ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crept

K R EH1 P T   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crept-, *crept*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crept[VI] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ creep

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crept(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr
creep {crept(ครีพ) vi. คลาน,ค่อย ๆ เข้ามา,เลื้อย,ย่อง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รู้สึกขนลุก. n. การคลาน,การเลื้อย,การค่อย ๆ เข้ามา,การย่อง,ความรู้สึกที่ขนลุกขนพอง,คอกล้อม,คนที่น่าเบื่อและรบกวนคนอื่น,คนครุ่นคิด,ความน่ากลัว,ความน่าขยะแขยง, Syn. cr

English-Thai: Nontri Dictionary
crept(vi) pt และ pp ของ creep

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The murderer crept up behind him and killed him!ฆาตกรย่องไปข้างหลังเขา และฆ่าเขา! Clue (1985)
And while we all examined the bullet hole, she crept into the study, picked up the dagger, ran to the kitchen, and stabbed the cook.และในขณะที่เราตรวจสอบรูกระสุนปืน เธอเข้ามาในห้องหนังสือ หยิบมีดวิ่งไปที่ห้องครัว และแทงแม่ครัว Clue (1985)
Slowly, daylight crept in through the bandages and I could see.อย่างช้า ๆ ... . แสงสว่างค่อย ๆ คืบคลาน ผ่านผ้าพันแผลเข้ามา Pi (1998)
Once it mixed with the melted body fat, a white soapy discharge crept into the river.หุบปาก. พ่อของเราคือแบบจำลองของพระเจ้า Fight Club (1999)
Darkness crept back into the forests of the world.ความมืดหวนคืน สู่พงไพรบนพื้นโลก The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
They spent so much time arguing the whithertos and the whyfors that the sun's first light crept over the top of the trees and turned them all to stone!พวกมันตั้งหน้าตั้งตาทะเลาะกันจนกระทั่ง ตะวันเริ่มทอแสงสาดส่องต้องยอดไม้ และร่างพวกมันกลายเป็นหิน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
But it was he who crept room to room dispatching everyone close to your heart.แต่มันก็ยังเป็นเขา เขาคลืบคลานเข้าไปทุกบ้าน แยกทุกอย่างออก / ใกล้ใจเธอ Underworld (2003)
So when gabrielle crept into her bedroom that morning,เมื่อกาเบรียลค่อยๆย่องเข้ามาในห้องนอนเมื่อเช้านี้ Hello, Little Girl (2008)
The truth is, by the time you dragged me to shore something new had crept into your heart.ตอนที่นายลากฉันไปที่ฝั่ง มีบางอย่างพุ่งพรวด เข้าไปในหัวใจนาย ความภูมิใจ Lazarus (2010)
Kind of just crept up on me how much I cared about her.ความรู้สึกห่วงใยต่อเอมิลี่ค่อยๆเกิดขึ้นช้าๆ Resistance (2010)
They concentrate on the things that are important to them. All the things beyond fat and flour. Once we thought of the ice age as something that crept up... glaciers slowly spreading... temperatures gradually dropping.พวกเขาสนใจในสิ่งที่สำคัญกับพวกเขา ทุกสิ่งที่เกินไขมันและแป้ง Once we thought of the ice age as something that crept up - Perfect Sense (2011)
And he jumped on and stowed away, and he crept into one of the dinghies so he wouldn't be discovered as a stowaway or a presumed dead man.และเขากระโดดขึ้นไปบนและเก็บไว้ และเขาพุ่งเป็นหนึ่งในเรือบดเล็ก ดังนั้นเขาจะไม่ถูกค้นพบเป็นแอบ Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
creptAfter making sure she was sound asleep, he crept out of the room and set off.
creptA thief crept in through the window.
creptDisguising himself as a peasant he crept into the castle town.
creptFear crept into my heart and settled there.
creptHe crept on all fours like a cat.
creptJim had hardly got home when he crept into bed.
creptThe baby crept into the room.
creptThe cat crept toward the bird.
creptThe cat crept under the hedge.
creptThey crept forward.
creptTime crept on.
creptWe crept toward the enemy.

CMU English Pronouncing Dictionary
CREPT K R EH1 P T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crept (v) krˈɛpt (k r e1 p t)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crept \Crept\ (kr[e^]pt),
   imp. & p. p. of {Creep}.
   [1913 Webster] Crepuscle

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Creep \Creep\ (kr[=e]p), v. t. [imp. {Crept} (kr[e^]pt) ({Crope}
   (kr[=o]p), Obs.); p. p. {Crept}; p. pr. & vb. n. {Creeping}.]
   [OE. crepen, creopen, AS. cre['o]pan; akin to D. kruipen, G.
   kriechen, Icel. krjupa, Sw. krypa, Dan. krybe. Cf. {Cripple},
   {Crouch}.]
   1. To move along the ground, or on any other surface, on the
    belly, as a worm or reptile; to move as a child on the
    hands and knees; to crawl.
    [1913 Webster]
 
       Ye that walk
       The earth, and stately tread, or lowly creep.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To move slowly, feebly, or timorously, as from
    unwillingness, fear, or weakness.
    [1913 Webster]
 
       The whining schoolboy . . . creeping, like snail,
       Unwillingly to school.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Like a guilty thing, I creep.     --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To move in a stealthy or secret manner; to move
    imperceptibly or clandestinely; to steal in; to insinuate
    itself or one's self; as, age creeps upon us.
    [1913 Webster]
 
       The sophistry which creeps into most of the books of
       argument.               --Locke.
    [1913 Webster]
 
       Of this sort are they which creep into houses, and
       lead captive silly women.       --2. Tim. iii.
                          6.
    [1913 Webster]
 
   4. To slip, or to become slightly displaced; as, the
    collodion on a negative, or a coat of varnish, may creep
    in drying; the quicksilver on a mirror may creep.
    [1913 Webster]
 
   5. To move or behave with servility or exaggerated humility;
    to fawn; as, a creeping sycophant.
    [1913 Webster]
 
       To come as humbly as they used to creep. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To grow, as a vine, clinging to the ground or to some
    other support by means of roots or rootlets, or by
    tendrils, along its length. "Creeping vines." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   7. To have a sensation as of insects creeping on the skin of
    the body; to crawl; as, the sight made my flesh creep. See
    {Crawl}, v. i., 4.
    [1913 Webster]
 
   8. To drag in deep water with creepers, as for recovering a
    submarine cable.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top