ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contrapuntal

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contrapuntal-, *contrapuntal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contrapuntal(adj) ที่เกี่ยวกับตำแหน่งตรงข้าม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contrapuntaladj. ซึ่งประกอบด้วยทำนองที่ค่อนข้างอิสระ,เกี่ยวกับตำแหน่งตรงข้าม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One for each part in the obnoxiously difficult contrapuntal harmony at the end of the book.แต่ละท่อนจะมีส่วนที่ยากสุดๆ อยู่ด้วย Raise Your Voice (2004)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contrapuntal (j) kˌɒntrəpˈʌntl (k o2 n t r @ p uh1 n t l)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contrapuntal \Con`tra*pun"tal\, a. [It. contrappunto
   counterpoint. See {Counterpoint}.] (Mus.)
   Pertaining to, or according to the rules of, counterpoint.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contrapuntal
   adj 1: relating to or characteristic of or according to the
       rules of counterpoint; "contrapuntal base"
   2: having two or more independent but harmonically related
     melodic parts sounding together [syn: {polyphonic},
     {contrapuntal}] [ant: {monophonic}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top