ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

corralling

K ER0 AE1 L IH0 NG   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -corralling-, *corralling*, corrall
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're all over the place. There's no corralling them.พวกมันมากันเต็มไปหมด\ ไม่มีรั้วกั้นพวกมันไว้เลย Beside the Dying Fire (2012)
Mike, I'm gonna be busy with the Marines, so you're in charge of corralling the bickermans at dinner.ไมค์ ฉันกำลังยุ่งกับการต้อนรับนาวิกฯ ดังนั้น คุณรับหน้าที่ ไม่ให้พ่อแม่ทะเลาะกันบนโต๊ะอาหาร Thanksgiving IV (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
CORRALLING    K ER0 AE1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
corralling    (v) kˈərˈaːlɪŋ (k @1 r aa1 l i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Corral \Cor*ral"\, v. t. [imp. & p. p. {Corraled} (-r?ld" or
   -r?ld"); p. pr. & vb. n. {Corralling}.]
   To surround and inclose; to coop up; to put into an inclosed
   space; -- primarily used with reference to securing horses
   and cattle in an inclosure of wagons while traversing the
   plains, but in the Southwestern United States now
   colloquially applied to the capturing, securing, or penning
   of anything. --Bartlett.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top