ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crusty

K R AH1 S T IY0   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crusty-, *crusty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crusty[ADJ] ที่มีเปลือกนอกกรอบ
crusty[ADJ] ที่อารมณ์เสียง่าย, Syn. bad-tempered

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crusty(คริส'ที) adj. เกี่ยวกับเปลือกนอก,ซึ่งมีลักษณะของเปลือก,ดื้อ,หยาบ,ไม่สุภาพ., See also: crustiness n., Syn. peevish,surly,curt

English-Thai: Nontri Dictionary
crusty(adj) มีเปลือก,ปากร้ายใจดี,ดื้อ,หยาบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Before you could say, "Gypsy scum," we were knee-deep in dog muck, thieving kids and crusty jugglers.คุณควรจะขอบคุณเรามากกว่า เราเขาไปจัดการกับสุนัขข้างถนน เด็กเร่ร่อนและคนจรจัด Hot Fuzz (2007)
Crusty jugglers.คนจรจัด Hot Fuzz (2007)
Crusty jugglers.คนจรจัด Hot Fuzz (2007)
Crusty jugglers. Crusty jugglers.คนจรจัด คนจรจัด Hot Fuzz (2007)
Crusty jugglers.คนจรจัด Hot Fuzz (2007)
His feet and ankles are all scabbed and crusty and his toenails are growing back into his toesเท้าและข้อเท้าทั้งสอง ต่างมีสะเก็ดแผลและหยาบ เล็บหัวแม่เท้ายาวกลับเข้าไปในนิ้ว Art Imitates Life (2008)
I will haunt his crusty ass forever until the day he sticks a gun up his mouth and pulls the trigger just to get me out of his head.ผมจะตามหลอกหลอนเขาไปทุกหนทุกแห่ง ตลอดกาล จนกว่าจะถึงวัน One Minute (2010)
You'll get all rotting and crusty.นายจะเน่าเปื่อยและอารมณ์ร้าย Blood Brothers (2010)
Hot crusty will not possibly do after Cafe Louis-Philippe.ฮอทแอนด์ครัสตี้คงจะเป็นไปไม่ได้หลังจากหลุยส์ ฟิลลิปเป้ คาเฟ่ The Undergraduates (2010)
- Frankie, you're a little crusty there. Looks like you might have got pinkeye or something.แฟรงกี้ เปลือกตาดูแข็ง คุณอาจเป็นตาแดงนะนั่น Royal Wedding (2011)
I couldn't find my glasses and I shoved the spatula in the stuck drawer and the freezer was all crusty and I just frittered away the whole day.ฉันหาแว่นตาไม่เจอ ฉันเอาพายปาดงัดลิ้นชัก ช่องแช่แข็งเป็นเกร็ด ฉันซ่อมโน่นนี่ทั้งวัน ทั้งวัน Mother's Day II (2011)
Just washing my uniform, trying to make it a little more cute and a little less crusty.แค่ซักชุดทำงานน่ะ ฉันกำลังพยายามจะทำให้มันดูน่ารักขึ้น และอยากให้ดูเก่าน้อยลง Pilot (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
CRUSTY    K R AH1 S T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crusty    (j) krˈʌstiː (k r uh1 s t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
knusprig; rösch; kross; krustig {adj} (Brot) | knuspriger; röscher; krustiger | am knusprigsten; am röschesten; am krustigstencrusty | crustier | crustiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かぴかぴ;カピカピ[, kapikapi ; kapikapi] (adj-na,adv,adj-no) (on-mim) (col) crusty; flaky; dried out [Add to Longdo]
気難しい[きむずかしい(P);きむづかしい, kimuzukashii (P); kimudukashii] (adj-i) hard to please; moody; crusty; fastidious; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crusty \Crust"y\ (-[y^]), a.
   1. Having the nature of crust; pertaining to a hard covering;
    as, a crusty coat; a crusty surface or substance.
    [1913 Webster]
 
   2. [Possibly a corruption of cursty. Cf. {Curst},
    {Curstness}.] Having a hard exterior, or a short, rough
    manner, though kind at heart; snappish; peevish; surly.
    [1913 Webster]
 
       Thou crusty batch of nature, what's the news?
                          --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crusty
   adj 1: having a hardened crust as a covering [syn: {crusted},
       {encrusted}, {crusty}, {crustlike}]
   2: brusque and surly and forbidding; "crusty remarks"; "a crusty
     old man"; "his curmudgeonly temper"; "gruff manner"; "a gruff
     reply" [syn: {crusty}, {curmudgeonly}, {gruff}, {ill-
     humored}, {ill-humoured}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top