ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crab louse

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crab louse-, *crab louse*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา crab louse มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *crab louse*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crab louse[N] โลน, Syn. crab, pubic louse

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Filzlaus {f}crab louse [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
毛ジラミ;毛虱[けジラミ(毛ジラミ);けじらみ(毛虱), ke jirami ( ke jirami ); kejirami ( ke shirami )] (n) crab louse (Pthirus pubis); crab lice; pubic louse; pubic lice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crab \Crab\ (kr[a^]b), n. [AS. crabba; akin to D. krab, G.
   krabbe, krebs, Icel. krabbi, Sw. krabba, Dan. krabbe, and
   perh. to E. cramp. Cf. {Crawfish}.]
   1. (Zool.) One of the brachyuran Crustacea. They are mostly
    marine, and usually have a broad, short body, covered with
    a strong shell or carapace. The abdomen is small and
    curled up beneath the body.
    [1913 Webster]
 
   Note: The name is applied to all the Brachyura, and to
      certain Anomura, as the hermit crabs. Formerly, it was
      sometimes applied to Crustacea in general. Many species
      are edible, the blue crab of the Atlantic coast being
      one of the most esteemed. The large European edible
      crab is {Cancer padurus}. {Soft-shelled crabs} are blue
      crabs that have recently cast their shells. See
      {Cancer}; also, {Box crab}, {Fiddler crab}, {Hermit
      crab}, {Spider crab}, etc., under {Box}, {Fiddler}.
      etc.
      [1913 Webster]
 
   2. The zodiacal constellation Cancer.
    [1913 Webster]
 
   3. [See {Crab}, a.] (Bot.) A crab apple; -- so named from its
    harsh taste.
    [1913 Webster]
 
       When roasted crabs hiss in the bowl,
       Then nightly sings the staring owl.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A cudgel made of the wood of the crab tree; a crabstick.
    [Obs.] --Garrick.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mech.)
    (a) A movable winch or windlass with powerful gearing,
      used with derricks, etc.
    (b) A form of windlass, or geared capstan, for hauling
      ships into dock, etc.
    (c) A machine used in ropewalks to stretch the yarn.
    (d) A claw for anchoring a portable machine.
      [1913 Webster]
 
   {Calling crab}. (Zool.) See {Fiddler}., n., 2.
 
   {Crab apple}, a small, sour apple, of several kinds; also,
    the tree which bears it; as, the European crab apple
    ({Pyrus Malus} var. sylvestris); the Siberian crab apple
    ({Pyrus baccata}); and the American ({Pyrus coronaria}).
    
 
   {Crab grass}. (Bot.)
    (a) A grass ({Digitaria sanguinalis} syn. {Panicum
      sanguinalis}); -- called also {finger grass}.
    (b) A grass of the genus {Eleusine} ({Eleusine Indica});
      -- called also {dog's-tail grass}, {wire grass}, etc.
      
 
   {Crab louse} (Zool.), a species of louse ({Phthirius pubis}),
    sometimes infesting the human body.
 
   {Crab plover} (Zool.), an Asiatic plover ({Dromas ardeola}).
    
 
   {Crab's eyes}, or {Crab's stones}, masses of calcareous
    matter found, at certain seasons of the year, on either
    side of the stomach of the European crawfishes, and
    formerly used in medicine for absorbent and antacid
    purposes; the gastroliths.
 
   {Crab spider} (Zool.), one of a group of spiders
    ({Laterigrad[ae]}); -- called because they can run
    backwards or sideways like a crab.
 
   {Crab tree}, the tree that bears crab applies.
 
   {Crab wood}, a light cabinet wood obtained in Guiana, which
    takes a high polish. --McElrath.
 
   {To catch a crab} (Naut.), a phrase used of a rower:
    (a) when he fails to raise his oar clear of the water;
    (b) when he misses the water altogether in making a
      stroke.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crab louse
   n 1: a louse that infests the pubic region of the human body
      [syn: {crab louse}, {pubic louse}, {crab}, {Phthirius
      pubis}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top