ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

copperplate

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -copperplate-, *copperplate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
copperplate[N] แผ่นพิมพ์ที่ทำจากทองแดง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
copperplate(คอพ'เพอเพลท) n. แผ่นทองแดงที่ใช้ในการพิมพ์,แม่พิมพ์ทองแดงที่เป็นแผ่น,ลายมือที่สวย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's Copperplate Gothic.มันคือ คอปเปอร์เพลส กอธิค Super Sunday (2011)
Hello? Copperplate Gothic?คอปเปอร์เพลส กอธิค Super Sunday (2011)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
copperplate (n) kˈɒpəplɛɪt (k o1 p @ p l ei t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kupferstecher {m}copperplate engraver [Add to Longdo]
Kupferstich {m}copperplate (engraving); copperengraving [Add to Longdo]
Kupferstich {m}copperplate print [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
銅版[どうばん;どうはん, douban ; douhan] (n) copper plate; copperplate [Add to Longdo]
銅版画[どうはんが, douhanga] (n) copperplate engraving; etching; (P) [Add to Longdo]
版画家[はんがか, hangaka] (n) printmaker; woodblock artist; copperplate engraver [Add to Longdo]
腐食銅版;腐食銅板[ふしょくどうばん, fushokudouban] (n) copperplate etching [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Copperplate \Cop"per*plate`\ (k[o^]p"p[~e]r*pl[=a]t`), n.
   (a) A plate of polished copper on which a design or writing
     is engraved.
   (b) An impression on paper taken from such a plate.
     [1913 Webster]
 
   Note: In printing from a copper- or steel plate the lines are
      filled with ink, the surface of the plate is wiped
      clean, the paper laid upon it, and the impression taken
      by pressing it under the roller of a plate press.
      [1913 Webster]
 
   {Copperplate press}. See {Plate press}, under {Plate}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 copperplate
   n 1: a graceful style of handwriting based on the writing used
      on copperplate engravings
   2: a print made from an engraved copperplate
   3: an engraving consisting of a smooth plate of copper that has
     been etched or engraved [syn: {copperplate}, {copperplate
     engraving}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top