ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cupbearer

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cupbearer-, *cupbearer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cupbearer[N] คนเสิร์ฟไวน์ (คำเป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cupbearern. คนรินเหล้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My cupbearer can read better than you.เด็กรินไวน์ข้ายังอ่านหนังสือ ได้ดีกว่าเจ้า The Old Gods and the New (2012)
Uncle, you can be my cupbearer seeing as you're too cowardly to fight.ท่านน้า มาเป็นคนรินไวน์ให้ข้าหน่อย ในเมื่อท่านขลาดเกินกว่าจะรบ The Lion and the Rose (2014)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cupbearer \Cup"bear`er\ (-b[^a]r`[~e]r), n.
   1. One whose office it is to fill and hand the cups at an
    entertainment.
    [1913 Webster]
 
   2. (Antiq.) One of the attendants of a prince or noble,
    permanently charged with the performance of this office
    for his master. "I was the king's cupbearer." --Neh. i.
    11.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cupbearer
   n 1: the attendant (usually an officer of a nobleman's
      household) whose duty is to fill and serve cups of wine

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top