ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cromlech

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cromlech-, *cromlech*
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cromlech    (n) krˈɒmlɛk (k r o1 m l e k)
cromlechs    (n) krˈɒmlɛks (k r o1 m l e k s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cromlech \Crom"lech\ (kr[o^]m"l[e^]k), n. [W. cromlech; crom
   bending or bent, concave + llech a flat stone; akin to Ir.
   cromleac.] (Arch[ae]ol.)
   A monument of rough stones composed of one or more large ones
   supported in a horizontal position upon others. They are
   found chiefly in countries inhabited by the ancient Celts,
   and are of a period anterior to the introduction of
   Christianity into these countries.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cromlech
   n 1: a prehistoric megalithic tomb typically having two large
      upright stones and a capstone [syn: {dolmen}, {cromlech},
      {portal tomb}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

cromlech

 


  

 
cromlech
 • (n) /kr'ɒmlɛk/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top