Search result for

corundum

(20 entries)
(0.2448 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -corundum-, *corundum*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corundum(คะรัน'ดัม) n. แร่อะลูมินัมออกไซด์ซึ่งแข็งเป็นที่สองรองจากเพชร เป็นแร่จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
corundumคอรันดัม, กะรุน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Corundumคอรันดัม [TU Subject Heading]
Corundum คอรันดัม หรือ กะรุน
แหล่ง - พบในจังหวัดจันทบุรี ตราด กาญจนบุรี แพร่ เพชรบูรณ์ ศรีสะเกษ ประโยชน์ - เป็นแร่รัตนชาติมีค่าสูงคือทับทิม (Ruby) สีน้ำเงินรองลงไป ส่วนสีอื่น ๆ ก็มีค่าลดหลั่นลงไป ขนาดเล็กละเอียดหรือเนื้อไม่ดีเจียระไนไม่ได้ ใช้ประโยชน์เป็นวัสดุขัดถู อาจนำไปอัดเป็นแผ่นกลมสำหรับตัดโลหะและขัดเลนส์ให้เรียบ ถ้าทาบนผ้าหรือแผ่นกระดาษใช้ขัดโลหะ ไม้เนื้อแข็ง กระจกแว่นต่าง ๆ ทับทิมเคยใช้ในการทำแสงเลเซอร์ [สิ่งแวดล้อม]
Corundumผลึกคอรันดัม [การแพทย์]
corundumคอรันดัม, แร่ชนิดหนึ่ง เป็นผลึกของสารประกอบออกไซด์ของอะลูมิเนียม (Al2O3)  มีความแข็ง 9 ความถ่วงจำเพาะ 4 มีหลายสี ส่วนใหญ่เป็นแร่รัตนชาติ เช่น บุษราคัมมีสีเหลือง ไพลินมีสีน้ำเงิน เขียวส่องมีสีเขียว เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's a corundum in the trigonal crystal system and the hexagonal scalenohedral class.มันคือหินจำพวกพลอย/ทับทิม ตามระบบหินคริสตอล สมมาตรสามส่วน และมีลักษณะเป็นหกเหลี่ยม ในชั้น scalenohedral A Night at the Bones Museum (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอรันดัม[N] corundum, Thai definition: หินจำพวกพลอยและทับทิม, Notes: (อังกฤษ)
กะรุน[N] corundum, See also: hard jade, gem stone, Syn. คอรุน, Example: กะรุนเป็นแร่ที่ไม่มีค่า, Thai definition: แร่ชนิดหนึ่งประกอบด้วยธาตุอะลูมิเนียมกับออกซิเจน แต่มักมีสิ่งอื่นผสมอยู่ทำให้มีสีต่างๆ
กากกะรุน[N] emery, See also: corundum, Syn. กากรุน, Example: เราใช้กากกะรุนขัดป้านน้ำชา, Thai definition: ผงของกะรุนที่เอามาผสมครั่งขัดของแข็ง เช่น ป้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หินเพชร [n. exp.] (hin phet) EN: corundum   FR: corindon [m]
คอรันดัม[n.] (khørandam) EN: corundum   
คอรุน[n.] (khørun) EN: corundum   

CMU English Pronouncing Dictionary
CORUNDUM    K ER0 AH1 N D AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
corundum    (n) (k @1 r uh1 n d @ m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コランダム[, korandamu] (n) corundum [Add to Longdo]
鋼玉[こうぎょく, kougyoku] (n) corundum [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刚玉[gāng yù, ㄍㄤ ㄩˋ, / ] corundum (mineral) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corundum \Co*run"dum\ (k[-o]*r[u^]n"d[u^]m), n.; pl. {Corundums}
   (k[-o]*r[u^]n"d[u^]mz). [Also corindon.] [From Hind. kurand
   corundum stone.] (Min.)
   The mineral alumina ({Al2O3}), as found native in a
   crystalline state. Transparent varieties are used as
   gemstones, including {sapphire}, which is the fine blue
   variety; the {oriental ruby}, or red sapphire; the {oriental
   amethyst}, or purple sapphire; and {adamantine spar}, the
   hair-brown variety. It is the hardest substance found native,
   next to the diamond.
   [1913 Webster +PJC]
 
   Note: The name corundum is sometimes restricted to the
      non-transparent or coarser kinds. {Emery} is a
      dark-colored granular variety, usually admixed with
      magnetic iron ore.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 corundum
   n 1: very hard mineral used as an abrasive [syn: {corundom},
      {corundum}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top