ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

consensual

K AH0 N S EH1 N S UW0 AH0 L   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consensual-, *consensual*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consensual[ADJ] ที่เห็นร่วมกัน, See also: ที่ยอมรับร่วมกัน, Syn. mutual consent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consensual(คันเซน'?วล) adj. เกี่ยวกับการเห็นชอบด้วยทั้งสองฝ่าย,เกี่ยวกับการกระทำที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจร่วมกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
consensual reflex; reflex, crossed; reflex, indirectรีเฟล็กซ์ไม่ตรงข้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
consensual unionการอยู่ร่วมกันโดยสมัครใจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You keep your dick in your pants unless you're,"a," playing with yourself or,"b," you are doing something consensual and legal.คุณรูดซิบกางเกงไว้ นอกจาก ก. คุณเล่นกับตัวเอง หรือ ข. All in the Family (2008)
So it's either consensual Or he has a partner.- เขาเรียนรู้เร็วด้วย - หมายความว่าอย่างไร Conflicted (2009)
We profiled it as either Being consensual or...ผู้ต้องหาก็มีคู่หู ก็น่าจะใช่ คุณลังเลอะไรเหรอ Conflicted (2009)
Oh, because the erotic charge of the role play is the consensual cheating.โอ้ เพราะบทบาททางเพศที่เปลี่ยนแปลงไป มันเป็นการนอกใจที่ยินยอมให้เกิด Compromising Positions (2010)
So not only do all the victims know the unsub, but they participate with him in a consensual ritual before he kills them.ไม่เพียงแต่เหยื่อทุกรายจะรู้จักผู้ต้องสงสัยแล้ว พวกเขายังมีส่วนร่วมกับผู้ต้องสงสัย ในการทำพิธีกรรมที่ตกลงกันไว้ ก่อนที่ผู้ต้องสงสัยจะฆ่าพวกเขา Corazon (2011)
It doesn't suggest a consensual ritual.มันไม่ได้แสดงถึงพิธีกรรมที่ตกลงร่วมกัน Corazon (2011)
Now their relationship had always been a consensual one, but that wouldn't matter in the eyes of the public or the law.ตอนนี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ เป็นเรื่องปกติ, มันไม่ใช่ปัญหา ในสายตาของสาธารณชน หรือในทางกฎหมาย. The Red Tattoo (2013)
Have you guys seen that billboard on Water Street for Consensual Perfume?พวกเธอเห็นป้าย โฆษณาน้ำหอม Consensual ตรงถนนวอเตอร์รึเปล่า Bondage and Beta Male Sexuality (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSENSUAL K AH0 N S EH1 N S UW0 AH0 L
CONSENSUAL K AH0 N S EH1 N SH UW0 AH0 L

Japanese-English: EDICT Dictionary
和姦[わかん, wakan] (n) (consensual) sexual intercourse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consensual \Con*sen"su*al\, a. [See {Consent}, v. i., and cf.
   {Sensual}.]
   1. (Law) Existing, or made, by the mutual consent of two or
    more parties.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physiol.) Excited or caused by sensation, sympathy, or
    reflex action, and not by conscious volition; as,
    consensual motions.
    [1913 Webster]
 
   {Consensual contract} (Law), a contract formed merely by
    consent, as a marriage contract.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 consensual
   adj 1: existing by consent; "a consensual contract"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top