ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cordialities

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cordialities-, *cordialities*, cordialitie , cordiality
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cordialities มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cordialities*)
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cordialities (n) kˌɔːdɪˈælɪtɪz (k oo2 d i a1 l i t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herzlichkeit {f} | Herzlichkeiten {pl}cordiality; heartiness; warmth; sincerity | cordialities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
交歓;交驩;交款(oK)[こうかん, koukan] (n,vs) exchange of courtesies (cordialities); fraternization; fraternisation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cordiality \Cor*dial"i*ty\ (k[^o]r*j[a^]l"[i^]*t[y^] or
   k[^o]r`d[i^]*[a^]l"-; 106), n.; pl. {Cordialities} (-t[i^]z).
   [LL. cordialitas, fr. cordialis sincere: cf. F.
   cordialit['e].]
   1. Relation to the heart. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       That the ancients had any respect of cordiality or
       reference unto the heart, will much be doubted.
                          --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
   2. Sincere affection and kindness; warmth of regard;
    heartiness. --Motley.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top