ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conferral

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conferral-, *conferral*
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
conferral (n vt) การโต้แย้ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
贈位[ぞうい, zoui] (n,vs) conferral of a posthumous rank [Add to Longdo]
伝法灌頂[でんぼうかんじょう, denboukanjou] (n) {Buddh} (See 阿闍梨) consecration ritual for the conferral of the status of Acharya (in esoteric Buddhism) [Add to Longdo]
論功行賞[ろんこうこうしょう, ronkoukoushou] (n) conferral of honors (honours), according to merits [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 conferral \conferral\ n.
   the act of conferring an honor or presenting a gift.
 
   Syn: bestowal, conferment.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conferral
   n 1: the act of conferring an honor or presenting a gift [syn:
      {bestowal}, {bestowment}, {conferral}, {conferment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top