ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

culpably

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -culpably-, *culpably*, culpab
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา culpably มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *culpably*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
culpable[ADJ] น่าตำหนิ, See also: น่าประณาม, Syn. blameworthy, blamable
inculpable[ADJ] ซึ่งไม่มีความผิด (คำทางการ), See also: ไร้มลทิน, ไร้ความผิด, ไม่ผิด, Ant. calpable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
culpable(คัล'พะเบิล) adj. น่าตำหนิ,น่าประณาม., See also: culpability n. ดูculpable, Syn. blamable
inculpable(อินคัล' พะเบิล) adj.ไม่มีความผิด, ไร้มลทิน, ไม่มีที่ติ., See also: inculpability, inculpableness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
culpable(adj) น่าประณาม,น่าตำหนิ,น่าติเตียน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
culpabilityความเป็นผู้ผิด (ทางอาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nient culpableไม่ได้กระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You have nothing to blame yourself for. Others are culpable, not you.เธอไม่มีอะไรให้ต้องตำหนิตัวเอง คนที่กระทำผิดต่างหาก ไม่ใช่เธอ Episode #1.5 (1995)
But she's just as culpable as you are.แต่หล่อนก็ชั่วร้ายเหมือนพวกนาย Timebomb (2009)
You are culpable.คุณสมควรถูกตำหนิ Más (2010)
Not that my disinclination to discuss the topic should be interpreted as evidence of Howard Wolowitz's culpability in the destruction of government property worth millions of dollars.ผมรู้สึกไม่ดี หัวข้อนี้แล้ว นั่นหมายความว่า โวโลวิชซ์ทำลายทรัพย์สิน The Apology Insufficiency (2010)
Miami Metro's culpability in the recent Club Mayan shootout.ความรับผิดของกรมตำรวจไมอามี่ ในเหตุยิงกันที่คลับมายันดังกล่าว Take It! (2010)
A suicide note found next to the body admitting to his culpability in the infamous Basra heist eight years ago.จดหมายการฆ่าตัวตายที่ถูกพบบนศพ บอกถึงการยอมรับว่าเขาเป็นผู้ยักยอก ซึ้งมันทำให้เสียชื่อเสียงต่อกลุ่มการเงินของเขาเอง จากเหตุการณ์เมื่อ 8 ปีที่แล้ว Game Change (2011)
"If I'm at all culpable for what happened to us,ถ้าพ่อคือคนผิดจากเรื่องทั้งหมดนี่ Trust (2011)
"If I'm at all culpable for what happened to us, Amanda..."ถ้าพ่อต้องถูกตำหนิ ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้น อแมนด้า... Legacy (2012)
Because you feel guilty and you're too scared to do anything about it, because the note's a way to project blame, make yourself feel less culpable for what happened to David Clarke.เพราะคุณสำนึกผิด อยากทำอะไรสักอย่าง จดหมายเป็นวิธีรับผิดชอบต่อสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้น Legacy (2012)
Yet I cannot think it culpable if, though my understanding severely condemns his vices, my heart professes some...แต่ฉันไม่สามารถคิดว่ามันน่าตำหนิถ้า แต่ความเข้าใจของฉัน อย่างรุนแรงก​​่นความชั่วร้ายของเขา หัวใจของฉันสารภาพบางอย่าง ... The Invisible Woman (2013)
Even if Tabitha is culpable, she most likely has a partner.ถ้าทาบิธาผิดจริงๆ เขาก็ต้องมีคนช่วย Fae-de to Black (2013)
He'll be culpable of whatever catastrophe they're about to unleash.เขาจะถูกประณาม เกี่ยวกับหายนะที่เกิดขึ้น Union (2013)
Make sure that they were just as culpable for the crime.ให้มั่นใจว่าพวกเขาจะเป็นฝ่ายผิดในครั้งนี้ Broken (2013)
My killer's already dead, but his sister's just as culpable.คนที่ฆ่าฉันตายไปแล้ว แต่พี่สาวมันยังอยู่ The Walking Dead (2013)
I will be doing everything in my power to atone for my family's culpability in this tragedy.ผมจะทำทุกอย่าง ที่ผมทำได้ เพื่อชดใช้ความผิด ที่ครอบครัวของผมก่อขึ้น Identity (2013)
After all, this was your responsibility, assuming that you have nothing to share with us in terms of your culpability.อย่างไรก็ตาม นี่่คือความรับผิดชอบของคุณ คิดซะว่าคุณไม่ต้องรับผิดชอบอะไร ในส่วนของความผิดที่คุณก่อเอาไว้ Trompe L'Oeil (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ติติง[ADJ] blameful, See also: reprehensible, culpable, reproachable, Syn. ทักท้วง, Ant. สนับสนุน, เห็นด้วย, Example: สำนวนว่า ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด เป็นคำติติงคนที่รู้รอบและรู้หลายจนท่วมหัว แต่กลับรักษาตัวไม่ได้, Thai definition: เกี่ยวกับการทักท้วงหรือชี้เพื่อให้รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งพูดหรือทำผิด
ความผิด[N] guilt, See also: culpability, Ant. ความถูกต้อง, Example: ศาลตัดสินว่าจำเลยไม่มีความผิดแต่อย่างใด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความผิด[n.] (khwāmphit) EN: guilt ; culpability   FR: culpabilité [f] ; tort [m]
รู้สึกผิด[v. exp.] (rūseuk phit) EN: feel guilty ; realize   FR: avoir un sentiment de culpabilité

CMU English Pronouncing Dictionary
CULPABLE    K AH1 L P AH0 B AH0 L
CULPABILITY    K AH2 L P AH0 B IH1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
culpable    (j) kˈʌlpəbl (k uh1 l p @ b l)
culpably    (a) kˈʌlpəbliː (k uh1 l p @ b l ii)
culpability    (n) kˌʌlpəbˈɪlɪtiː (k uh2 l p @ b i1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sträflichkeit {f} | Sträflichkeiten {pl}culpability | culpableness [Add to Longdo]
schuldhaft {adj} | schuldhafter | am schuldhaftestenculpable | more culpable | most culpable [Add to Longdo]
schuldhaft {adv}culpably [Add to Longdo]
strafbarculpable [Add to Longdo]
strafbar {adv}culpably [Add to Longdo]
unschuldiginculpable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
有罪[ゆうざい, yuuzai] (n,adj-no) guilt; culpability; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Culpable \Cul"pa*ble\ (k?l"p?-b'l), a. [OE. culpable, coulpable,
   coupable, F. coupable, formerly also coupable, formerly also
   coulpable, culpable, fr. L. culpabilis, fr. culpare to blame,
   fr. culpa fault.]
   [1913 Webster]
   1. Deserving censure; worthy of blame; faulty; immoral;
    criminal. --State Trials (1413).
    [1913 Webster]
 
       If he acts according to the best reason he hath, he
       is not culpable, though he be mistaken in his
       measures.               --Sharp.
    [1913 Webster]
 
   2. Guilty; as, culpable of a crime. [Obs.] --Spenser. --
    {Cul"pa*ble*ness}, n. -- {Cul"pa*bly}, adv.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 culpably
   adv 1: in a manner or to a degree deserving blame or censure
       [syn: {reprehensibly}, {culpably}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top