iron; (3) crimper; curling tongs; (4) (uk) trowel [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冰壶[bīng hú, ㄅㄧㄥ ㄏㄨˊ, / ] curling (sport); curling rock [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Curl \Curl\ (k[^u]rl), v. t. [imp. & p. p. {Curled} (k[^u]rld);
   p. pr. & vb. n. {Curling}.] [Akin to D. krullen, Dan.
   kr["o]lle, dial. Sw. krulla to curl, crisp; possibly akin to
   E. crook. Cf. {Curl}, n., {Cruller}.]
   1. To twist or form into ringlets; to crisp, as the hair.
    [1913 Webster]
 
       But curl their locks with bodkins and with braid.
                          --Cascoigne.
    [1913 Webster]
 
   2. To twist or make onto coils, as a serpent's body.
    [1913 Webster]
 
       Of his tortuous train,
       Curled many a wanton wreath in sight of Eve.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To deck with, or as with, curls; to ornament.
    [1913 Webster]
 
       Thicker than the snaky locks
       That curledMeg[ae]ra.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Curling with metaphors a plain intention. --Herbert.
    [1913 Webster]
 
   4. To raise in waves or undulations; to ripple.
    [1913 Webster]
 
       Seas would be pools without the brushing air
       To curl the waves.          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. (Hat Making) To shape (the brim) into a curve.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Curling \Curl"ing\, n.
   1. The act or state of that which curls; as, the curling of
    smoke when it rises; the curling of a ringlet; also, the
    act or process of one who curls something, as hair, or the
    brim of hats.
    [1913 Webster]
 
   2. A scottish game in which heavy weights of stone or iron
    are propelled by hand over the ice towards a mark.
    [1913 Webster]
 
       Curling . . . is an amusement of the winter, and
       played on the ice, by sliding from one mark to
       another great stones of 40 to 70 pounds weight, of a
       hemispherical form, with an iron or wooden handle at
       top. The object of the player is to lay his stone as
       near to the mark as possible, to guard that of his
       partner, which has been well laid before, or to
       strike off that of his antagonist.  --Pennant
                          (Tour in
                          Scotland.
                          1772).
    [1913 Webster]
 
   {Curling irons}, {Curling tong}, an instrument for curling
    the hair; -- commonly heated when used. Called also
    {curler[4]}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 curling
   adj 1: of hair having curls [syn: {curled}, {curling}]
   n 1: a game played on ice in which heavy stones with handles are
      slid toward a target

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top