ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contrariety

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contrariety-, *contrariety*
English-Thai: Nontri Dictionary
contrariety(n) สิ่งที่ขัดกัน,ความตรงกันข้าม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contrarietyความขัดกัน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contrariety    (n) kˌɒntrərˈaɪətiː (k o2 n t r @ r ai1 @ t ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contrariety \Con`tra*ri"e*ty\n.; pl. {Contrarieties}. [L.
   contrarietas: cf. F. contrari['e]t['e].]
   1. The state or quality of being contrary; opposition;
    repugnance; disagreement; antagonism.
    [1913 Webster]
 
       There is a contrariety between those things that
       conscience inclines to, and those that entertain the
       senses.                --South.
    [1913 Webster]
 
   2. Something which is contrary to, or inconsistent with,
    something else; an inconsistency.
    [1913 Webster]
 
       How can these contrarieties agree?  --Shak.
 
   Syn: Inconsistency; discrepancy; repugnance.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contrariety
   n 1: the relation between contraries

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top