ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

corralled

K ER0 AE1 L D   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -corralled-, *corralled*, corrall, corralle
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Eventually, Attack Stig was corralled into James's Roewe.ในที่สุด สติกจอมตี ก็ขับรถโรวีของเจมส์ Episode #18.2 (2012)
And once we have them corralled,และเมื่อพวกเขามาอยู่รวมกัน Legacy (2012)
And I was clear again when you approached me the following year and clear again when you approached me every annum for the subsequent 18 years, and quite honestly, I feel corralled.เมื่อคุณเข้ามาหาฉัน เมื่อปีก่อน และให้แจ่มแจ้งที่สุดเมื่อคุณเข้ามาหาฉันทุกๆปี ภายหลังจากผ่านมาถึง 18 ปี Saving Mr. Banks (2013)
Fortunately, most of this cosmic shrapnel gets trapped in the Van Allen belts, donut-shaped zones of charged particles corralled by our magnetic shield.โชคดีที่ส่วนใหญ่ของกระสุน จักรวาลนี้ได้รับการติดกับดัก ในเข็มขัดแวนอัลเลน, โซนโดนัทรูป อนุภาคที่มีประจุของ คอกโดยโล่แม่เหล็กของเรา The Electric Boy (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
CORRALLED    K ER0 AE1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
corralled    (v) kˈərˈaːld (k @1 r aa1 l d)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top