ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crescendo

K R IH0 SH EH1 N D OW0   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crescendo-, *crescendo*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crescendo[N] ความดังที่ค่อยๆ เพิ่มระดับขึ้น
crescendo[ADJ] ซึ่งค่อยๆ เพิ่มความดังขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crescendo(คริเซน'โด) n.,adj.การเพิ่มขึ้นเป็นลำดับของแรง,ค่อย ๆ เพิ่มขึ้น
decrescendo(ดีคริเชน'โด) adj. ค่อย ๆ เบาลง,ค่อย ๆ อ่อนลง n. การค่อย ๆ ลดลงของเสียง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crescendo Patternแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ [การแพทย์]
Crescendo-Decrescendoรูปข้าวหลามตัด [การแพทย์]
Crescendo-Decrescendo Shapeรูปข้าวหลามตัด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here comes the crescendo!มันเร่งจังหวะขึ้นมาแล้ว! V for Vendetta (2005)
And when we get to the crescendo,และพอถึงจังหวะที่ต้องเร่ง Eagle Eye (2008)
One of the things that I really wanted to do straightaway was crescendo and speed.หนึ่งในสิ่งที่ผมต้องการทำจริงๆ ในทันที คือการค่อยๆ เพิ่มความดัง แล้วก็ความเร็ว It Might Get Loud (2008)
Soften after the crescendo.เบาลงอีก แล้วค่อยดังขึ้น Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Easy on the crescendo!ค่อยๆไล่เสียงให้ดัง Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Crescendo!ดังขึ้นๆ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Cellos, crescendo!เชลโล่ ดังขึ้นอีก Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
He must be stopped... Before his evil machinations... Come to a crescendo.ก่อนที่แผนการณ์ร้ายกาจจะประสบความสำเร็จ Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
It's the big crescendo.เหตุการณ์ใหญ่หลวงนะเนี่ย Hello, Cruel World (2011)
♪ Of a crescendoที่ดังขึ้นเรื่อยๆ Michael (2012)
♪ A crescendo, Annieเสียงของแอนนี่ดังขึ้นเรื่อยๆ Michael (2012)
♪ That he struck you, a crescendo, Annie ♪ที่เขาขังเธอไว้ / เสียงของแอนนี่ดังขึ้นเรื่อยๆ Michael (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
CRESCENDO    K R IH0 SH EH1 N D OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crescendo    (n) krˈɪʃˈɛndou (k r i1 sh e1 n d ou)
crescendos    (n) krˈɪʃˈɛndouz (k r i1 sh e1 n d ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Crescendo {n} [mus.]swell [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クレッシェンド;クレシェンド[, kuresshiendo ; kureshiendo] (n) crescendo (ita [Add to Longdo]
デクレッシェンド[, dekuresshiendo] (n) decrescendo (ita [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crescendo \Cres*cen"do\ (kr?s-s?n"d?; It. kr?-sh?n"d?), a. &
   adv. [It., from crescere to increase. See {Crescent}.] (Mus.)
   With a constantly increasing volume of voice; with gradually
   increasing strength and fullness of tone; -- a direction for
   the performance of music, indicated by the mark, or by
   writing the word on the score.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crescendo \Cres*cen"do\, n. (Mus.)
   (a) A gradual increase in the strength and fullness of tone
     with which a passage is performed.
   (b) A passage to be performed with constantly increasing
     volume of tone.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crescendo
   adj 1: gradually increasing in volume
   n 1: (music) a gradual increase in loudness
   v 1: grow louder; "The music crescendoes here" [ant:
      {decrescendo}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top