Search result for

crematoriums

(39 entries)
(0.0271 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crematoriums-, *crematoriums*, crematorium
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา crematoriums มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *crematoriums*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crematorium[N] เมรุ, See also: เตาเผาศพ, เชิงตะกอน, Syn. crematory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crematorium(ครีมะโท'เรียม) n.ที่เผาศพ -pl. crematoriums,crematoria

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crematoriumsเมรุ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Crematorium. Barbecue day.ที่เผาศพ งานเลี้ยงบาบีคิว Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
They have a crematorium.พวกเขามีเตาเผาศพ Mosley Lane (2010)
And mine is a crematorium.ของผมส่วนเมรุเผาศพ Pot O' Gold (2011)
They burned over a hundred million dollars of it at the crematorium there.พวกเขาเผาเงินกว่าร้อยล้านเหรียญ ที่เมรุเผาศพที่นั่น Mea Makamae (2011)
We incinerate the bodies in the crematorium out back and store the ashes in here.เราเผาศพ ในเตาเผาศพที่อยู่ข้างนอกทางด้านหลัง แล้วเก็บเถ้ากระดูกไว้ที่นี่ The Origins of Monstrosity (2012)
The seasoning's the great secret, we use road salt and ashes from a crematorium.ปรุงรสเป็นความลับที่ยิ่งใหญ่ เราใช้เก​​ลือถนน และขี้เถ้าจากเตาเผาศพ Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
The crematorium here at Briarcliff?ด้วยเตาเผาศพที่ไบรอาร์คลิฟฟ์นี่หรอ The Name Game (2013)
These are the remains of Crematorium ll.เหล่านี้เป็นซากของเมรุของ LL Denial (2016)
Uh, Tauber was a Sonderkommando in Crematorium ll.เอ่อ, โตเบอร์เป็น Sonderkommando ในเมรุ LL Denial (2016)
What he describes is the underground arrangement of the crematorium.สิ่งที่เขาอธิบายคือการจัดเรียงใต้ ดินของเมรุ Denial (2016)
I will ask you to explain why, if, as you claim, there were no gas chambers in Auschwitz, the gratings taken in 1945 by the Polish authorities from Morgue 1 in Crematorium ll were covered in cyanide,ฉันจะขอให้คุณที่จะอธิบายว่า ทำไม ถ้าเป็นคุณอ้างว่าไม่มีเตาแก๊สใน Auschwitz, gratings ดำเนินการในปี 1945 โดยเจ้าหน้าที่โปแลนด์ Denial (2016)
Or perhaps of those driven to the camps at gunpoint amid the barking dogs and glaring searchlights, with the flames of the crematorium in the distance, in one of those night scenes so dear to a Nazi's heart.หรือศพของผู้ที่ถูกยิง ขณะเดินเท้าไปยังแคมป์ทรมาน ที่ปักหลักท่ามกลางเสียงสุนัขเห่า และแสงไฟสาดส่อง อีกทั้ง มีเปลวไฟจากปล่องเผาศพ อยู่ลิบตา Night and Fog (1956)
A crematorium from the outside can look like a picture postcard.เตาเผาศพจากนี้ เมื่อดูจากภายนอก ดูดีเหมือนรูปโปสการ์ด Night and Fog (1956)
CREMATORIUM(งานศพ) Christmas in August (1998)
- There's a crematorium in the basement. Wait a minute.นี่คือที่เผาศพที่อยู่ชั้นใต้ดิน เดี๋ยวๆ Return to House on Haunted Hill (2007)
Why the hell would there be a crematorium inside a mental asylum?สิ่งที่น่าจะอยู่นั่น เป็นสิ่งที่อยู่ในที่เผาศพน่าจะเป็นคุ้มครองจิตใจ? Return to House on Haunted Hill (2007)
So if we find the crematorium, we find the idol.งั้นถ้าเราหาเตาเผาศพนั่นเจอ เราก็จะเจอเทวรูป Return to House on Haunted Hill (2007)
How hard can it be to find a goddamn crematorium?มันยากมากหรอที่จะหาเตาเผาบ้าๆนั่น? Return to House on Haunted Hill (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crematoriumWe are now going to move to the crematorium so if Mr. Ogawa and you would enter the car ...

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชิงตะกอน[N] funeral pyre, See also: crematory, crematorium, Example: เมื่อเผาศพเสร็จแล้วอัฐิเถ้าถ่านไม่มีเหลือบนเชิงตะกอนเลย, Thai definition: ฐานที่ทำขึ้นสำหรับเผาศพ
ฌาปนสถาน[N] crematory, See also: crematorium, Syn. ที่เผาศพ, เมรุ, เมรุมาศ, Example: งานฌาปนกิจพ่อของเขาจัดขึ้นที่ฌาปนสถานกองทัพบก, Count unit: แห่ง
ที่ฝังศพ[N] cemetery, See also: grave, tomb, graveyard, sepulcher, crematorium, Syn. ที่ปลงศพ, หลุมฝังศพ, ป่าช้า, สุสาน, ฮวงซุ้ย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฌาปนสถาน[n.] (chāpanasathān) EN: crematorium ; crematory (Am.)   FR: crématorium [m]
เมรุ[n.] (mēn) EN: crematorium ; funeral pyre   FR: crématorium [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CREMATORIUM    K R IY0 M AH0 T AO1 R IY0 AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crematorium    (n) (k r e2 m @ t oo1 r i@ m)
crematoriums    (n) (k r e2 m @ t oo1 r i@ m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Krematorium {n} | Krematorien {pl}crematorium; crematory [Am.] | crematories [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
隠亡;隠坊;御坊[おんぼう, onbou] (n) (1) cemetery guard; (2) crematorium worker [Add to Longdo]
火葬場[かそうば, kasouba] (n) crematory; crematorium [Add to Longdo]
火葬場従業員[かそうばじゅうぎょういん, kasoubajuugyouin] (n) crematorium worker [Add to Longdo]
空の煙[そらのけぶり, soranokeburi] (n) crematorium smoke rising in the sky [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
火葬场[huǒ zàng chǎng, ㄏㄨㄛˇ ㄗㄤˋ ㄔㄤˇ, / ] crematorium [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Crematorium \Crem`a*to"ri*um\ (kr?m`?-t?"r?-?m), Crematory
  \Crem"a*to*ry\ (kr?m"?-t?-r?), n.; pl. {Crematoriums} (-[u^]mz),
     {Crematories} (-r?z). [NL. crematorium, fr. L. cremator.]
     A furnace for cremating corpses; a building containing such a
     furnace.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top