ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crepuscule

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crepuscule-, *crepuscule*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crepuscule(คริพัส'คิว) n. สายัณห์,ยามโพล้เพล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พลบค่ำ[n.] (phlop) EN: dusk ; sunset   FR: crépuscule [m]
พลบค่ำ[n.] (phlop kham) EN: dusk ; gloaming   FR: crépuscule [m]
เวลาย่ำค่ำ[n. exp.] (wēlā yamkham) EN: dusk ; nightfall ; twilight ; dark ; evening ; gloaming ; 6 o'clock in the evening   FR: crépuscule [m] ; tombée du soir [f] ; 6 heures du soir
เวลาเย็น[n. exp.] (wēlā yen) EN: evening ; twilight ; dusk ; gloaming   FR: soir [m] ; crépuscule [m] ; fraîche [f]
ย่ำค่ำ[n.] (yamkham) EN: dusk ; six o'clock in the evening ; nightfall ; toward evening   FR: crépuscule [m] ; tombée du soir [f] ; six heures du soir ; dix-huit heures

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crepuscle \Cre*pus"cle\ (kr[-e]*p[u^]s"s'l), Crepuscule
 \Cre*pus"cule\ (kr[-e]*p[u^]s"k[-u]l), n. [L. crepusculum, fr.
   creper dusky, dark: cf. F. cr['e]puscule.]
   Twilight. --Bailey.
   [1913 Webster] Crepuscular

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crepuscule
   n 1: the time of day immediately following sunset; "he loved the
      twilight"; "they finished before the fall of night" [syn:
      {twilight}, {dusk}, {gloaming}, {gloam}, {nightfall},
      {evenfall}, {fall}, {crepuscule}, {crepuscle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top